Indhold

Dette afsnit handler om selskabers opløsning ved konkurs.

Afsnittet indeholder:

  • Konkursindkomsten
  • Underskud.

Konkursindkomsten

Konkursindkomsten er kun skattepligtig, såfremt Skattestyrelsen har truffet beslutning herom. Se SFL § 1 og KKSL §§ 14 og 2.

Afgørelsen om skattepligt skal træffes inden tre måneder fra modtagelsen af genpart af statusoversigt samt eventuel indberetning og resultatopgørelse. Der kan dog træffes afgørelse om skattepligt senere, hvis der indgår et aktiv i boet, som enten ikke er nævnt i de tidligere oplysninger, eller hvis det er usikkert eller omstridt, at aktivet tilhører boet. Se KKSL § 15.

Bestemmelse om skattepligt træffes, hvis det skønnes, at konkursindkomsten opgjort efter fradrag af tidligere års underskud overstiger 100.000 kr. Se KKSL § 14, 1. pkt. Hvis det må antages, at kun en mindre del af skatten kan inddrives, kan Skattestyrelsen undlade at træffe bestemmelse om skattepligt. Se KKSL § 14, 2. pkt.

Konkursindkomsten er selskabets indtægter og udgifter fra begyndelsen af det indkomstår, hvor konkursdekretet afsiges, og boets indkomst indtil konkursens afslutning. Se KKSL § 3.

Der indsendes først oplysningsskema for indkomstår under konkursen i det indkomstår, hvori konkursen afsluttes. Se KKSL § 10.

Før skatteberegningen gives et fradrag på 100.000 kr. Se KKSL § 3, stk. 2.

Underskud

Underskud fra før konkursens slutning kan ikke fradrages efter dette tidspunkt. Se KKSL § 4.

Inden for konkursperioden, dvs. fra det tidspunkt, hvor dekret afsiges og indtil konkursens slutning samt i perioden fra begyndelsen af det indkomstår, hvor konkursdekretet afsiges, indtil afsigelse af konkursdekretet, kan underskud ved opgørelsen af konkursindkomsten i hvert enkelt indkomstår fremføres eller tilbageføres i hele konkursindkomsten.

Underskud fra tidligere indkomstår, der efter SEL § 12 var fradragsberettigede i konkursåret, kan også fradrages i alle indkomstår under konkursen.

Selskabet udgår af sambeskatning efter SEL §§ 31 og 31 A fra og med det indkomstår, hvor konkursdekretet afsiges.

Selskaber, der er sambeskattede efter SEL § 31, i indkomståret forud for det indkomstår, hvori konkursdekretet afsiges, hæfter for skatter af et af selskabernes konkursindkomst. SEL § 31, stk. 6, 10.-14. pkt., finder tilsvarende anvendelse.

Når selskaber er sambeskattet forud for det indkomstår, hvor konkursdekretet afsiges, hæfter det ultimative moderselskab solidarisk med selskaber omfattet af SEL § 31, stk. 6, 10. og 11. pkt., når skatterne inden dekretet ville have været omfattet af hæftelsen i SEL § 31 A, stk. 4. Se KKSL § 4, stk. 3.