åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Landsskatterettens, ankenævnenes og Skatteankestyrelsens sagsbehandling er undergivet officialprincippet, der har hjemmel i uskreven retssædvane. Klageinstanserne har derfor selv ansvaret for, at sagen er fuldt oplyst, før der træffes afgørelse i klagesagen.

Se også

Afsnit A.A.7.4.3.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser mv. på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsskatteretskendelser

FOB2014.6

Landsskatteretten havde ikke i sin afgørelse forholdt sig til, hvorvidt reglerne om frister for ændring af en skatteansættelse var opfyldt, fordi borgerens repræsentant havde frafaldet at gøre gældende, at fristerne ikke var opfyldt. Ombudsmanden udtalte, at når en klageinstans skal træffe afgørelse i en klagesag, så er det principielle udgangspunkt, at klageinstansen skal træffe den materielt rigtige afgørelse i sagen. Dette medfører, at klageinstansen er underlagt legalitetsprincippet og officialprincippet. Landsskatteretten kunne herefter ikke undlade at tage stilling til, om reglerne om frister for at ændre en skatteansættelse (til ugunst for borgeren) var opfyldt, selv om borgerens repræsentant havde frafaldet at gøre gældende, at fristerne ikke var opfyldt.