Dato for udgivelse
24 Jun 2010 11:03
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
22 Jun 2010 09:20
SKM-nummer
SKM2010.388.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
10-017166
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personlig indkomst + Virksomheder
Emneord
skovdrift; tilskud; friluftsliv; skattepligt; fradrag; hobbyvirksomhed; nettoprincip;
Resumé

Skatterådet bekræftede, at spørger beskattes af tilskud fra Skov- og Naturstyrelsen til fritidsfaciliteter til brug for offentligheden. Skatterådet fandt dog, at de omkostninger spørger havde afholdt, som en betingelse for at opnå tilskuddet, kunne fradrages i tilskuddet efter nettoprincippet.

Reference(r)

Statsskatteloven § 4
Statsskatteloven § 6

Henvisning
Ligningsvejledningen 2010-1, E.E.4.11.
Henvisning
Ligningsvejledning A.A.3.1.2
Henvisning
Ligningsvejledningen 2010-2, E.A.1.2.1

Spørgsmål

Skal spørger beskattes af tilskud fra Skov- og Naturstyrelsen til fritidsfaciliteter til brug for offentligheden i forbindelse med "Spor i Landskabet"?

Svar

Ja, se begrundelsen

Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørger og hans hustru er pensionerede. De bor på en mindre gård, hvorfra de for 12 -15 år siden frasolgte en del jord til en nabolandmand og efterfølgende tilplantede næsten al den resterende jord, ca. 10 ha, med skov.

Den nyplantede skov vil ikke give egentlige indtægter i spørgers levetid. De såkaldte "ammetræer", der skal fjernes for ikke at ødelægge de blivende bestand-træer, kan sælges som brændsel, men indtægterne herved svarer til omkostningerne ved fældningen.

Spørger har i lighed med ca. 150 andre landmænd og skovejere i Danmark stillet sin ejendom (marker og skov) til rådighed for projekt "spor i landskabet", som i korthed går ud på, at de pågældende lodsejere vederlagsfrit stiller deres ejendom til rådighed for enhver, der gerne vil vandre en tur ad en fastlagt rute, som er afmærket i marken og skoven.

Spørger har været med fra starten af projektet i midten af 1990, hvor han og hans hustru gerne ville være med til at landbruget fik et godt image, ved at der var nogle steder, hvor enhver kunne være velkommen og se hvordan landmanden arbejder med jord og dyr. Desuden har spørger en del fortidsminder på sin grund, hvorom der kunne formidles i samme forbindelse.

Spørger blev af Skov- og Naturstyrelsen bevilliget tilskud til at gøre fritidslivet mere attraktivt for brugerne.

Tilskuddet skal anvendes til en fornyelse af projektet med en særlig indsats rettet mod den yngre del af publikum, blandt andet med indretning af shelters og bålhytte.

Det bevilligede tilskud modsvarer et indhentet tilbud på levering og opstilling af en bålhytte og 2 fuldtømmer shelters.

Initiativet er et tilbud til sporgæsterne, men vil også være et tilbud om fri overnatning på samme måde som Skov og Naturstyrelsen enkelte steder har etableret det for cykelturister, der følger området langs Hærvejen, idet spørger bor forholdsvis tæt på denne.

Spørger og hans hustru har været glade for kunne vise deres skov frem for "sporgæster".

Spørger og hans hustru har betragtet arbejdet som deres hobby, og det har aldrig været lønnet.

Skov- og Naturstyrelsen har telefonisk oplyst spørger om, at man generelt for tilskud til "Bæredygtig skovdrift" følger vejledningen fra Skov- og Naturstyrelsen, hvori det anføres, at Skov- og Naturstyrelsen indberetter udbetalt tilskud til SKAT som skattepligtig B-indkomst. Styrelsen skelner ikke mellem tilskud til træproduktionsfremme og tilskud til brug for offentligheden.

SKATs indstilling og begrundelse

Lovgrundlag:

Tilskuddet er uddelt med hjemmel i bekendtgørelse nr. 457 af 7. maj 2006 om tilskud til fremme af bæredygtig skovdrift, § 2, samt "vejledningen om Bæredygtig skovdrift - tilskud til friluftsliv", vejledning nr. 4, 2008. Bekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i skovloven.

Det fremgår af skovlovens § 1, at loven har til formål at bevare og værne landets skove og hertil forøge skovarealet, samt at fremme bæredygtig drift og herunder sikre, at hensynet til blandt andet friluftsliv tilgodeses.

Efter SL § 4 skal alle indtægter, såvel engangsindtægter som tilbagevendende indtægter, medregnes ved indkomstopgørelsen uden hensyn til den nærmere karakter af den virksomhed eller de omstændigheder, der har ført til erhvervelsen. Det er således principielt uden betydning, om indtægten er resultat af positive indkomstbestræbelser, f.eks. virksomhed som lønmodtager eller selvstændigt erhvervsdrivende eller en uventet erhvervelse, f.eks. en gevinst eller en gave.

Praksis:

Kammeradvokaten omtaler i en redegørelse trykt i TfS1990.428, at da tilskud er af økonomisk værdi, er de omfattet af ordlyden i statsskattelovens § 4. Forarbejderne til statsskatteloven giver ikke støtte for, at § 4 ikke skal fortolkes efter ordlyden.

Kammeradvokaten omtaler herefter en række lovbestemte undtagelser til statsskattelovens § 4, og efter denne gennemgang anføres det at: "Opfattelsen i Folketinget har således stedse været, at fritagelse for beskatning af ydelser, der er omfattet af statsskattelovens § 4's og § 6's ordlyd, kræver lovhjemmel, uanset hvad der er baggrunden for ydelsen. Det gælder tillige, hvor ydelsen er tiltænkt at dække konkrete afholdte udgifter."

Kammeradvokaten anfører herefter vedrørende retspraksis på området: "Det generelle spørgsmål, om hvorvidt ydelser, der klart er omfattet af statsskattelo-vens § 4's og § 6's ordlyd, kan anses for skattefri, uanset at der ikke foreligger udtrykkelig lovhjemmel herfor, ses ... ikke behandlet i retspraksis."

Ligningsrådets afgørelse af 14. december 2004

Sagen omhandlede præmier på hhv. 50.000 kr. og 250.000 kr., som en fond havde udlovet i en idékonkurrence. 2 af de 7 spørgsmål gik ud på, om der var fradragsret for de udgifter, som A havde afholdt i forbindelse med udarbejdelsen af projektbeskrivelse og det endelige projektforslag i forbindelse med deltagelse i konkurrencen.

Told- og skattestyrelsens indstilling til Ligningsrådet lød som følger:

"Erhvervelsen af præmiebeløbet på 50.000 kr. og udgifterne afholdt i denne forbindelse, kan ikke betragtes som led i A's landbrugsmæssige erhvervsvirksomhed. A driver endvidere ikke anden virksomhed som arkitekt eller lignende, hvor sådanne indtægter og udgifter naturligt kan falde inden for virksomheden. Deltagelse i konkurrencen må derfor betegnes som ikke erhvervsmæssig virksomhed.

Ifølge praksis kan udgifter, der er afholdt med henblik på at erhverve indtægter ved ikke erhvervsmæssig virksomhed, fradrages i disse indtægter efter et nettoindkomstprincip, således at det er nettoindkomsten, som medregnes i den personlige indkomst. Fradragsretten er dermed kildebegrænset. De afholdte udgifter kan alene fradrages i det omfang, de kan indeholdes i indtægten.

A vil derfor have fradragsret for udgifter, der er medgået til at udarbejde projektbeskrivelsen, og som dermed er medgået til at erhverve den pågældende præmieindtægt på 50.000 kr. Udgifterne kan dog alene fratrækkes i det omfang, de kan indeholdes i indtægten..."

Ligningsrådet tiltrådte indstillingen.

SKM2005.539.LSR

Sagen omhandler en skatteyder, der var eliteidrætsudøver med løb som disciplin. Han modtog løbeudstyr og sportstøj som sponsorbidrag. Da udgifter til løbesko, løbetøj m.v. havde den fornødne driftsmæssige relevans i forbindelse med skatteyderens hobbyvirksomhed, fandt Landsskatteretten, at skatteyderen var berettiget til korresponderende fradrag.

Begrundelse:

Skattepligt

Det følger af Ligningsvejledningen 2010-1, afsnit E.E.4.11, at tilskud og støttebeløb som udgangspunkt er skattepligtige efter statsskattelovens § 4.

Tilskuddet er endvidere ikke gjort skattefrit ved særskilt lovbestemmelse.

SKAT finder på den baggrund, at tilskuddet er skattepligtigt.

Mulighed for fradrag?

SKAT finder ikke, at der kan være tale om erhvervsmæssig virksomhed, idet formålet med at opføre bålhytte og shelters ikke er at generere en indkomst, men udelukkende at forbedre mulighederne for friluftsliv i skoven.

For at der kan være tale om hobbyvirksomhed (ikke-erhvervsmæssig virksomhed) er det endvidere en forudsætning, at aktiviteten har visse fælles kendetegn med almindelig erhvervsmæssig virksomhed, navnlig skal formålet med aktiviteten i et eller andet omfang være at skabe en indkomst eller tage sigte på, at der på et tidspunkt kommer en form for indtjening.

SKAT finder ikke, at der med spørgers etablering af "spor i landskabet" er tale om hobbyvirksomhed (ikke-erhvervsmæssig virksomhed). Der er herved lagt vægt på, at der ikke er noget indtjeningspotentiale overhovedet i forbindelse med deltagelse projektet.

Det fremgår endvidere, at Ligningsrådets afgørelse af 14. december 2004, at der skal være tale om udgifter, der er afholdt med henblik på at erhverve indtægter, for at der kan blive tale om, at fradrage udgifterne i indtægterne - også ved hobbyvirksomhed.

Landsskatteretten lagde tilsvarende i SKM2005.539.LSR afgørende vægt på, at udgifterne havde den fornødne driftsmæssige relevans i forbindelse med skatteyderens hobbyvirksomhed.

Udgifterne til udvidelsen af spørgers "spor" med bålhytte og shelters har efter SKATs opfattelse ikke nogen driftsmæssig relevans, ligesom de ikke er afholdt med henblik på at erhverve erhvervsmæssige indtægter.

SKAT skal på den baggrund indstille til Skatterådet, at spørgsmålet besvares med "nej", idet tilskuddet er skattepligtigt, og udgifterne til projekterne ikke kan modregnes i modtagne tilskud.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Som nævnt i indstillingen vil tilskuddet fra Skov- og Naturstyrelsen være skattepligtig indkomst efter statsskattelovens § 4.

Uanset at spørger har få eller ingen indtægter aktuelt fra den pågældende ejendom, finder Skatterådet, at skovejendommen kan karakteriseres som en ikke-erhvervsmæssig virksomhed.

Det er naturligt led i skovdrift at afholde udgifter i forbindelse med offentlighedens adgang til skoven, og det her omtalte projekt med mulighed for de besøgende for fri overnatning er et led i et sådant tilbud.

Med hjemmel i statsskattelovens §§ 4-6 gælder for ikke-erhvervsmæssig virksomhed en praksis om opgørelse af overskud ud fra en nettoindkomstbetragtning. Efter denne praksis kan de udgifter, der er forbundet med indkomsterhvervelsen, trækkes fra i indtægterne fra aktiviteten, men ikke i anden indkomst. Der henvises til Ligningsvejledningen E.A.1.2.1 og Skatteretsrådets udtalelse af 13. juni 2000.

Under hensyn hertil besvarer Skatterådet spørgsmålet således: "Spørger skal beskattes af tilskuddet fra Skov- og Naturstyrelsen, men kan ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst fradrage de udgifter til bålhytte og shelters, som han afholder som betingelse for modtagelsen af tilskuddet."