Indhold

Afsnittet handler om den særlige tavshedspligt i skattekontrolloven (SKL).

Afsnittet indeholder:

  • Indledning
  • Regel
  • Myndigheder omfattet af særlig tavshedspligt efter SKL
  • Oplysninger omfattet af særlig tavshedspligt efter SKL
  • Omfanget af særlig tavshedspligt efter SKL.

Indledning

Told- og skatteforvaltningen kan - med henblik på at imødegå overtrædelser af lovgivningen om skatter og andre ydelser til det offentlige - oprette et register over fysiske og juridiske personer, der har påført eller forsøgt at påføre det offentlige betydelige tab af skatter, arbejdsmarkedsbidrag, told eller afgifter. Se SKL § 6 F, stk. 1.

Regel

Registret er undergivet samme særlige tavshedspligt som den, der efter SFL § 17, stk. 1 gælder for oplysninger, som skattemyndighederne bliver bekendt med under varetagelsen af deres arbejde. Se SKL § 6 F, stk. 2.

Myndigheder omfattet af særlig tavshedspligt efter SKL

Den særlige tavshedspligt efter SKL § 6 F gælder for told- og skatteforvaltningen. Se SKL § 6 F, stk. 2.

Oplysninger omfattet af særlig tavshedspligt efter SKL

Tavshedspligten omfatter registrerede oplysninger samt oplysninger, der indgår i den sagsbehandling i told- og skatteforvaltningen, der ligger til grund for en registrering. Se SKL § 6 F, stk. 2.

Omfanget af særlig tavshedspligt efter SKL

Se afsnit A.A.6.1.2.4. Omfanget af den særlige tavshedspligt.

Historik

Tavshedspligten i skattekontrolloven blev gennemført på et tidspunkt, hvor skattemyndighedernes særlige tavshedspligt efter den dagældende bestemmelse i skattestyrelseslovens § 37 alene omfattede oplysninger på skatteområdet. Da anvendelsesområdet for den gældende bestemmelse om særlig tavshedspligt i SFL § 17 omfatter hele ministerområdets lovgivning, har bestemmelsen i SKL § 6 F, stk. 2 ingen selvstændig betydning.