Indhold

Dette afsnit handler om Skatteforvaltningens sagsfremstillinger.

Afsnittet indeholder:

 • Hovedregel - sagsfremstilling
 • Undtagelse - fuldt medhold
 • Undtagelse - enighed om afgørelse
 • Undtagelse - visse typer afgørelser
 • Krav til sagsfremstillingens indhold
 • Høring og afgørelse
 • Konsekvenser af manglende eller mangelfuld sagsfremstilling
 • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Hovedregel - sagsfremstilling

Skatteforvaltningen skal udarbejde en sagsfremstilling, inden der træffes afgørelse. Se SFL § 19, stk. 1, 1. pkt.

Bestemmelsen om sagsfremstilling er sammen med bestemmelsen om forslag til afgørelse (agterskrivelse) partshøringsbestemmelser i SFL. Reglerne om partshøring skal sikre, at parten blive bekendt med afgørelsesgrundlaget og har mulighed for at kommentere det, før der træffes afgørelse. Se afsnit A.A.6.1.3 Skattemyndighedernes særlige tavshedspligt efter hvidvaskloven.

Der skal ikke udarbejdes sagsfremstillinger ved faktisk forvaltningsvirksomhed, men alene ved Skatteforvaltningens afgørelser.

Bemærk:

Der skal også af Skatteankestyrelsen (SANST) udarbejdes sagsfremstilling i forbindelse med klagebehandling ved ankenævnene, Skatteankestyrelsen og Landsskatteretten. Se A.A.10.2.3.

Se også A.A.2.2 om afgørelsesbegrebet.

Undtagelse - fuldt medhold

Der er ikke krav om sagsfremstilling, hvis Skatteforvaltningen giver en part fuldt medhold i en anmodning. Se SFL § 19, stk. 1, 2. pkt.

Undtagelse - enighed om afgørelse

Der er heller ikke krav om sagsfremstilling, hvis Skatteforvaltningen og sagens parter i sagsforløbet bliver enige om afgørelsen, uanset hvem der har startet sagen. Se SFL § 19, stk. 1, 2. pkt.

Der er således ikke krav om sagsfremstilling, hvis fx Skatteforvaltningen har konstateret, at et selskab har glemt et rentefradrag, og selskabet er enig i, at indkomstansættelsen skal nedsættes med beløbet. Der er heller ikke krav om sagsfremstilling, hvis det er selskabet, der har anmodet om et glemt rentefradrag, og selskabet ved sagsbehandlingen er enig med forvaltningen i, at det glemte fradrag er mindre end først antaget.

Undtagelse - visse typer af afgørelser

Følgende typer af afgørelser, skal Skatteforvaltningen ikke udsende sagsfremstilling til, inden der træffes afgørelse:

 • En afgørelse, der kan klages til skatteankenævn, vurderingsankenævn eller motorankenævn. Se SFL §§ 5, 6 og 7.
 • En afgørelse, der kan klages til SANST. Se SFL § 35 b, stk. 3.
 • En afgørelse, der kan klages til Landsskatteretten som følge af, at en af betingelserne i  SFL § 21, stk. 4, nr. 1 - 5 er opfyldt, at klagen udspringer af samme forhold som en verserende sag ved Landsskatteretten, eller at klagen er blevet henvist til Landsskatteretten af et vurderingsklagenævn. Se SFL § 35 b, stk. 1, 2. eller 3. pkt., eller stk. 3, 2. pkt.
 • Et bindende svar truffet af Skatteforvaltningen, Se SFL § 21, stk. 1 - 3.
 • En afgørelse, der efter Skatteministerens bestemmelse ikke skal afgøres af ankenævn eller Landsskatteret. Det er afgørelser i disciplinær- og personalesager. Se SFL § 14, stk. 2 og BEK nr. 936 af 27. juni 2018.  
 • En afgørelse om revisorerklæringspålæg efter SKL § 43.  

Se SFL § 19, stk. 5.

Eksempel

►SKAT havde i SKM2023.500.LSR ikke pligt til at udarbejde en sagsfremstilling før afgørelse om afslag på omkostningsgodtgørelse, idet Skattestyrelsen kunne behandle klagen efter SFL § 35 b, stk. 3. ◄

Kravet om Skatteforvaltningens sagsfremstilling vedrører således primært afgørelser om selskabsligning, moms, afgifter og told.

Kravet gælder blandt andet i følgende sager, som Skatteforvaltningen afgør:

 • Sager om afgift og sager i tilknytning hertil.
 • Sager om beskatning af juridiske personer, dog ikke dødsboer, og sager i tilknytning hertil. 
 • Sager omfattet af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, bortset fra klage over en afgørelse, der skal afgøres af skatteankestyrelsen efter SFL § 35b, stk. 3, se BEK. nr. 1 af 2. januar 2014, dog undtaget sager, hvor SKAT afgør en anmodning om bindende svar.
 • Sager om afskæring fra TastSelv efter KSL § 53 A og SKL § 71, se nærmere A.C.2.1.4.1.
 • Skatterådet afgør en anmodning om bindende svar, se nærmere A.A.3.6.
 • Told - se nærmere afsnit A.A.7.4.6.1.

Der skal også udarbejdes sagsfremstillinger i de sager, hvor afgørelserne kan klages til Skatteankeforvaltningen og ankenævnene. Men det er ikke Skatteforvaltningen, der skal udarbejde dem. Sagsfremstillingen udarbejdes til brug for klagebehandlingen og ikke til brug for Skatteforvaltningens afgørelse.

Se A.A.10.2.3.2.

Krav til sagsfremstillingens indhold

Sagsfremstillingen skal som minimum indeholde:

 • En redegørelse for de faktiske forhold, Skatteforvaltningen tillægger betydning ved afgørelsen.
 • Den afgørelse, som Skatteforvaltningen vurderer, oplysningerne fører til.
 • Begrundelse for afgørelsen, der opfylder forvaltningslovens krav til en begrundelse. Det vil blandt andet sige henvisning til retsregler og de hovedhensyn, der har været bestemmende for en eventuel skønsudøvelse. Se FVL § 24.

Se SFL § 19, stk. 2. og A.A.7.4.7.

SFL krav til sagsfremstilling er de samme, uanset hvem der udarbejder sagsfremstillingen.

Eksempel

Der er kun krav til udsendelse af en sagsfremstilling og til sagsfremstillingens indhold, men der er ikke krav til formen af Skatteforvaltningens sagsfremstillinger.

Skatteforvaltningen udsendte enslydende forslag til afgørelse og afgørelse på opkrævning af moms. Der var ikke udarbejdet en sagsfremstilling. Landsskatteretten fandt efter en vurdering af omfanget af sagens oplysninger og skattecenterets begrundelse for afgørelsen, at det udsendte forslag til afgørelse kunne anses for at udgøre en sagsfremstilling efter SFL. Se SKM2009.278.LSR.

Se også A.A.7.4.7. om begrundelse og A.A.7.4.5. høring.

Høring og afgørelse

Sagsfremstillingen skal sendes til udtalelse (høring) hos sagens parter, før der træffes afgørelse. Fristen kan ikke uden parternes samtykke være på mindre end 15 dage, medmindre en anden frist er bestemt i lovgivningen. En part i sagen kan helt give afkald på høring af sagsfremstillingen, hvis fx der ønskes en hurtigere sagsbehandling. Se SFL § 19, stk. 3.

Skatteforvaltningen kan meddele sagens parter, at afgørelsen vil blive truffet som anført i sagsfremstillingen, hvis der ikke modtages en begrundet skriftlig eller mundtlig udtalelse inden svarfristens udløb. Afgørelsen kan herefter træffes som varslet uden yderligere underretning, hvis der ikke modtages en udtalelse inden for fristen. Se SFL § 19, stk. 4.

Uanset, at der ikke er modtaget en udtalelse imod den varslede afgørelse, så skal Skatteforvaltningen altid sende en afgørelse.

Hvis der er tale om en afgørelse, hvor den som udgangspunkt udsendes maskinelt, og hvor der skønnes at være risiko for, at den ikke vil blive udsendt inden for de gældende forældelsesfrister, så skal Skatteforvaltningen sende en afgørelse inden forældelsesfristens udløb.

Se også

Se også afsnit

Konsekvenser af manglende eller mangelfuld sagsfremstilling

Hvis der ikke udarbejdes en sagsfremstilling, som sendes til høring hos sagens parter, er der tale om en væsentlig sagsbehandlingsfejl, der som hovedregel medfører, at afgørelsen er ugyldig. Se SKM2009.278.LSR og SKM2007.283.LSR.

Eksempel

Det medførte ikke ugyldighed, at en sagsfremstilling ikke var afsluttet med indsættelse af den skattepligtiges bemærkninger til agterskrivelsen, idet bemærkningerne ikke gav anledning til yderligere begrundelse i forhold til begrundelsen i agterskrivelsen. Se SKM2005.276.VLR.

Det medførte ugyldighed, at SKAT ikke forinden, der blev truffet afgørelse i sagen, havde udarbejdet og fremsendt en sagsfremstilling efter SFL § 19, se SKM2014.472.LSR.

Se også

Se også afsnit A.A.7.5 om formelle fejl og mangler.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området.

Afgørelse 

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsretsdomme

SKM2005.276.VLR.

Det medførte ikke ugyldighed, at en sagsfremstilling ikke var afsluttet med indsættelse af den skattepligtiges bemærkninger til forslaget, idet bemærkningerne ikke gav anledning til yderligere begrundelse i forhold til begrundelsen i forslaget til afgørelse.

 

Landsskatteretsafgørelser

SKM2023.500.LSR

►SKAT gav afslag på omkostningsgodtgørelse efter SFL § 52.

SKAT var ikke forpligtet til at udsende en agterskrivelser, forinden afgørelsen blev truffet, idet afgørelsen ikke vedrører ansættelse af indkomst- eller ejendomsværdiskat i henhold til skatteforvaltningslovens § 20, stk. 1, ligesom SKAT ikke var forpligtet til at udarbejde og udsende sagsfremstillingen, inden afgørelsen blev truffet, jf. SFL § 19, stk. 5, nr. 4.◄

 
SKM2014.472.LSR  Landsskatteretten fandt, at en afgørelse vedrørende forældelse af restskat m.v., som var truffet af SKAT, var ugyldig som følge af manglende udarbejdelse og fremsendelse af sagsfremstilling.  

SKM2009.278.LSR

SKAT udsendte enslydende forslag til afgørelse og afgørelse på opkrævning af

moms. Der var ikke udarbejdet en sagsfremstilling. Landsskatteretten fandt efter en vurdering af omfanget af sagens oplysninger og SKATs begrundelse for afgørelsen, at det udsendte forslag kunne anses for at udgøre en sagsfremstilling efter SFL § 19, stk. 2.

 

SKM2003.46.LSR

Landsskatteretten fandt, at der ikke var tilstrækkeligt grundlag til at tilsidesætte en afgørelse som ugyldig på trods af manglende sagsfremstilling. Landsskatteretten lagde til grund, at det fremsendte forslag til afgørelse redegjorde for det relevante faktiske grundlag og retlige regler samt fremkom med en begrundelse for den påtænkte ændring, så den manglende sagsfremstilling ikke kunne antages at have haft betydning for sagens afgørelse.

 

SKM2001.225.LSR

Det medførte ugyldighed, at der ikke var udarbejdet sagsfremstilling i en sag om bidragspligt efter arbejdsmarkedsfondsloven.