Indhold

Dette afsnit handler om klagestrukturen på Skatteforvaltningens område.

Regel

Afgørelser truffet af Skatteankestyrelsen, et skatteankenævn, et vurderingsankenævn, et motorankenævn eller Landsskatteretten kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Se SFL § 35 f. 

Afgørelser truffet af Skatteforvaltningen kan således kun påklages til én anden administrativ myndighed.

Se om skatteankenævnenes kompetence SFL § 5 og afsnit A.A.1.6.1.2.

Se om vurderingsankenævnenes kompetence SFL § 6 og afsnit A.A.1.6.2.2.

Se om motorankenævnenes kompetence SFL § 7 og afsnit A.A.1.6.3.2.

Se om Landskatterettens kompetence SFL § 11 og afsnit A.A.1.7.

Se om Skatteankestyrelsens kompetence  SFL § 4 a som ændret ved lov nr. 278 af 17. april 2018, BEK nr. 967 af 28/06/2023 og afsnit A.A.1.8.

Skatteankenævnenes, vurderingsankenævnenes, motorankenævnenes, Skatteankestyrelsens og Landsskatterettens kendelser kan indbringes for domstolene.

Se SFL § 49 og afsnit A.A.10.3 om domstolsprøvelse.

Skatteforvaltningens afgørelser kan ikke påklages til Skatteministeriets departement. Se SFL § 14, stk. 2,  og BEK nr. 936 af 27. juni 2018 § 1, stk. 1.

Følgende afgørelser truffet af Skatteforvaltningen og Spillemyndigheden kan dog påklages til Skatteministeriets departement:

  • Afgørelser i disciplinærsager.
  • Afgørelser om uansøgt afsked, med undtagelse af afgørelser om uansøgt afsked af tjenestemænd i lønramme 36 og derover

Se SFL § 14, stk. 2, og BEK nr. 936 af 27. juni 2018 § 1, stk. 2.

Der er klageadgang til Skatterådet vedrørende afgørelser om omlægning af indkomstår i henhold til SEL § 31B, stk. 1. Se BEK. nr. 464 af 22/05/2007 § 1, stk. 2.

Herudover findes der på udvalgte områder særlige klageregler. Se afsnit A.A.10.1.2.

Bemærk

Skatteforvaltningens afgørelser om hvorvidt konkursboer er skattepligtige, påklages efter hovedreglen. Se afsnit C.C.9.2.

Skatteforvaltningens afgørelser om regulering af fremførte tabs- eller underskudssaldi, påklages efter hovedreglen.