Indhold

Dette afsnit handler om SKATs sagsfremstillinger.

Afsnittet indeholder:

 • Hovedregel - sagsfremstilling
 • Undtagelse - fuldt medhold
 • Undtagelse - enighed om afgørelse
 • Undtagelse - visse typer afgørelser
 • Krav til sagsfremstillingens indhold
 • Høring og afgørelse
 • Konsekvenser af manglende eller mangelfuld sagsfremstilling
 • Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre

Hovedregel - sagsfremstilling

SKAT skal udarbejde en sagsfremstilling, inden der træffes afgørelse. Se SFL § 19, stk. 1, 1. pkt.

Der skal ikke udarbejdes sagsfremstillinger ved faktisk forvaltningsvirksomhed, men alene ved SKAT´s afgørelser.

Bemærk:

Der skal også udarbejdes sagsfremstilling i forbindelse med klagebehandling ved ankenævnene, Skatteankestyrelsen og Landsskatteretten. Se A.A.10.2.3.

Se også

A.A.2.2.

Undtagelse - fuldt medhold

Der er ikke krav om sagsfremstilling, hvis SKAT giver en part fuldt medhold i en anmodning. Se SFL § 19, stk. 1, 2. pkt.

Bestemmelsen om sagsfremstilling er sammen med bestemmelsen om agterskrivelse partshøringsbestemmelser i SFL. Reglerne om partshøring skal sikre, at parten blive bekendt med afgørelsesgrundlaget og har mulighed for at kommentere det, før der træffes afgørelse. Når en afgørelse træffes efter anmodning fra en part og afgørelsen fuldt ud imødekommer partens anmodning, så er der intet i sagen, som parten skal gøres bekendt med.

Undtagelse - enighed om afgørelse

Der er heller ikke krav om sagsfremstilling, hvis SKAT  og sagens parter i sagsforløbet bliver enige om afgørelsen, uanset hvem der har startet sagen. Se SFL § 19, stk. 1, 2. pkt.

Der er således ikke krav om sagsfremstilling, hvis fx SKAT har konstateret, at et selskab har glemt et rentefradrag og selskabet er enig i, at indkomstansættelsen skal nedsættes med beløbet. Der er heller ikke krav om sagsfremstilling, hvis det er selskabet, der har anmodet om et glemt rentefradrag, og selskabet ved sagsbehandlingen er enig med forvaltningen i, at det glemte fradrag er mindre end først antaget.

Undtagelse - visse typer af afgørelser

Følgende typer af afgørelser, skal SKAT ikke udsende sagsfremstilling til, inden der træffes afgørelse:

Se SFL § 19. stk. 5. 

Bemærk at SFL § 19, stk. 5 er ændret ved lov nr. 649 af 12. juni 2013 § 1, nr. 19.

Kravet om SKAT´s vedrører således primært afgørelser om selskabsligning, moms, afgifter og told.

Der skal også udarbejdes sagsfremstillinger i de sager, hvor afgørelserne kan klages til Skatteankeforvaltningen og ankenævnene. Men det er ikke SKAT, der skal udarbejde dem. Sagsfremstillingen udarbejdes til brug for klagebehandlingen og ikke til brug for SKAT´s afgørelse.

Se A.A.10.2.3.2.

Eksempel

Landsskatteretten fandt, at der ikke skulle udarbejdes sagsfremstilling ved afgørelse af et konkursbos skattepligt. En eventuel klage over konkursboets skattepligt skulle afgøres uden deltagelse af læge retsmedlemmer og der var derfor ikke krav om en sagsfremstilling efter SFL § 19. Se SKM2007.283.LSR

Krav til sagsfremstillingens indhold

Sagsfremstillingen skal som minimum indeholde:

 • En redegørelse for de faktiske forhold, SKAT tillægger betydning ved afgørelsen.
 • Den afgørelse, som SKAT vurderer oplysningerne fører frem til.
 • Begrundelse for afgørelsen, der opfylder FVL krav til en begrundelse. Det vil blandt andet sige henvisning til retsregler og de hovedhensyn der har været bestemmende for en eventuel skønsudøvelse. Se FVL § 24.

Se SFL § 19, stk. 2. og A.A.7.4.7.

SFL krav til sagsfremstilling er de samme, uanset hvem, der udarbejder sagsfremstillingen.

Eksempel

Der er kun krav til udsendelse af en sagsfremstilling og til sagsfremstillingens indhold, men der er ikke krav til formen af SKAT´s sagsfremstiilinger.

Et skattecenter udsendte enslydende agterskrivelse og afgørelse på opkrævning af moms. Der var ikke udarbejdet en sagsfremstilling. Landsskatteretten fandt efter en vurdering af omfanget af sagens oplysninger og skattecenterets begrundelse for afgørelsen, at den udsendte agterskrivelse kunne anses for at udgøre en sagsfremstilling efter SFL. Se SKM2009.278.LSR

Se også

A.A.7.4.7.

A.A.7.4.5.

Høring og afgørelse

Sagsfremstillingen skal sendes til udtalelse (høring) hos sagens parter, før der træffes afgørelse. Fristen kan ikke uden parternes samtykke være på mindre end 15 dage, medmindre en anden frist er bestemt i lovgivningen. En part i sagen kan helt give afkald på høring af sagsfremstillingen, hvis fx der ønskes en hurtigere sagsbehandling. Se SFL § 19, stk. 3.

SKAT kan meddele sagens parter, at afgørelsen vil blive truffet som anført i sagsfremstillingen, hvis der ikke modtages en begrundet skriftlig eller mundtlig udtalelse inden svarfristens udløb. Afgørelsen kan herefter træffes som varslet uden yderligere underretning, hvis der ikke modtages en udtalelse inden for fristen. Se SFL § 19, stk. 4.

Uanset at der ikke er modtaget en udtalelse imod den varslede afgørelse, så skal der sendes en afgørelse i følgende tilfælde:

 • Hvis der ikke udsendes en maskinel afgørelse - fx en årsopgørelse - så skal der sendes en afgørelse af hensyn til SKATs mulighed for at dokumentere afgørelsen.
 • Hvis der udsendes en maskinel afgørelse, men der skønnes at være risiko for, at den ikke vil blive udsendt inden for de gældende forældelsesfrister.

Se også

A.A.7.4.5.

A.A.7.4.8.

A.A.8.

Konsekvenser af manglende eller mangelfuld sagsfremstilling

Hvis der ikke udarbejdes en sagsfremstilling, som sendes til høring hos sagens parter, så er der tale om en væsentlig sagsbehandlingsfejl, der som hovedregel medfører, at afgørelsen er ugyldig. Se SKM2009.278.LSR og SKM2007.283.LSR.

Eksempel

Det medførte ikke ugyldighed, at en sagsfremstilling ikke var afsluttet med indsættelse af den skattepligtiges bemærkninger til agterskrivelsen, idet bemærkningerne ikke gav anledning til yderligere begrundelse i forhold til begrundelsen i agterskrivelsen. Se SKM2005.276.VLR.

Det medførte ugyldighed, at SKAT ikke forinden, der blev truffet afgørelse i sagen, havde udarbejdet og fremsendt en sagsfremtilling efter skatteforvaltningslovens §19, se SKM2014.472.LSR.

Se også

A.A.7.5.

Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre

Afgørelse samt evt. tilhørende SKAT-meddelelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsretsdomme

SKM2005.276.VLR.

Det medførte ikke ugyldighed, at en sagsfremstilling ikke var afsluttet med indsættelse af den skattepligtiges bemærkninger til agterskrivelsen, idet bemærkningerne ikke gav anledning til yderligere begrundelse i forhold til begrundelsen i agterskrivelsen.

 

Landsskatteretskendelser

SKM2014.472.LSR  Landsskatteretten fandt, at en afgørelse vedrørende forældelse af restskat m.v., som var truffet af SKAT, var ugyldig som følge af manglende udarbejdelse og fremsendelse af sagsfremstilling.

SKM2009.278.LSR

Et skattecenter udsendte enslydende agterskrivelse og afgørelse på opkrævning af moms. Der var ikke udarbejdet en sagsfremstilling. Landsskatteretten fandt efter en vurdering af omfanget af sagens oplysninger og skattecenterets begrundelse for afgørelsen, at den udsendte agterskrivelse kunne anses for at udgøre en sagsfremstilling efter SFL § 19, stk. 2.

 

SKM2007.283.LSR

Landsskatteretten fandt, at der ikke skulle udarbejdes sagsfremstilling ved afgørelse af et konkursbos skattepligt. En eventuel klage over konkursboets skattepligt skulle afgøres uden deltagelse af læge retsmedlemmer og der var derfor ikke krav om en sagsfremstilling efter SFL § 19.

 

SKM2003.46.LSR

Landsskatteretten fandt, at der ikke var tilstrækkelig grundlag til at tilsidesætte en afgørelse som ugyldig på trods af manglende sagsfremstilling. Landsskatteretten lagde til grund, at det fremsendte forslag til afgørelse redegjorde for det relevante faktiske grundlag og retlige regler samt fremkom med en begrundelse for den påtænkte ændring, så den manglende sagsfremstilling ikke kunne antages at have haft betydning for sagens afgørelse.

 

SKM2001.225.LSR

Det medførte ugyldighed, at der ikke var udarbejdet sagsfremstilling i en sag om bidragspligt efter AMFL.