Indhold

Dette afsnit behandler betingelserne for at blive skattepligtig efter reglerne om brugsforeninger.

Afsnittet indeholder:

  • Betingelser for at være en brugsforening
  • Brugsforeningens formål
  • Udlodning kun til personlige medlemmer
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv

Betingelser for at være en brugsforening

Bestemmelsen fastsætter skattepligten for brugsforeninger, se SEL § 1, stk. 1, nr. 3a.

Følgende betingelser skal være opfyldt før foreningen kan beskattes efter SEL § 1, stk. 1, nr. 3a:

  • Foreningen må ikke være omfattet af SEL § 1, stk. 1, nr. 3.
  • Foreningens formål skal være at fremme medlemmernes fælles interesser gennem deres deltagelse som aftagere i foreningens virksomhed eller i foreningens helt eller delvis ejede selskaber.
  • Bortset fra normal forrentning af den indbetalte medlemskapital skal foreningen foretage udlodninger på grundlag af foreningens og udvalgte underliggende selskabers omsætning med de pågældende medlemmer.

Se også

  • Afsnit C.D.1.1.8.1.5 om betingelsen om udlodning til foreningens medlemmer.

For brugsforeninger er der ikke fastsat et lovmæssigt krav til antal medlemmer. Der ligger dog et krav om et vist medlemsantal, eftersom der skal være tale om en forening.

Brugsforeninger er omfattet af skattelovgivningens almindelige regler om indkomstopgørelse for selskaber, se SEL § 8, stk. 1. Dvs. brugsforeninger skal opgøre den skattepligtige indkomst på samme måde som aktieselskaber.

En indkøbsforening kunne ikke opnå beskatning efter SEL § 1, stk. 1, nr. 3, da en aftale med et benzinselskab og indkøb af kioskvarer for foreningens medlemmer gav adgang til særlige rabatter, hvilket ikke kunne anses at være en del af foreningens formål som indkøbsforening om at fremme medlemmernes erhvervsmæssige interesser. Beskatningen skulle i stedet foretages efter reglerne om brugsforeninger se SEL § 1, stk.1, nr. 3a. Se SKM2003.301.LSR.

Brugsforeningens formål

Det er en grundlæggende betingelse for beskatning som brugsforeninger, at medlemmerne eller medlemsforeningerne anvender leverancerne helt eller delvist til medlemmernes eller medlemsforeningernes private forbrug. Såfremt medlemsforeningens medlemmer udelukkende anvender leverancerne ved udøvelsen af deres bedrift, vil der ikke ske beskatning efter SEL § 1, stk. 1, nr. 3a, men andelsselskabet vil kunne være omfattet af SEL § 1, stk. 1, nr. 3.

Udlodning kun til personlige medlemmer

Efter brugsforeningens bestemmelse kan udlodningen ske alene til personlige medlemmer.

Ved opløsning kan foreningen, efter tilladelse fra Skatterådet, i stedet vælge at foretage udlodning til gavn for brugsforeningsbevægelsen eller til fremme af almene forbrugerinteresser se SEL § 1, stk. 1, nr. 3a. og SKM2009.365.SR.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelser

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsskatteretskendelser

SKM2003.301.LSR

En indkøbsforening kunne ikke opnå beskatning efter SEL § 1, stk. 1, nr. 3, da aftale med et benzinselskab og indkøb af kioskvarer for foreningens medlemmer gav adgang til særlige rabatter, hvilket ikke kunne anses at være en del af foreningens formål som indkøbsforening. Beskatning skulle ske efter SEL § 1, nr. 3a i stedet for.

 

Skatterådet

SKM2009.365.SR

Skatterådet gav i denne sag tilladelse til udlodning ved likvidation til almennyttig/almenvelgørende formål, som har relation til brugsforeningsbevægelsen eller til fremme af almene forbrugerinteresser