åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit handler om, i hvilket omfang skatteministeren har udnyttet bemyndigelsen i  SFL § 35 - der er ændret ved § 1 i lov nr. 545 af 26. maj 2010 - til at fastsætte regler om, at henvendelser til og fra SKAT skal være i digital form og til i den anledning at fravige formkrav i lovgivningen.   

Bemyndigelserne i SFL § 35, stk. 1-4 er udnyttet ved BEK nr. 147 af 4. februar 2015, der er gældende fra 1. marts 2015 . Samtidig ophæves BEK. nr. 784 af 24. juni 2010, der er trådt i kraft d. 1. juli 2010 og ændringen ved BEK. nr. 1311 af 15. december 2011.

Der er ved BEK 808 af 30. juni 2015 fastsat regler om obligatorisk elektronisk kommunikation om godtgørelse af afgift.

SFL § 35, stk. 3, en særlig bemyndigelse til i øvrigt at udstede dokumenter uden underskrift.

Efter SFL. § 35, stk. 4 kan der fastsættes nærmere regler om digital kommunikation med SKAT, herunder anvendelse af digital signatur. Desuden fremgår det af bestemmelsen, at meddelelser fra SKAT, som indeholder fortrolige oplysninger, skal krypteres eller sikres på anden forsvarlig måde.

Som følge af lov nr. 649 af 12. juni 2013 udvides skatteministerens hjemmel til at stille krav om digital kommunikation i forbindelse med henvendelser til og fra skatteankestyrelsen , ankenævnene, Landsskatteretten og spillemyndigheden.

SFL § 35, stk. 5 indeholder at en digital meddelelse anses for at være kommet frem, når den er gjort tilgængelig for SKAT henholdsvis den skattepligtige eller indberetningspligtige.

Afsnittet indeholder:

 • Obligatorisk digital indberetning af selvangivelsen
 • Ændringer i selvangivelse ved genoptagelse
 • Karantæneordning
 • Forskudsopgørelse, som ændret på initiativ af SKAT, og årsopgørelse og de der tilhørende dokumenter
 • Hvornår er meddelelse kommet frem ?
 • Tilfælde hvor underskriftskravet fraviges.
 • Særlige digitale indberetningspligter
 • Særligt om digital kommunikation af forskudsopgørelsen for 2014
 • Historisk fra 1, marts 2015 vedrørende en indberetters pligt til at oplyse en e-mail-adresse
 • Historisk fra 1. marts 2015 vedrørende en borgeres pligt til at oplyse e-mail-adresse
 • Historisk fra 1. marts 2015 vedrørende skriftlighed eller underskrift i Skattemappen.

Obligatorisk digital indberetning af selvangivelsen

Det fremgår af BEK nr. 147 af 4. februar 2015 § 1, at fysiske personer, der efter SKL § 4 stk. 1, har pligt til at selvangive senest 1. juli året efter indkomstårets udløb, skal selvangive digitalt ved brug af de digitale kanaler, som SKAT anviser.

Undtaget for pligten til at selvangive digitalt er fysiske personer, der ikke er moms-eller lønsumsafgiftspligtige og/eller som er fritaget for tilslutning til Offentlig Digital Post. Se BEK nr. 1553 af 18. december 2013 om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Post med mere og/eller BEK nr. 985 af 7. august 2013 om fritagelse af juridiske enheder med CVR-nummer og fysiske personer med erhvervsaktiviteter for tilslutning til Digital Post.

Det fremgår af § 2 at pligten til at selvangive digitalt ikke omfatter:

 • 1) Selvangivelsespligtige, der er eller i løbet af indkomståret har været begrænset skattepligtige efter kildeskatteloven
 • 2) Selvangivelsespligtige, der i løbet af indkomståret indtræder eller udtræder af skattepligten efter kildeskattelovens § 1
 • 3) Selvangivelsespligtige efter kildeskattelovens § 1, der har skattemæssig hjemsted i udlandet eller i løbet af indkomståret får skattemæssig hjemsted i udlandet og for det pågældende indkomstår ønsker at blive beskattet efter reglerne om grænsegængere
 • 4) Selvangivelsespligtige, der ved indkomstopgørelsen skal medregne gevinst og tab af fordringer efter reglerne om næring i kursgevinstloven
 • 5) Selvangivelsespligtige, der efter regler fastsat af skatteministeren efter indstilling fra Skatterådet i medfør af skattekontrollovens § 3, stk. 1-3, har pligt til at indsende skatteregnskab sammen med selvangivelsen
 • 6) Selvangivelsespligtige, der har omdannet virksomheden til selskab efter reglerne i lov om skattefri virksomhedsomdannelse og sammen med selvangivelsen indsender de selskabsretlige dokumenter. Se § 2, stk. 1, nr. 7, i lov om skattefri virksomhedsomdannelse
 • 7) Selvangivelsespligtige, der i løbet af indkomståret overdrager virksomhed efter kildeskattelovens regler om skattemæssig succession
 • 8) Selvangivelsespligtige, der har modtaget erstatnings-eller forsikringssum og efter ejendomsavancebeskatningsloven skal indsende meddelelse om genopførelse af fast ejendom sammen med indkomstårets selvangivelse
 • 9) Selvangivelsespligtige, der efter kursgevinstlovens § 32, stk. 3, har opgjort et tab på visse aktiebaserede finansielle kontrakter, og som kun ønsker at bruge en del af det opgjorte tab

Ændringer i selvangivelse ved genoptagelse

Hvis en fysisk person, som skal selvangive digitalt, anmoder om genoptagelse efter SFL § 26, stk.2 eller § 27, stk.1, skal anmodningen indgives digitalt ved brug af de digitale kanaler, som Skat anviser. Se BEK nr. 147 af 4. februar 2015 § 3.

Karantæneordning

En skattepligtig, der er afskåret fra at anvende TastSelv efter retningslinjerne i SKM2010.638.SKAT, er undtaget fra at selvangive digitalt. Selvangivelse, genoptagelse af årsopgørelse eller ændring af forskudsopgørelse kan ske ved at rette henvendelse til SKAT telefonisk, via www.skat.dk, ved brev eller ved personlig henvendelse. Se BEK nr. 147 af 4. februar 2015 § 4.

Forskudsopgørelse, som er ændret på initiativ af SKAT, og årsopgørelse og de der til hørende dokumenter

Er en borger tilsluttet Offentlig Digital Post, vil vedkommende blive adviseret af SKAT gennem den fælles offentlige digitale postkasse for så vidt angår forskudsopgørelsen, som er ændret på initiativ af SKAT, og årsopgørelsen med mere, med mindre borgeren har oplyst e-mail-adresse eller mobiltelefonnummer til SKAT, hvorefter vedkommen vil blive adviseret gennem disse kanaler. Se BEK nr. 147 af 4. februar 2015 § 5.

Er borgeren fritaget for tilslutning til Offentlig Digital Post om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post med mere, se BEK nr. 1553 af 18. december 2013 eller fritagelse af juridisk enheder med CVR-nummer og fysiske personer med erhvervsaktiviteter for tilslutning til Digital Post, se BEK nr. 985 af 7. august 2013, vil vedkommende modtage forskudsopgørelsen, som ændret på initiativ af SKAT, og årsopgørelsen med mere med almindelig post,

Hvornår er kravene til meddelelse opfyldte ?

Krav til skattelovgivningen om skriftlighed eller underskrift anses for opfyldte, når meddelelser med mere til SKAT sendes via TastSelv på www.skat.dk.

Tilfælde hvor underskriftskravet fraviges

Det fremgår af BEK. nr. 908 af 24. juni 2013, der har hjemmel i SFL § 35, stk. 3, at følgende dokumenter kan udstedes uden underskrift og i retlig henseende er sidestillet med et dokument med personlig underskrift

 • 1) årsopgørelser
 • 2) underretninger efter SFL § 20, dvs. varslinger af afgørelser om ansættelse af indkomst- eller ejendomsværdiskat.
 • 3) forskudsopgørelser for fysiske og juridiske personer
 • 4) underretning om ændring af forskudsopgørelsen efter SFL § 19
 • 5) meddelelser om ejendomsvurdering
 • 6) meddelelser om værdifastsættelse af motorkøretøjer
 • 7) afgørelser om registreringsforhold for køretøjer i Køretøjsregistret, herunder om afgiftsbetaling og afgiftsfritagelse
 • 8) afgørelser om nummerplader, herunder om betaling for samt udlevering og inddragelse af nummerplader.
 • 9) afgørelser om registrering, ændring af registreringsforhold, ophør af registrering og afmeldelse fra registrering for afgifter og skatter.
 • 10) afgørelser om pålæg af rykkergebyr efter OPKL § 6.
 • 11) afgørelser om fastsættelse af foreløbigt tilsvar efter OPKL § 4, stk. 1, og gebyr for fastsættelse af foreløbigt tilsvar efter OPKL § 4, stk. 2.
 • 12) afgørelser om pålæg af morarenter efter OPKL § 7.
 • 13) afgørelser om nye afregningsfrister for A-skat, arbejdsmarkedsbidrag og moms
 • 14) afgørelser om opkrævning af told og afgifter ved import. 
 • 15) afgørelser om nedsættelse af ordinære acontoskatterater, der modtages i TastSelv Erhverv
 • 16) afgørelser om modregning, der vises ved åbning af én skattekonto
 • 17) afgørelse om afdragsordninger
 • 18) afgørelser til medhæfter med oplysning om, at primær hæfter er blevet rykket for manglende betaling.       

Særlige digitale indberetningspligter

x Ved lov nr. 540 af 29. april 2015 er i selskabsskattelovens § 35 bestemt, at selskaber skal foretage digital indberetning til Skat af resterende fremførelsesberettiget underskud. Dette for at selskaber med mere som ikke har registreret underskud for perioden 2002-2013, ikke fortaber underskuddene, men alene bliver pålagt at betale et tillæg på 5.000 kr. Dette skal understøtte, at digitaliseringen af selskabsskatten (DIAS) kan udvikle en løsning med forslag til konkret underskudsberegning omfattende så mange selskaber med mere som muligt. x

x Med hjemmel i SFL § 35, stk. 1, 2 og 4 er der udstedt BEK. nr. 147 af 4. februar 2015 om digital kommunikation på Skatteministeriets område. Fra 1. marts 2015 ophæves BEK. nr. 255 af 20. marts 2012 om obligatorisk digital indberetning af selvangivelsen for selvstændigt erhvervsdrivende og BEK. nr. 784 af 24. juni 2010 om digital kommunikation på Skatteministeriet område.x

Med hjemmel i EBL § 6 A, stk. 6 og SFL § 35, stk. 1, 2 og 4 er der udstedt BEK. nr. 256 af 20. marts 2012 om hvilke oplysninger der skal indgives til SKAT ved genanbringelse af fortjeneste ved afståelse af fast ejendom.

x Med hjemmel i FUL § 6, stk.2 og § 13, stk. 2 er udstedt BEK nr. 1003 af 6. september 2014 om oplysningspligter efter fusionsskatteloven. x

Særligt om digital kommunikation af forskudsopgørelsen for 2014

Med hjemmel i SFL § 35 er der udstedt BEK. nr. 1136 af 3. december 2012, hvorefter forskudsopgørelsen alene vil være tilgængelig i den skattepligtiges skattemappe på SKATs hjemmeside, medmindre den skattepligtige har anmodet SKAT om at få forskudsopgørelsen i en papirudgave.

Bekendtgørelsen er trådt i kraft d. 1. januar 2013 og har virkning for forskudsopgørelsen for 2014. Fristen for at anmode om papirudgave er 1. september 2013.

Se A.B.1.1.2.2.

x De næste tre afsnit er historiske idet BEK. nr. 784 af 24. juni 2010, der er trådt i kraft d. 1. juli 2010 og ændringen ved BEK. nr. 1311 af 15. december 2011  er ophævet fra 1. marts 2015 og erstattet af BEK nr. 147 af 4. februar 2015.x

Historisk fra 1. marts 2015 vedrørende en indberetters pligt til at oplyse e-mail-adresse

Det fremgår af bekendtgørelsens § 1, at en indberetningspligtig til SKAT skal oplyse sin e-mail-adresse på TastSelv-Erhverv på www.skat.dk. Tilsvarende gælder om opdatering af eventuelle ændringer af e-mail-adressen. SKAT kan anvende oplysningerne om e-mail-adressen til at kontakte den indberetningspligtige på denne adresse. Endvidere kan SKAT stille denne adresse til rådighed for en skattepligtig til brug for dennes kontakt til den indberetningspligtige om indberettede oplysninger.

SKAT har mulighed for at dispensere fra indberetterens pligt til at oplyse om e-mail-adresse.

Historisk fra 1. marts 2015 vedrørende en borgers pligt til at oplyse e-mail-adresse

Det fremgår af bekendtgørelsens § 2, at en borger, der anvender TastSelv-Borger og  med retligt bindende virkning vælger at modtage henvendelser fra SKAT digitalt, skal oplyse sin e-mail-adresse eller sit sms-nummer på TastSelv-Borger på www.skat.dk. Tilsvarende gælder om opdatering af eventuelle ændringer af e-mailadressen eller sms-nummeret.

Når en borger således har valgt at modtage digitale henvendelser fra SKAT, anses en underretning om nyt i Skattemappen via e-mail eller sms-nr. for at være kommet frem, når underretningen kan gøres tilgængelig for SKAT, henholdsvis den skatte- eller indberetningspligtige. Dvs. at det er uden betydning, hvornår SKAT, henholdsvis den skatte- eller indberetningspligtige faktisk gør sig bekendt med underretningen. Dette har eksempelvis betydning i relation til ansættelses- og forældelsesfrister og i relation til beregning af klagefrister.

Historisk fra 1. marts 2015 vedrørende krav til skriftlighed eller underskrift i Skattemappen

Det fremgår af bekendtgørelsens § 3, at krav i skattelovgivningen om skriftlighed eller underskrift anses for opfyldt, når meddelelser m.v. til SKAT sendes via Skattemappen på www.skat.dk.

Endvidere kan SKAT - når en borger eller virksomhed har valgt digital kommunikation og har oplyst e-mail-adresse eller sms-nr. - sende meddelelser og afgørelser m.v. ved, at den pågældende meddelelse lægges i borgerens eller virksomhedens skattemappe. I givet fald modtager borgeren eller virksomheden underretning om afsendelsen fra SKAT i form af en e-mail eller sms-besked, jf. bekendtgørelsens § 5.

 

Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse samt evt. tilhørende SKAT-meddelelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

SKAT

SKM2010.638.SKAT

 SKMmeddelelse om afskæring af TastSelv (karantæneordning)