Dato for udgivelse
01 jul 2010 16:16
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
25 maj 2010 12:52
SKM-nummer
SKM2010.432.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
09-088998
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Momspligt
Emneord
Momsfritagelse
Resumé

Skatterådet anså ikke en forening for fuldt ud er fritaget for moms af sine kontingentindtægter, da foreningen drev økonomisk virksomhed mod vederlag, og derved var omfattet af momslovens anvendelsesområde, samtidig med at kun en mindre andel af foreningens formål og aktiviteter kunne anses for momsfritaget forbrugerpolitisk virke.

Reference(r)

Momsloven § 3, stk. 1
Momsloven § 4, stk. 1
Momsloven § 13, stk. 1, nr. 4

Henvisning
Momsvejledningen 2010-1 C.1.4
Henvisning
Momsvejledningen 2010-1 D.11.4

Spørgsmål

 1. Er foreningens samlede kontingentindtægter fritaget for moms? 
 2. Vil foreningens afholdelse af arrangement for medlemmerne i forbindelse med afvikling af generalforsamlingen medføre momspligt for en del af kontingentet?
 3. Medfører foreningens formidling af medlemmernes afholdelse møder og arrangementer momspligt for en andel af kontingentet?
 4. Har det nogen momsmæssig betydning for kontingentet, at foreningen tilbyder en forsikring, som dækker et eventuelt underskud på medlemsarrangerede arrangementer?
 5. Medfører den årlige udsendelse af en bog til medlemmerne momspligt af en andel af kontingentet?
 6. Medfører udsendelse af medlemsbladet momspligt af en andel af kontingentet?
 7. Er foreningens aktiviteter med varetagelse af medlemmernes interesser overfor myndighederne momspligtig?
 8. Medfører foreningens arbejde for et varieret tilbud af medlemsfordele momspligt for en andel af kontingentet?
 9. Vil tilrådighedsstillelse af hjemmesideplads til medlemmernes egne indlæg medføre momspligt for en andel af kontingentet?
 10. Vil arbejdet for at fremme samarbejdet med tilsvarende udenlandske foreninger medføre momspligt for en andel af kontingentet?

Svar

 1. Nej.
 2. Ja.
 3. Ja.
 4. Nej.
 5. Ja.
 6. Ja, se dog sagsfremstillingen.
 7. Nej.
 8. Ja.
 9. Ja.
 10. Ja.

Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørger er en landsdækkende forening for personer med interesse for en specifik ferieform. Foreningen arbejder for bedre forhold og muligheder for udfoldelsen af ferieformen, herunder attraktive rabataftaler, at finde nye overnatningspladser og forhandle med myndighederne.

Gennem afholdelse af arrangementer og andre medlemsaktiviteter er det en sideordnet opgave for foreningen at fremme det sociale samvær blandt medlemmerne, hvor rejseoplevelser og tips og råd udveksles.

Foreningen arrangerer årligt et gratis arrangement i tilknytning til afvikling af generalforsamlingen. Arrangementet afholdes fra fredag til søndag. Selve generalforsamlingen afvikles om lørdagen. Herudover arrangerer medlemmerne flere arrangementer om året. Arrangementerne foregår i forskellige egne af landet, hvor medlemmerne får mulighed for at udforske både naturen og de lokale kulturelle seværdigheder.

Foreningen er en non-profit forening, der drives af frivillige medlemmer, på ulønnet basis.

Af formålsparagraffen fremgår det bla., at det er foreningens formål:

 • som forbrugerorganisation - helt uafhængig af enhver form for erhvervsinteresse - at fremme interessen for en miljøvenlig adfærd med specifikke feriekøretøjer i naturen.
 • at afholde møder og arrangementer mellem ligesindede, for at udveksle erfaringer og styrke sammenholdet.
 • at holde medlemmerne orienteret - gennem udsendelse af medlemsblad - minimum 4 gange årligt.
 • at varetage medlemmernes interesser overfor myndigheder og interesseorganisationer.
 • at arbejde for et varieret tilbud af medlemsfordele.
 • at fremme samarbejdet med tilsvarende udenlandske klubber.

Ved opløsning af foreningen skænkes foreningens midler til "Kræftens bekæmpelse".

Foreningen har i dag udover danske medlemmer medlemmer i Norge, Sverige, Island, Finland, Færøerne, Grønland, Spanien, Frankrig, Holland og Tyskland.

Foreningens medlemmer modtager for kontingentet bl.a. nedenstående fordele:

 • Medlemmerne får tilbud på arrangementer, som er arrangeret af foreningen, medlemmer i foreningen eller af udenlandske samarbejdspartnere.
 • Foreningen udgiver 1 gang om året en bog gratis til sine medlemmer. Endvidere sælges enkelte eksemplarer til ikke-medlemmer.
 • Foreningen udgiver medlemsbladet 4 gange om året med 80 - 100 sider fyldt med nyheder, reportager, rejseberetninger, ideer og erfaringer om alt mellem himmel og jord.
 • Medlemmerne har adgang til diverse tilbud og rabataftaler, som foreningen indgår med forskellige virksomheder.
 • Medlemmer har adgang til foreningens hjemmeside herunder medlemssiderne, hvor medlemmerne kan skrive og læse egne og andres indlæg om, f.eks. medlemsarrangerede rejser, rejsebeskrivelser, ideer til forbedring af miljøforholdene mv. Hjemmeside fungerer også som et fælles fagligt forum, og giver adgang til en online version af medlemsbladet, rabatlisten, salgsartikler, medlemmernes egen købs- & salgsside og adgang til billedgalleriet.
 • Foreningen søger gennem politisk påvirkning at skabe bedre miljø og overnatningsmuligheder for foreningens medlemmer.
 • Rådgivning indenfor områder i relation til foreningens formål
 • Lån af foreningens store telte.

Medlemmerne arrangerer selv arrangementer, hvor arrangørmedlemmet som udgangspunkt selv bærer den økonomiske risiko for afholdelsen.

I forbindelse med medlemmernes afholdelse af et arrangement, er det muligt at anmode foreningen om sikring mod underskud. Det kræver, at budgettet godkendes af bestyrelsen forinden afholdelsen.

For at sikre sit arrangement mod et underskud skal der betales x kr. pr. deltager i afgift til foreningen. Derudover tilfalder et eventuelt overskud fra arrangementet ligeledes foreningen.

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Foreningen har altid været af den opfattelse, at de, som forbrugerorganisation med kontakt til myndigheder og interesseorganisationer, var en momsfritaget forening.

I henhold til momslovens § 3 er afgiftspligtige personer juridiske eller fysiske personer, der driver selvstændig økonomisk virksomhed.

Begrebet økonomisk virksomhed er defineret i momssystemdirektivets artikel 9 således, at det omfatter "alle former" for virksomhed som producent, handlende eller tjenesteyder.

I henhold til EF-Domstolens fortolkning af begrebet økonomisk virksomhed fremgår det bl.a. af C-77/01 EDM, at der vil være tale om økonomisk virksomhed, når de pågældende transaktioner er foretaget i overensstemmelse med et driftsformål eller med en kommerciel målsætning.

I en sag vedrørende opgørelse af fradragsretten for fællesomkostninger C-515/07 VNLTO fremgår det, at foreningens medlemmer betaler et kontingent, hvoraf hovedparten går til varetagelse af medlemmernes almene interesser.

Den del af virksomheden som består i foreningens varetagelse af sine medlemmers almene interesser anses ikke for økonomisk virksomhed, hvorved denne aktivitet falder uden for momslovens anvendelsesområde.

Spørger er en forbrugerorganisation, som arbejder på frivillig basis med det formål at varetage medlemmernes almene interesser.

SKAT har i sin indstilling til svar anset foreningen for at være en økonomisk virksomhed, der er omfattet at momslovens bestemmelser. Der er ved vurderingen lagt vægt på, at foreningen mod en kontingentbetaling, leverer rådgivning, afholder arrangementer og træf, udleverer bog og medlemsblad til medlemmerne.

Ved vurdering at spørgsmålet omkring økonomisk virksomhed henleder vi Skatterådets opmærksomhed på EF-Domstolens dom vedr. SPÖ, C-267108. I den pågældende sag gennemførte Landesorganisationen SPÖ visse aktiviteter for sine kreds- og distriktsorganisationer vedrørende public relations, reklame- og oplysningsvirksomhed, der betegnes som "ekstern reklame". Afdelingen købte bl.a. op til valgene reklamemateriale, som den herefter mod fakturering videregav til de enkelte kreds- og distriktsorganisationer alt efter deres behov, og den organiserede også det årlige SPÖ-bal.

I den pågældende sag har EF-Domstolen taget stilling til, hvorvidt Landesorganisation ifølge 6. momsdirektiv skal anses for at være en afgiftspligtig person i forbindelse med dens aktiviteter vedrørende ekstern reklame for dens underafdelinger, og om den følgelig i denne forbindelse har ret til fradrag for indgående moms.

De indtægter, som Landesorganisation oppebar var hovedsageligt opnået ved viderefaktureringen af ydelserne til kreds- og distriktsorganisationerne samt fra entreindtægterne ved afholdelsen af SPÖ-ballet.

EF-Domstolen anså ikke de pågældende indtægter fra reklamevirksomhed og SPÖ-ballet for at være af en vis varig karakter, idet aktiviteten gav underskud og underskuddet bl.a. blev dækket at offentlige tilskud.

Ved vurderingen af, om en selvstændig juridisk enhed driver økonomisk virksomhed skal derefter ovenstående EF-Dom henses til, om den juridiske enhed driver virksomhed på kommerciel basis.

Vi har tidligere oplyst, at foreningen er en nonprofit forening, som alene fungerer med frivillig arbejdskraft.

For vurdering af, om foreningen er en økonomisk virksomhed, skal der henses til EF-Domstolens fortolkning at begrebet økonomisk virksomhed.

I henhold til C-77/01 EDM og C-267/08 vil der alene være tale om økonomisk virksomhed, når de pågældende transaktioner er foretaget i overensstemmelse med et driftsformål eller kommerciel målsætning. Disse betingelser opfylder foreningen ikke. Det er fortsat vores vurdering, at foreningen ikke skal betragtes som økonomisk virksomhed, hvorfor kontingentet i sin helhed vil være fritaget for moms.

Ad. spørgsmål 1

Med hensyn til vurdering af, om medlemmernes betaling af kontingent til foreningen kan anses for momsfri i sin helhed, er det vores vurdering på baggrund af ovenstående, at kontingentbetaling i foreningen ikke kan anses for økonomisk virksomhed, idet kontingentet alene dækker varetagelse af medlemmernes almene interesser og foreningen ikke arbejder med en kommerciel målsætning.

Det er således vores vurdering, at spørgsmål 1 skal besvares med et ja.

Såfremt SKAT ikke er enig i vores opfattelse skal der tages stilling til nedenstående spørgsmål, for afklaring af, om kontingentet i sin helhed kan blive fritaget for moms efter momslovens § 13 eller om en andel af kontingentet bliver omfattet af momspligten.

I henhold til momslovens § 13, stk. 1, nr. 4 er visse foreningers levering af varer og ydelser i nær tilknytning til foreningens medlemmer i disse fælles interesse og mod et kontingent, fritaget for moms.

Det er et krav at foreningens formål er af politisk, fagforeningsmæssig, religiøs, patriotisk, filosofisk eller filantropisk karakter eller vedrører borgerlige rettigheder. Fritagelsen er endvidere betinget af, at foreningen ikke arbejder med gevinst for øje og at fritagelsen ikke kan fremkalde konkurrenceforvridning.

Såfremt SKAT anser foreningens kontingentfinansierede aktiviteter for at være omfattet af begrebet økonomisk virksomhed, er det vores vurdering, at kontingentet er fritaget for moms i henhold til momslovens § 13, stk. 1, nr. 4. Spørgsmålet skal derfor af denne grund besvares med et "Ja".

Såfremt SKAT ikke er enig i, at samtlige kontingentfinansierede aktiviteter kan blive omfattet af momslovens § 13, stk. 1, nr. 4 skal det afklares hvilke aktiviteter, der vil medføre momspligt.

Ad spørgsmål 2

Ved at afholdelsen af arrangement i tilknytning til generalforsamlingen, opnår foreningen at få så mange medlemmer med som muligt til generalforsamlingen.

 Det er vores vurdering, at foreningens afvikling af dette årlige arrangement ikke vil medføre, at en del af kontingentet bliver momspligtig, idet der ikke er tale om levering af momspligtige ydelser mod vederlag til medlemmerne i forbindelse med generalforsamlingen.

SKAT anfører i indstillingen, at foreningen vil være momspligtig at den del af kontingentet, som kan henføres til afvikling af generalforsamlingen, idet foreningen har fået adgang til at tilbyde medlemmerne at overnatte i tilknytning til den hal, hvor generalforsamlingen afholdes.

Når SKAT anser den del af kontingentet, som kan henføres til afvikling af generalforsamlingen for at være momspligtigt, vil dette efter vores vurdering anses for levering af en momspligtig ydelse med ret til 100 % momsfradrag for de udgifter, der knytter sig til arrangementet/generalforsamlingen.

Det er fortsat vores vurdering, at afvikling af en generalforsamling ikke kan betragtes som en leverance mod vederlag. Det at foreningen tilbyder medlemmerne at overnatte i tilknytning til afviklingen af generalforsamlingen, kan efter vores vurdering ikke medføre, at en del af kontingentet bliver momspligtigt.

Alle foreninger har pligt til at afholde en årlig generalforsamling i henhold til deres vedtægter. Der er således ikke tale om leverancer mod vederlag uanset forholdene, som generalforsamlingen afvikles under.

Vi henviser herved til SKM2007.156.SR, hvor Skatterådet har udtalt, at et årsmøde, afholdt af en landsforening, ikke kunne anses som økonomisk virksomhed.

Spørgsmål 2 skal derfor besvares med et nej.

Ad spørgsmål 3

Medlemmerne arrangerer løbende arrangementer og møder i hele landet. Medlemmerne skiftes til at arrangere og afholde disse og medlemmerne fastsætter selv program herfor, samt udflugtsmålet. Arrangementerne bliver annonceret på foreningens hjemmeside og i medlemsbladet. Ved arrangementerne bliver der arrangeret ture og udflugter, hvor medlemmerne har mulighed for at udforske de lokale kulturelle seværdigheder, f.eks. museer, kirker mv., ligesom der arrangeres fælles vandre- eller cykelture i den omkringliggende natur.

Deltagerafgiften fastsættes af arrangørmedlemmet, der som udgangspunkt selv bærer den økonomiske risiko for afholdelse af træffet.

Det er derfor vores vurdering, at foreningen ikke yder nogen momspligtig leverance til medlemmerne i forbindelse med medlemmernes arrangementer. Det forhold, at medlemmerne kan kommunikere sammen på foreningens hjemmeside, er en naturlig del af foreningens ikke økonomiske aktivitet overfor medlemmerne.

Subsidiært er det er vores vurdering, at foreningens formidling af medlemmernes arrangementer er omfattet af momslovens § 13, stk. 1, nr. 4, idet der er tale om aktiviteter med patriotisk formål, idet man ved arrangementer i Danmark ønsker at gøre opmærksom på den danske kultur. Det er ligeledes foreningens mål at sætte fokus på Danmark som feriemål, således at så mange turister som muligt vælger at holde ferie i Danmark.

Spørgsmål 3 skal derfor besvares med et nej.

Ad spørgsmål 4

Som anført i spørgsmål 3 arrangerer medlemmerne selv arrangementer, hvor arrangørmedlemmet som udgangspunkt selv bærer den økonomiske risiko for afholdelsen af dette.

I forbindelse med medlemmernes afholdelse af arrangementet, er det muligt at anmode foreningen om sikring mod underskud.

For at sikre sit arrangement mod et underskud skal der betales x kr. pr. deltager i afgift til foreningen. Der ud over tilfalder et eventuelt overskud fra arrangementet ligeledes foreningen.

Det er spørgers opfattelse, at foreningen yder en garantistillelse, der som udgangspunkt skal hvile i sig selv, og denne derfor ikke har indflydelse på foreningens kontingent.

Det er vores vurdering, at det ikke har nogen momsmæssig betydning for foreningens kontingent, at foreningen stiller en underskudsdækning på medlemsarrangerede træf.

Spørgsmål 4 skal derfor besvares med nej.

Ad spørgsmål 5

Foreningen udgiver 1 gang årligt gratis en bog til alle medlemmer. Endvidere sælges enkelte eksemplarer til ikke-medlemmer.

Det er vores vurdering, at udlevering af bogen til medlemmerne er en biydelse til hovedydelsen, som er at forhandle med myndigheder og politikere om bedre miljøforhold for specifikke feriekøretøjer og varetage medlemmernes almene interesser. Det er således vores vurdering, at udlevering af bogen ikke medfører momspligt for en andel af kontingentet.

Spørgsmål 5 skal derfor besvares med nej.

Ad spørgsmål 6

Foreningen udgiver 4 gange årligt sit medlemsblad. Medlemsbladet er typisk 80 - 100 sider og bringer nyheder og meddelelser fra foreningen, samt andre nyheder fra branchen. Herudover bringes reportager, rejseberetninger, ideer og erfaringer.

Medlemsbladet indeholder annoncer og udleveres uden særskilt betaling til medlemmerne.

Efter praksis i Momsvejledningen afsnit D.4.2.1, er det vores vurdering, at foreningens udlevering af medlemsblade sker i nær tilknytning til de momsfrie foreningsaktiviteter, hvorfor der ikke skal afregnes moms af den del af kontingentet, der dækker over betaling for foreningsbladet.

Spørgsmål 6 skal derfor besvares med nej.

Ad spørgsmål 7

Foreningen varetager medlemmernes interesser overfor myndigheder og interesseorganisationer, hvor det overordnede mål er at fremme interessen for miljøvenlig adfærd med specifikke feriekøretøjer i naturen. Dette er således en vigtig del bestyrelsens løbende arbejde. Som eksempel herpå kan nævnes, at foreningen pt. arbejder for at forbedre muligheden for parkering rundt om i landet for foreningens medlemmer og andre af den specifikke ferieform, både til gavn for danske og udenlandske. Et tiltag som tillige ventes at sikre øget turisme i Danmark.

Det er vores opfattelse af foreningens overordnede virke med varetagelse af medlemmernes interesse overfor myndigheder og interesseorganisationer om bedre miljøforhold er omfattet af momslovens § 13, stk. 1, nr. 4, idet der er tale om aktiviteter med politisk formål.

Spørgsmål 7 skal derfor besvares med nej.

Ad spørgsmål 8

Foreningen arbejder løbende for at indgå tilbuds- og rabataftaler, som kommer medlemmerne til gode. Foreningen har opnået rabataftaler og tilbud på f.eks. forsikringer, overnatningspladser, vask, forhandlerrabat mv.

Det er vores vurdering, at indgåelse af aftaler omkring tilbud og rabatter er en biydelse til hovedydelsen, som er at forhandle med myndigheder og politikere om bedre miljøforhold. Det er således vores vurdering, at dette arbejde ikke medfører momspligt for en andel af kontingentet.

Spørgsmål 8 skal derfor besvares med nej.

Ad spørgsmål 9

Alle medlemmer har adgang til at få indlæg på foreningens hjemmeside. Som eksempler herpå kan nævnes medlemmernes købs- og salgsside, arrangements- og rejseberetninger, fagligt forum med gode råd og erfaringsudveksling, medlemsarrangerede udlandsrejser mv.

Det er vores vurdering, at tilrådighedsstillelse af hjemmesideplads til medlemmernes egne indlæg er en ydelse i nær tilknytning til foreningens patriotiske aktiviteter og medlemmernes almene interesse.

Spørgsmål 9 skal derfor besvares med nej.

Ad spørgsmål 10

Foreningen samarbejder med flere lignede organisationer i udlandet. Samarbejdet sker både ved indgåelse af konkrete samarbejds- og rabataftaler med henblik på at skabe bedre forhold for foreningens medlemmer i udlandet. Herudover anvendes samarbejdet også som en erfaringsudveksling omkring f.eks. politiske forhold, så som parkeringsmuligheder i andre lande. Det er derfor vigtigt for foreningen, at der løbende skabes kontakt til tilsvarende udenlandske foreninger, med henblik på indgåelse af varige samarbejdsaftaler, således at der på internationalt plan arbejdes for et bedre miljø for medlemmerne og udøverne af ferieformen.

Det er vores vurdering, at dette arbejde sker i medlemmernes interesse, hvorfor vi anser ydelsen som ydet i nær tilknytning til foreningens overordnede aktiviteter, omfattet af momslovens § 13, stk. 1, nr. 4.

Spørgsmål 10 skal derfor besvares med et nej.

Samlet vurdering:

Ud fra en samlet vurdering af foreningens kontingentfinansierede aktiviteter, er det vores opfattelse, at kontingentet i sin helhed er fritaget for moms. Det er vores vurdering, at de kontingentfinansierede aktiviteter falder uden for momslovens anvendelsesområde. Såfremt Skatterådet ikke er enig heri, vil aktiviteterne i sin helhed blive fritaget for moms efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 4. Nogle af ydelserne må i den situation anses for biydelser til hovedydelsen, som er at varetage medlemmernes almene interesse som forbrugerorganisation så momsfritagelsen for kontingentet opretholdes med denne begrundelse.

Såfremt Skatterådet er af den opfattelse, at en del af aktiviteterne er omfattet af momspligt, kan det alene blive en andel af kontingentet, som bliver momspligtig jf. SKM2008.156.LSR. Fordelingen af kontingentet på henholdsvis momspligtig/momsfri kontingent vil efter vores vurdering skulle ske på grundlag af en fordeling af ressourcetrækket mellem de forskellige aktiviteter.

For vurdering af, om foreningen skal anses for en økonomisk virksomhed i momsmæssig henseende, er det vores vurdering, at der skal henses til foreningens formål, hvilket er at føre en nonprofit forening, med et forbrugerpolitisk formål.

SKATs indstilling og begrundelse

Lovgrundlaget

Af momslovens § 3, stk. 1 fremgår det, at:

"Afgiftspligtige personer er juridiske eller fysiske personer, der driver selvstændig økonomisk virksomhed".

Begrebet »afgiftspligtig person« er defineret i momssystemdirektivets artikel 9, stk. 1, 1. led som:

"Ved »afgiftspligtig person« forstås enhver, der selvstændigt og uanset stedet udøver økonomisk virksomhed uanset formålet med eller resultatet af den pågældende virksomhed."

Begrebet »økonomisk virksomhed« er defineret i momssystemdirektivets artikel 9, stk. 1, 2. led som:

"Ved »økonomisk virksomhed« forstås alle former for virksomhed, som producent, handlende eller tjenesteyder, herunder minedrift og landbrug, samt virksomhed inden for liberale og dermed sidestillede erhverv. Ved økonomisk virksomhed forstås navnlig udnyttelse af materielle eller immaterielle goder med henblik på opnåelse af indtægter af en vis varig karakter".

Af momslovens § 4, stk. 1 fremgår det, at:

"Der betales afgift af varer og ydelser, der leveres mod vederlag her i landet. Ved levering af en vare forstås overdragelse af retten til som ejer at råde over et materielt gode. Levering af en ydelse omfatter enhver anden levering."

Af momslovens § 13, stk. 1, nr. 4 fremgår det, at:

" Følgende varer og ydelser er fritaget for afgift:

4) Foreningers og organisationers levering af ydelser og varer i nær tilknytning hertil til deres medlemmer i disses fælles interesse og mod et kontingent. Det er en forudsætning, at foreningen m.v. ikke arbejder med gevinst for øje, og at formålet er af politisk, fagforeningsmæssig, religiøs, patriotisk, filosofisk eller filantropisk karakter eller vedrører borgerlige rettigheder. Det er desuden en forudsætning, at afgiftsfritagelsen ikke kan fremkalde konkurrencefordrejning."

Af momssystemdirektivet artikel 132, stk. 1, litra l fremgår det, at:

"organisationers levering af ydelser og varer med nær tilknytning hertil til fordel for deres medlemmer i disses fælles interesse mod et kontingent, der er fastsat i overensstemmelse med vedtægterne, såfremt de pågældende organisationer ikke arbejder med gevinst for øje, og deres formål enten er af politisk, fagforeningsmæssig, religiøs, patriotisk, filosofisk eller filantropisk karakter eller vedrører borgerlige rettigheder, under forudsætning af at denne fritagelse ikke vil kunne skabe konkurrenceforvridning."

Praksis

Praksis vedrørende momslovens § 3, stk. 1 og § 13, stk. 1, nr. 4 fremgår af Momsvejledningen 2010-1 afsnit C.1.4 og D.11.4. Fra praksis skal fremhæves følgende domme og afgørelser mv.

Af afsnit C.1.4 fremgår bl.a. følgende om økonomisk virksomhed: "Økonomisk virksomhed omfatter alle former for virksomhed som producent, handlende eller leverandør af ydelser samt virksomhed inden for liberale erhverv [...], uanset formålet med eller resultatet af virksomheden. Formålet vil dog oftest være at opnå økonomisk gevinst. [...]"

Af afsnit C.1.4.2 fremgår, at foreninger som udgangspunkt anses for at drive selvstændig økonomisk virksomhed, jf. momslovens § 3, stk. 1, også selv om foreningen kun sælger varer og ydelser til medlemmerne.

Dette afgøres ud fra en konkret vurdering af foreningens formål, vedtægter, service, aktiviteternes art og omfang, regler for kontingentbetaling mv. Det skal bl.a. vurderes, om der leveres konkrete ydelser til medlemmerne, og det kan tillægges vægt, om andre end foreningen kunne have leveret tilsvarende ydelser.

EF-Domstolen har i C-174/00, Kennemer Golf & Country Club, bl.a. fastslået, at kontingentbetalinger fra medlemmer af en forening kan udgøre en modydelse for tjenesteydelser leveret af foreningen til trods for, at medlemmerne ikke regelmæssigt eller slet ikke benytter de faciliteter foreningen stiller til rådighed.

EF-Domstolen har ved flere lejligheder bl.a. i C-149/97, The Institute of the Motor Industry, præmis 17 slået fast, at de udtryk, der anvendes til at betegne de fritagelser, som er fastsat i momssystemdirektivets artikel 132 (tidligere sjette momsdirektivs artikel 13), skal fortolkes indskrænkende, idet disse er undtagelser fra det almindelige princip, hvorefter moms opkræves af enhver ydelse, der udføres mod vederlag af en momspligtig person.

Skatterådet kunne i SKM2009.635.SR ikke bekræfte, at en forening med det formål at fremme sociale relationer var momsfritaget.

Skatterådet fandt i SKM2008.683.SR, at en forening, hvis formål er at arbejde for medlemmernes interesser i spørgsmål vedrørende x-land, var momspligtig af sine kontingenter. Afholdelsen af de forskellige aktiviteter og arrangementer måtte anses for økonomisk virksomhed, og kontingenterne måtte anses for vederlag for medlemmernes adgang til aktiviteterne. Foreningens formål kunne ikke anses for at være af politisk, fagforeningsmæssig, religiøs, patriotisk, filosofisk eller filantropisk karakter eller for at vedrøre borgerlige rettigheder, og kontingentet var derfor ikke momsfritaget. Efter de givne oplysninger kunne foreningen i sit virke ikke anses for en forbrugerpolitisk organisation.

Landsskatteretten gav i sin kendelse SKM2008.156.LSR en aktionærforening delvis momsfritagelse efter momsloven § 13, stk. 1, nr. 4. Foreningens hoved-formål var ikke, jf. vedtægterne og de faktisk udøvede aktiviteter, af overordnet politisk karakter, men bestod primært i at varetage medlemmernes individuelle private økonomiske interesser som aktieindehavere gennem videreformidling af informations- og uddannelsesydelser. Efter de for Landsskatteretten foreliggende oplysninger måtte det lægges til grund, at medlemmerne overvejende meldte sig ind for at opnå diverse medlemsfordele, herunder medlemsbladet, og ikke primært for at opnå en styrkeposition i forhold til den politiske beslutningsproces. At foreningen har som et af sine formål at varetage medlemmernes interesser over for politikere, myndighederne og i den offentlige debat og derigennem søger at påvirke den politiske beslutningsproces må efter det foreliggende tillægges mindre vægt. Efter de således konkret foreliggende oplysninger skønnes 25 pct. af foreningens kontingentindtægter at kunne henføres til dens forbrugerpolitiske virke, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 4.

Landsskatteretten traf i SKM2008.139.LSR afgørelse om, at støttemedlemmernes betaling af kontingent til en forening, der arbejdede for at bevare naturen, ikke udgjorde et vederlag for en modydelse i henhold til momslovens § 4, stk. 1. Begrundelsen var, at foreningens virke for almene samfundsmæssige interesse ikke primært kom støttemedlemmernes specifikke interesser, men en bredere kreds til gode. Støttemedlemmerne kunne derfor ikke anses for at have modtaget en konkret modydelse for deres betaling af støttekontingentet.

Det er endvidere Landsskatterettens opfattelse, at 6. momsdirektiv og dermed momsloven ikke ville have indeholdt en fritagelsesbestemmelse for almenvelgørende foreningers og organisationernes levering af varer og ydelser til deres medlemmer i disses fælles interesse mod et kontingent, hvis ikke sådanne leverancer som udgangspunkt var at anse for momspligtige i henhold til momslovens § 4, stk. 1.

Landsskatteretten fandt imidlertid, at fondens leverancer til støttemedlemmerne som følge af den ydede medlemsstøtte ikke er omfattet af momslovens § 4, stk. 1, idet fonden ikke ses at have leveret en modydelse til støttemedlemmerne for støttekontingentet. Den af foreningen ydede aktivitet for støttekontingentet består i at virke for almene samfundsmæssige interesser, der ikke primært kommer støttemedlemmernes specifikke interesser til gode, men en bredere kreds. Der ses således ikke at foreligge en konkret modydelse til støttemedlemmerne for støttekontingentet.

Det følger af Momsvejledningen 2010-1 afsnit D.4.2.1, at udleveringen af foreningsblade, hvor medlemmets betaling af kontingent også dækker vederlaget for bladet, sker i tilknytning til foreningens øvrige kontingentfinansierede aktiviteter.

Spørgsmål 1

Spørger ønsker bekræftet, at foreningens samlede kontingentindtægter er fritaget for moms.

Begrundelse

Økonomisk virksomhed

Besvarelsen af spørgsmålet om momspligt for kontingentindtægterne i foreningen kræver indledningsvist en vurdering af, hvorvidt foreningens kontingentfinansierede aktiviteter er omfattet af momslovens anvendelsesområde.

Momslovens anvendelsesområde omfatter afgiftspligtige personer, der er juridiske eller fysiske personer, der driver selvstændig økonomisk virksomhed jf. momslovens § 3, stk.1. Foreningen vil således være omfattet af momsloven, hvis den driver økonomisk virksomhed i momsmæssig forstand.

Momslovens § 3, stk. 1 skal fortolkes i overensstemmelse med den bagvedliggende bestemmelse i momssystemdirektivet. Af direktivets artikel 9, stk. 1 fremgår det, at der ved afgiftspligtig person forstås enhver, der selvstændigt og uanset stedet udøver økonomisk virksomhed uanset formålet med eller resultatet af den pågældende virksomhed.

Det følger af direktivets ordlyd, at formålet med eller resultatet af foreningens virksomhed ikke er afgørende for vurderingen af, hvorvidt den driver økonomisk virksomhed.

Ved vurderingen af, hvorvidt foreningen kan anses for at drive selvstændig økonomisk virksomhed, skal henses til foreningens formål, vedtægter, service, aktiviteternes art og omfang samt regler for kontingentbetalingen, blandt andet med henblik på at fastslå, om der er tale om levering mod vederlag jf. momslovens § 4, stk. 1.

Det er SKATs opfattelse, at foreningen ud fra de beskrevne faktiske forhold, driver økonomisk virksomhed. Der er ved vurderingen lagt vægt på, at foreningen mod kontingentbetaling bl.a. leverer ydelser i form af rådgivning, afholdelse af arrangementer, udgivelse af bog og medlemsblad, medlemsspecifikke tilbud og rabataftaler og varetagelse af medlemmernes interesse overfor myndighederne til sine medlemmer. Foreningen driver således økonomisk virksomhed, hvor kontingentet er vederlaget for de foretagne leverancer.

I modsætning til Landsskatterettens kendelse SKM2008.139.LSR kommer de af spørger udøvede aktiviteter primært medlemmernes specifikke interesser til gode, hvorved medlemmerne kan anses for at have modtaget en konkret modydelse for deres kontingent.

Den af spørger påberåbte dom fra EF-domstolen C-515/07 vedrører spørgsmålet om fradragsret og er således ikke relevant for vurderingen af, hvorvidt spørger driver økonomisk virksomhed. Ved domstolens behandling af fradragsretsspørgsmålet er det således ubestridt af sagen parter lagt til grund, at den i dommen omhandlede forening havde aktiviteter, hvoraf nogle var momspligtige mens andre helt faldt udenfor momssystemdirektivets anvendelsesområde.

Da foreningen driver økonomisk virksomhed er den dermed omfattet af momslovens anvendelsesområde for så vidt angår de kontingentfinansierede medlemsaktiviteter.

Momsfritagelse

Da foreningen er omfattet af momslovens anvendelsesområde for så vidt angår de kontingentfinansierede medlemsaktiviteter, kræver det en nærmere vurdering af, om samme aktiviteter helt eller delvist er fritaget for moms efter reglerne i momslovens § 13, stk. 1, nr. 4.

Efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 4 omfatter momsfritagelsen foreningers levering af ydelser og varer i nær tilknytning hertil til deres medlemmer i disses fælles interesse og mod et kontingent.

Momslovens § 13, stk. 1, nr. 4 opregner udtømmende de formål foreningen skal have for at kunne blive fritaget jf. bestemmelsen. Af ordlyden følger, at foreningens formål skal være af politisk, fagforeningsmæssig, religiøs, patriotisk, filosofisk eller filantropisk karakter, eller formål, som vedrører borgerlige rettigheder.

Foreningers levering af varer og ydelser er momsfritaget, når følgende betingelser er opfyldt:

 • leveringen har nær tilknytning til foreningens formål
 • foreningen opfylder et af de i bestemmelsen nævnte formål
 • foreningen ikke arbejder med gevinst for øje
 • leveringen er finansieret ved kontingent (og ikke særskilte betalinger)
 • afgiftsfritagelsen ikke fremkalder konkurrenceforvridning.

Momsfritagelsen i momslovens § 13, stk. 1, nr. 4 skal som det bl.a. fremgår af præmis 17 i EF-Domstolens dom C-149/97 fortolkes indskrænkende, idet momsfritagelserne er undtagelser fra det almindelige princip, hvorefter moms opkræves af enhver ydelse, der udføres mod vederlag af en momspligtig person.

Vurderingen af om foreningens kontingentfinansierede aktiviteter er momsfritaget efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 4 skal foretages med udgangspunkt i foreningens formål og aktiviteternes art og omfang.

Det er spørgers opfattelse, at såfremt foreningen anses for at drive økonomisk virksomhed, vil foreningens kontingentfinansierede aktiviteter i deres helhed være fritaget for moms i henhold til momslovens § 13, stk. 1, nr. 4.

Foreningen arbejder for bedre forhold og muligheder for medlemmerne, herunder attraktive rabataftaler, at finde nye overnatningspladser og forhandle med myndighederne omkring forholdene for udøvelsen af ferieformen. Gennem afholdelse af arrangementer og andre medlemsaktiviteter er det en sideordnet opgave for foreningen at fremme det sociale samvær blandt medlemmerne, hvor rejseoplevelser og tips og råd udveksles.

Af forenings formålsparagraf fremgår det, at:

 • Foreningens formål er, som forbrugerorganisation - helt uafhængig af enhver form for erhvervsinteresse - at fremme interessen for en miljøvenlig adfærd med de specifikke feriekøretøjer i naturen.
 • At afholde møder og arrangementer mellem ligesindede, for at udveksle erfaringer og styrke sammenholdet.
 • At holde medlemmerne orienteret - gennem udsendelse af medlemsblad - minimum 4 gange årligt.
 • At varetage medlemmernes interesser overfor myndigheder og interesseorganisationer.
 • At arbejde for et varieret tilbud af medlemsfordele.
 • At fremme samarbejdet med tilsvarende udenlandske klubber.

Det er SKATs vurdering, at foreningens samlede kontingentindtægter ikke kan anses for momsfritagne i henhold til momslovens § 13, stk. 1, nr. 4, da foreningens hovedformål ikke kan anses for omfattet af de formål som nævnt i § 13, stk. 1, nr. 4. Der er i vurderingen lagt vægt på både foreningens formålsparagraf og de faktisk udøvede aktiviteter i foreningen, herunder de ydelser foreningen tilbyder sine medlemmer.

Foreningens hovedformål består primært i at varetage medlemmernes individuelle private interesser af både social og økonomisk karakter i relation til medlemmernes interesse for en specifik ferieform gennem leverancer i form af bl.a. rådgivning, afholdelse af arrangementer, udgivelse af bog og medlemsblad, medlemsspecifikke tilbud og rabataftaler tillige med aktiviteter, der understøtter det sociale fællesskab medlemmerne imellem.

Skatterådet kunne i SKM2009.635.SR ikke bekræfte, at en forening med det formål at fremme sociale relationer var momsfritaget.

At foreningen har som et af sine formål at varetage medlemmernes interesser over for politikere, myndighederne og i den offentlige debat og derigennem søger at påvirke den politiske beslutningsproces må efter en samlet vurdering af foreningens samlede aktiviteter tillægges mindre vægt. Kun en andel af foreningens kontingentindtægter vil derfor kunne henføres til foreningens forbrugerpolitiske virke, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 4. Se i den forbindelse også den ovenfor refererede kendelse fra Landsskatteretten SKM2008.156.LSR, hvor også kun en andel af en forenings virke kunne anses for forbrugerpolitisk virke.

I henhold til spørgers argumentation har foreningen også et patriotisk formål. Henset til det allerede anførte om foreningens formålsparagraf og de faktisk udførte aktiviteter i foreningen, er det SKATs opfattelse, at foreningen ikke kan anses for at have et patriotisk formål. Det forhold at foreningen ved arrangementer afholdt i Danmark gør medlemmerne opmærksom på den danske kultur og sætte fokus på Danmark som feriemål understøtter ikke, at foreningen skulle have et patriotisk formål.

Foreningen er derfor i overvejende grad momspligtig af sine kontingentfinansierede aktiviteter, da foreningens hovedformål ikke er omfattet af momsfritagelsen i momslovens § 13, stk. 1, nr. 4.

Leverancer i tilknytning til den mindre andel af forbrugerpolitisk virke vil være momsfritaget efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 4.

Indstilling

Det indstilles, at Skatterådet ikke kan bekræfte, at kontingentet hos spørger i sin helhed er momsfritaget for moms, da foreningen driver økonomisk virksomhed med leverancer mod vederlag, der ikke i sin helhed er momsfritaget efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 4.

Spørgsmål 2-3, 5 og 8-10

Spørger ønsker med spørgsmålene 2-10 afklaret hvilke delelementer af foreningens aktiviteter, der medfører henholdsvis momspligt og momsfritagelse for en andel af kontingentet.

Begrundelse

Det fremgår af begrundelsen under spørgsmål 1, at foreningens hovedformål ikke er omfattet af de formål, der er momsfritagelse for efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 4, derfor vil leverancerne i tilknytning til foreningens hovedformål være momspligtige.

Det fremgår endvidere af begrundelsen under spørgsmål 1, at foreningen i mindre omfang har et formål af forbrugerpolitisk karakter, som er omfattet af de formål, der er momsfritagelse for efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 4, derfor vil leverancerne i tilknytning til foreningens forbrugerpolitiske virke være momsfrie.

Det er SKATs vurdering at foreningens levering af ydelser og varer i henhold til spørgsmålene 2-3, 5 og 8-10 oplistet nedenfor foretages i tilknytning til foreningens momspligtige hovedformål.

2. Vil foreningens arrangering af arrangement i forbindelse med afvikling af generalforsamlingen medføre momspligt for en del af kontingentet?

3. Medfører foreningens formidling af medlemmernes afholdelse møder og arrangementer momspligt for en andel af kontingentet?

5. Medfører den årlige udsendelse af bog momspligt af en andel af kontingentet?

8. Medfører foreningens arbejde for et varieret tilbud af medlemsfordele momspligt for en andel af kontingentet?

9. Vil tilrådighedsstillelse af hjemmesideplads til medlemmernes egne indlæg medføre momspligt for en andel af kontingentet?

10. Vil arbejdet for at fremme samarbejdet med tilsvarende udenlandske klubber medføre momspligt for en andel af kontingentet?

Foreningens leverancer af ydelser og varer til medlemmerne indgår ved vurderingen af, om foreningen driver økonomisk virksomhed, som der er redegjort for under besvarelsen af spørgsmål 1.

Momsfritagelsen for foreninger efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 4 medfører at varer og ydelser leveret af foreningen kan ske momsfrit, når de sker i nær tilknytning til dens formål for så vidt angår de formål, der er nævnt i bestemmelsen. Da bestemmelsen omfatter de samlede leverancer i nær tilknytning til foreningens formål mod et samlet kontingent, vil fastlæggelsen af momspligt henholdsvis momsfritagelse af de kontingentfinansierede aktiviteter, skulle foretages ud fra en samlet vurdering af, om foreningens formål er omfattet af momsfritagelsen, da ydelserne efter bestemmelsens ordlyd ikke skal udskilles individuelt i forhold til foreningens samlede leverancer.

Når foreningens hovedformål ikke er omfattet af momsfritagelsen, bliver foreningens samlede leverancer med tilknytning til hovedformålet således også momspligtige.

Indstilling

Det indstilles, at Skatterådet kan bekræfte, at foreningen er momspligtig af den andel af kontingentet, der vedrører leveringen af ydelser og varer i nær tilknytning til foreningens momspligtige hovedformål

Spørgsmål 4

Begrundelse

Det fremgår af begrundelsen under spørgsmål 1, at kun foreningers levering af varer og ydelser til medlemmerne mod et kontingent kan være omfattet af momsfritagelsen i momslovens § 13, stk. 1, nr. 4.

Den tilbudte forsikring til dækning af underskud ved medlemmernes egen arrangerede arrangementer leveres mod et selvstændigt vederlag på 5 kr. pr. deltager. Derudover tilfalder et eventuelt overskud foreningen.

Tilbuddet for medlemmerne om en forsikring mod underskud, har derfor ikke betydning for momspligten af kontingentet, da ydelsen er leveret mod et selvstændigt vederlag.

Indstilling

Det indstilles, at Skatterådet ikke kan bekræfte, at foreningens leverancer mod et selvstændigt vederlag har betydning for momspligten af kontingentet.

Spørgsmål 6

Begrundelse

Det fremgår af begrundelsen under spørgsmål 1, at foreningens hovedformål ikke er omfattet af de formål, der er momsfritagelse for efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 4, derfor vil leverancerne i tilknytning til foreningens hovedformål være momspligtige.

Det fremgår endvidere af begrundelsen under spørgsmål 1, at foreningen i mindre omfang har et formål af forbrugerpolitisk karakter, som er omfattet af de formål, der er momsfritagelse for efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 4, derfor vil leverancerne i tilknytning til foreningens forbrugerpolitiske virke være momsfrie.

Foreningens levering af ydelser i tilknytning til udsendelsen af medlemsblade må anses for at kunne henføres til foreningens samlede virke, der både vedrører momspligtige formål og momsfritagne.

Indstilling

Det indstilles, at Skatterådet kan bekræfte, at foreningen er momspligtig af den andel af kontingentet, der vedrører leveringen af ydelser og varer i nær tilknytning til foreningens momspligtige hovedformål, mens foreningen er momsfri af den andel af kontingentet, der vedrører leveringen af ydelser og varer i nær tilknytning til foreningens forbrugerpolitiske virke.

Spørgsmål 7

Begrundelse

Det fremgår af begrundelsen under spørgsmål 1, at foreningens hovedformål ikke er omfattet af de formål, der er momsfritagelse for efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 4, derfor vil leverancerne i tilknytning til foreningens hovedformål være momspligtige.

Det fremgår endvidere af begrundelsen under spørgsmål 1, at foreningen i mindre omfang har et formål af forbrugerpolitisk karakter, som er omfattet af de formål, der er momsfritagelse for efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 4, derfor vil leverancerne i tilknytning til foreningens forbrugerpolitiske virke være momsfrie.

Foreningens levering af ydelser i tilknytning til varetagelsen af medlemmernes interesser overfor myndighederne må anses for at kunne henføres til foreningens forbrugerpolitiske virke.

Indstilling

Det indstilles, at Skatterådet ikke kan bekræfte, at foreningen er momspligtig af den andel af kontingentet, der vedrører leveringen af ydelser og varer i nær tilknytning til foreningens forbrugerpolitiske virke.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling med den anførte begrundelse.