Indhold

Dette afsnit handler om, hvor en klage skal indgives til.

 • Regel
 • Ankenævns stedlige kompetence.

Regel

En klage over afgørelser truffet af

 • Skatteforvaltningen
 • Skatterådet
 • andre myndigheder, hvis afgørelser er henlagt til afgørelse i Landsskatteretten eller Skatteankestyrelsen efter SFL § 35 b, stk. 3

skal indgives til Skatteankestyrelsen, medmindre skatteministeren har bestemt andet efter SFL § 14, stk. 2.

Se SFL § 35 a, stk. 1.

Ankenævns stedlige kompetence

Dette afsnit handler om

 • Skatteankenævns stedlige kompetence
 • Vurderingsankenævns stedlige kompetence
 • Motorankenævns stedlige kompetence
 • Undtagelser.

Skatteankenævns stedlige kompetence

Klage over en skatteansættelse behandles af det skatteankenævn, i hvis kreds klageren havde bopæl ved udløbet af det behandlede indkomstår, henholdsvis på dødstidspunktet eller fraflytningstidspunktet.

I øvrigt gælder følgende:

 • Forskudsregistrering

Klage til det skatteankenævn, i hvis kreds klageren havde bopæl på tidspunktet for forskudsregistreringen

 • Begrænset skattepligt

Klage til det skatteankenævn, i hvis kreds indkomstkilden er beliggende

 • Bindende svar

Klage til det skatteankenævn, i hvis kreds klageren havde bopæl ved anmodning om svar.

Hvis det bindende svar vedrører overdragelse ved salg eller gave af et aktiv, lægges sælgerens/giverens bopæl til grund, medmindre der er flere sælgere/givere, eller de ikke er klageberettiget, i så fald lægges køberens/modtagerens bopæl til grund.

 • Værdiansættelse i forbindelse med overdragelse af et aktiv ved salg eller gave

Klage til det skatteankenævn, i hvis kreds sælgeren/giveren havde bopæl ved overdragelsen, medmindre der er flere sælgere/givere, eller de ikke er klageberettiget, i så fald lægges køberens/modtagerens bopæl til grund.

Se BEK nr. 769 af 28/05/2020 § 3

Se nærmere afsnit A.A.1.6.1.1 om skatteankenævnets stedlige kompetence.

Vurderingsankenævns stedlige kompetence

En klage over en ejendomsvurdering mv. skal behandles af det vurderingsankenævn, i hvis kreds ejendommen er beliggende.

Se BEK nr. 2289 af 03/12/2021 § 7.

Klagesager til Landsskatteretten, som helt eller delvist angår en ansættelse vedrørende fradrag for forbedring af grundværdi eller afslag på ordinær genoptagelse af en ansættelse vedrørende fradrag for forbedring af grundværdi (FFF-sager) overføres pr. 1. januar 2017 som udgangspunkt til forsat klagebehandling og afgørelse ved vurderingsankenævnene. Se § 3, stk. 10 i lov nr. 1665 af 20/12/2016. 

Se nærmere afsnit A.A.1.6.2.2.

Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om fordeling på vurderingsankenævn af sagerne efter § 3, stk. 10, 1. pkt. Se § 3, stk. 13 i lov nr. 1665 af 20/12/2016.

Motorankenævns stedlige kompetence

Klage over en afgiftspligtig værdi m.v. af motorkøretøjer behandles af det motorankenævn, i hvis kreds klageren havde bopæl eller hjemsted på tidspunktet for indgivelsen af klagen. Har klageren ikke bopæl eller hjemsted i Danmark på dette tidspunkt, behandles klagen af Motorankenævn Sydjylland-Fyn.

Se BEK nr. 1043 af 22/06/2022.

Se afsnit A.A.1.11.

Undtagelser

Direktøren for Skatteankestyrelsen kan flytte behandlingen af en klage til et andet nævn, hvis:

 • Der er store forskelle i mængden af sager i motorankenævnene
 • Der er tvivl om, hvilket ankenævn der skal behandle klagen
 • Særlige omstændigheder gør det hensigtsmæssigt at flytte klagebehandlingen.

Se BEK nr. 1043 af 22/06/2022. 

Klagebehandlingen skal flyttes, hvis:

 • En afgørelse fra domstolene betyder, at et klagepunkt skal behandles på ny af et ankenævn. Et ankenævn må ikke behandle det samme klagepunkt igen i denne situation. Direktøren for Skatteankestyrelsen er bemyndiget til at beslutte, hvilket andet ankenævn der skal behandle sagen.

Se BEK nr. 1043 af 22/06/2022.

Se afsnit A.A.1.11.