Indhold

Dette afsnit beskriver, hvornår der skal vejledes om, at en afgørelse kan indbringes for domstolene.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Regel

Der skal vejledes om muligheden for sagsanlæg ved domstolene, hvis der gælder lovbestemte frister for et sagsanlæg. Se FVL § 26.

Afgørelser truffet af skattemyndighederne kan indbringes for domstolene uden, at sagen forinden er behandlet i det administrative klagesystem. Se SFL § 48.

Sagen skal indbringes for domstolene senest tre måneder efter, at afgørelsen er truffet. Se SFL § 48, stk. 3.

Der sker ingen ændringer for aktindsigt. Hvis sagen har været påklaget til Folketingets Ombudsmand inden tremåneders-fristens udløb, skal sagen indbringes for domstolene senest en måned efter, at Ombudsmanden har afsluttet sin behandling af sagen.

Dog kan ejendomsvurderinger og visse afgørelser efter vurderingsloven og vurderinger og afgørelser efter ejendomsvurderingsloven, først indbringes for domstolene, når de er blevet prøvet eller afvist af den administrative klageinstans. Se SFL § 48, stk. 1, 2. pkt. Se afsnit H.A.12.3 og H.A.12.2.

Vedrørende afgørelser om aktindsigt, se BEK nr. 1564 af 13/12/2013 og afsnit A.A.6.2.3.

Se også

Afsnit A.A.10.3 Domstolsprøvelse.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsretsdomme

TfS 1999.488.VLD

Et moderselskab, som er sambeskattet med et datterselskab, skal have klagevejledning, når selskabet underrettes om ændrede skatteansættelser for datterselskabet.