Indhold

Dette afsnit handler om overspringsreglen.

Afsnittet indeholder:

  • Hovedregel
  • Undtagelse.

Hovedregel

En borger/virksomhed kan indbringe en sag for domstolene med det samme eller efter, at sagen er påklaget til den administrative klageinstans på området. Dette kaldes overspringsreglen.

Se SFL § 48, stk. 1 og 2.

Undtagelse

Dette gælder dog ikke, hvis klageren fra Skatteankeforvaltningen i forbindelse med en høring har modtaget oplysninger om indholdet af den afgørelse, som sagens oplysninger efter skatteankeforvaltningens vurdering vil føre til. Se SFL § 48, stk. 2, 1. pkt.

I disse situationer vil behandlingen af klagen være fremskreden og vil ofte være nær sin afslutning. Klagerens behov for af tidsmæssige hensyn at kunne springe klageinstansen over og indbringe afgørelsen for domstolene vil derfor ikke længere være til stede i samme omfang.

Se SFL § 48, stk. 2, 1. pkt.

Bemærk

Når overspringsreglen benyttes, gælder den normale frist for indbringelse af sagen. Se afsnit A.A.10.3.4.1 "Normal frist for sagsanlæg".

Hvis sagen indbringes for domstolene, anses sagen for den administrative klageinstans for bortfaldet, hvorefter Skatteankestyrelsen skriftligt meddeler klager, at sagen er henlagt.

Se BEK nr. 929 af 18/6/2020, § 19, stk. 2.