Dato for udgivelse
15 Jun 2010 14:39
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
12 May 2010 10:37
SKM-nummer
SKM2010.369.BR
Myndighed
Byret
Sagsnummer
BS C1-1281/2009
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Personlig indkomst
Emneord
Udlodning, ægtefælle, logo, konkursbo
Resumé

Sagen vedrørte, om sagsøgeren som hovedanpartshaver skulle beskattes af

1) forsikringsudbetalinger og
2) tøjudgifter afholdt af sagsøgerens selskab.

På grundlag af sagsøgerens kontoudtog lagde retten til grund, at sagsøgeren i 2002 havde fået udbetalt i alt kr. 626.168,- fra forsikringsselskabet G4, og at udbetalingerne vedrørte en forsikring, der var tegnet af selskabet. Retten fandt det ikke godtgjort, at der var grundlag for, at sagsøgeren skattefrit kunne modtage de omhandlede forsikringsbeløb, eller at hun havde tilbagebetalt nogen del af beløbet. Sagsøgeren var derfor skattepligtig af beløbet, jf. statsskattelovens § 4 og ligningslovens § 16 A.

Forsikringsselskabet havde over for SKAT oplyst at have udbetalt et beløb, der oversteg de samlede indbetalinger på sagsøgerens konto med kr. 925,-. Retten fandt imidlertid ikke grundlag for at beskatte sagsøgeren af denne beløbsmæssige difference. Retten fandt endvidere ikke grundlag for at beskatte sagsøgeren i 2002 af en forsikringsudbetaling på kr. 20.000,-, der var indgået på sagsøgerens konto i februar 2003. Sagsøgerens skattepligtige indkomst blev som følge heraf nedsat med kr. 20.925,-.

For så vidt angår tøjudgifterne på kr. 35.571,- fastslog retten, at der bestod en formodning for, at tøjet var indkøbt til sagsøgerens ægtefælle, der var eneste ansatte i selskabet. Retten fandt det ikke godtgjort, at tøjindkøbet havde været forretningsmæssigt begrundet. Den omstændighed, at tøjet i en eller anden udstrækning var forsynet med logo, eller at tøjet muligvis var indgået i en efterfølgende handel med konkursboet efter selskabet, kunne efter forholdets karakter ikke anses for et tilstrækkeligt bevis i denne henseende. Tøjindkøbet måtte endvidere anses for at have passeret sagsøgerens økonomi, hvorfor sagsøgeren var skattepligtig heraf.

Reference(r)
Ligningsloven § 16 A
Henvisning
Ligningsvejledningen 2010-1 S.F.2.3.6
Henvisning
Den juridiske vejledning afsnit C.B.3.5.4.6
Redaktionelle noter

Sagen er anket til landsretten

Parter

A
(advokat Jan Schneider)

mod

Skatteministeriet
(Kammeradvokaten v/ advokatfuldmægtig Susanne Lehrer

Afsagt af byretsdommer

Poul Henrik Pedersen

Sagens baggrund og parternes påstande

Sagsøgeren var i 2002 indehaver af selskabet H1 ApS, der blev stiftet den 3. januar 2002. Sagsøgeren indgik den 26. oktober 2002 ægteskab med selskabets direktør B.

Denne sag, der er anlagt den 11. juni 2009, angår spørgsmålet om, hvorvidt sagsøgeren har modtaget maskeret udlodning fra selskabet, dels i form af nogle indbetalinger fra G4 på sagsøgerens konto opgjort til i alt 647.093 kr. og dels i form af selskabets indkøb af tøj for 35.571 kr.

Sagsøgeren har principalt nedlagt påstand om, at sagsøgerens skattepligtige indkomst for indkomståret 2002 nedsættes med 682.664 kr. Subsidiært har sagsøgeren nedlagt påstand om hjemvisning af sagen.

Sagsøgte har nedlagt påstand om frifindelse.

Oplysningerne i sagen

Forsikringsudbetalinger fra G4 indgået på sagsøgerens bankkonto

Landsskatteretten afsagde kendelse den 10. marts 2009. Det hedder heri blandt andet

"...

I 2002 er der på klagerens konto i F1 indsat tre beløb fra forsikringsselskabet G4 henholdsvis den 30. juli 2002 på 75.000 kr., den 6. september 2002 på 300.000 kr. og den 18. september 2002 på 251.168 kr., i alt 626.168 kr.

G4 har ifølge SKATs sagsnotat oplyst, at der til selskabet den 2. juli 2002 er udbetalt 132.800 kr. i erstatning for lynnedslag i telefax, computer, telefon mv. og den 30. juli 2002, 514.293 kr. for kortslutning på lyd- og lysanlæg, i alt 647.093 kr. Den 21. februar 2003 er der indbetalt 20.000 kr. på kontoen.

De fra G4 udbetalte beløb er ikke bogført i selskabets regnskab, og er ikke indregnet i de beløb, som er udbetalt til klageren.

For Landsskatteretten er fremlagt brev af 27. august fra G4 til H1 ApS samt brev af 20. september 2008 fra G4 til B. I brevene bekræfter G4, at de har udbetalt 514.293 kr. i erstatning til H1 ApS, og at der ikke er udbetalt mere til selskabet. Der er henvist til skadesnummer .... Endvidere brev af 10. december 2008, hvor repræsentanten beder G4 oplyse om beløbet udgør den eneste betaling til selskabet i hele policeperioden. Der er ikke svaret på brevet.

...

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

Ifølge de fremlagte kontoudskrifter er der på klagerens private bankkonto i F1 indsat en forsikringsudbetaling fra selskabet G4, som ifølge SKATs telefonnotat af 24. februar 2006 vedrører beskadigelse af lyd og lys instrumenter mv.

Den omstændighed, at der ikke foreligger skadesanmeldelse mv. kan ikke medføre andet resultat, idet der blandt andet er henset til at forsikringen er tegnet af selskabet, hvorfor det må have formodningen imod sig, at udbetalingen vedrører skade på private genstande.

Idet beløbet ikke fremgår af selskabets bogføring, anses beløbet som maskeret udlodning til klageren som hovedanpartshaver i medfør af ligningslovens § 16 A, stk. 1 og beskattes som aktieindkomst jf. personskattelovens § 4a, stk. 1, nr. 1.

..."

I et telefonnotat vedrørende en telefonsamtale mellem en medarbejder hos SKAT og G4 den 24. februar 2006 hedder det

"...

30.7.02   Kortslutning UDB. ERHV. løsøre ApS:
     
2.7.02

 

514.293,00 Kortslutn. løsøre ERHV. Lyd + Lys = Lynnedslag

 2.7.02

 

132.800,00 Lyn: Telefax - komputer - telefon

18.6.02

 

Lynnedslag Elartikel Ingen udbetaling.

..."

Ad arbejdstøj

Landsskatteretten har vedrørende spørgsmålet om maskeret udlodning i forbindelse med selskabets køb af arbejdstøj bl.a. anført

"...

Der er afholdt udgifter til beklædning i selskabet i 2002.

 Fakturadato

Sælger

Faktura tekst Beløb     
  23.7.2002

G5

2 x ? med starlight vip broderi

5.437 kr.

  19.8.2002

G6

Firmatøj

20.000 kr.

    6.9.2002

G7

Tøj til arbejde

1.000 kr.

  8.10.2002

G8

Arbejdstøj efter specialopgave på overstørrelse (8.oktober 2002)

9.000 kr.

16.12.2002

G9

Black Sweatshirt

    134 kr.

     

35.571 kr.

Selskabet har ingen ansatte udover B. Ifølge konto ... Lønninger er der udbetalt beløb til B for perioden 1. september 2002 - 31 december 2002 på 41.701 kr.

Klageren og B har giftet sig den 26. oktober 2002 ved et stort bryllup.

For Landsskatteretten er fremlagt bofaktura nr. 1 af 18. september 2008 fra R1 Advokatfirma vedrørende klagerens køb af selskabets løsøre. Af tillæg til købsaftalen fremgår, at der er købt en del tekstiler med tryk. Der er endvidere fremlagt billeder af det købte.

...

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

Udgifter til egen eller families underhold, nytte eller behagelighed anses som altovervejende hovedregel som private udgifter, der er indkomstopgørelsen uvedkommende jf. statsskattelovens § 6.

Af de af skatteankenævnet anførte grunde anses udgifter til arbejdstøj for private.

Beløbet anses som maskeret udlodning til klageren i medfør af ligningslovens § 16 A og beskattes som aktieindkomst i medfør af personskattelovens § 4a, stk. 1, nr. 1, idet det lægges til grund, at der mellem klageren og hendes ægtefælle har eksisteret fælles økonomi, således at beløbet anses for at have passeret klagerens økonomi, ligesom klageren ved at have overladt dispositionsretten i selskabet til B anses for stiltiende at have accepteret hans råden over selskabets midler jf. Landsskatterettens bemærkninger i Øster Landsrets dom af 18. august 2006, offentliggjort i SKM2006.546.ØLR.

Landsskatteretten stadfæster skatteankenævnets afgørelse.

..."

Af selskabets årsregnskab for regnskabsåret 2002 fremgår bl.a., at selskabet i 2002 havde lønudgifter til direktør B på 41.701 kr., og at der ikke herudover blev udbetalt tantieme eller udbytte. Af regnskabets specifikationer note 1 "lønninger" fremgår, at de samlede lønudgifter var 76.092 kr., heri includeret en post på 28.457 kr. vedrørende arbejdsbeklædning. Beløbet svarer til forhøjelsen 35.571 kr., når der ses bort fra momsen.

Efter selskabets konkurs har sagsøgeren og hendes ægtefælle B indgået aftale med konkursboets kurator om køb af samtlige aktiver i konkursboet for 150.000 kr. De købte effekter blev i et tillæg til købsaftalen specificeret bl.a. således

Antal stk.

Beskrivelse

 

Tekstil

  5

Titanium schott med broderi

  5

T-shirt med tryk

  8

Sweatshirt med tryk

  6

Jakke med tryk

  1

T-shirt med tryk

10

Malerdragt

  4

XXXL-bluse

25

Skjorte med logo

Parternes synspunkter

Sagsøgeren har til støtte for sin påstand gjort gældende, at Landsskatterettens kendelse er afsagt på et forkert grundlag og har medført et åbenbart urimeligt resultat. Det kan ikke afvises, at udbetalingerne fra forsikringsselskabet har skullet dække private aktiver. Det er ikke klarlagt, hvem der har været erstatningsberettiget, og hvad der er erstattet. Der er intet usædvanligt i, at en erhvervsvirksomhed også holder private aktiver forsikringsdækket.

Sagsøgte har ikke sandsynliggjort, at det er erhvervsaktiver, som er blevet erstattet af forsikringsselskabet, og der har derfor ikke været grundlag for at statuere maskeret udlodning. Under alle omstændigheder er forhøjelsen af den skattepligtige indkomst for stor. Det fremgår således af brevet fra G4 forsikring, at der kun blev udbetalt 514.293 kr. Det beløb, som indkomsten er forhøjet med, fremgår kun af et håndskrevet telefonnotat. Det er et alt for spinkelt grundlag til en forhøjelse. Man kan ikke af notatet se, om beløbene anført i notatet overhovedet er udbetalt. Der er ingen mulighed for at afstemme det i notatet nævnte beløb med sagsøgerens kontoudtog. Nogle af de beløb, som er anført i kontoudtoget, kan være ført tilbage. Sagsøgeren kan ikke beskattes af maskeret udlodning vedrørende selskabets køb af arbejdstøj.

Der har reelt været tale om arbejdstøj, som tilmed har været forsynet med logo. Det fremgår af fakturaerne, at i hvert fald noget af tøjet har været af meget stor størrelse, og der kan derfor ikke være købt af sagsøgeren til privat brug. Boets kurator har konstateret, at tøjet var til stede og derefter solgt til sagsøgeren. Hvis sagsøgeren tilmed bliver beskattet af tøjet som maskeret udlodning, har hun købt tøjet 2 gange. Der er tale om tøj, som ikke har været egnet til privat anvendelse.

Sagsøgte har til støtte for sin påstand gjort gældende, at såvel indbetalingerne på sagsøgerens konto fra forsikringsselskabet som selskabets indkøb af tøj kan beskattes hos sagsøgeren i medfør af ligningslovens § 16 A. Der er for så vidt angår indbetalingerne tale om midler tilhørende selskabet, som er overført til sagsøgeren som selskabsejer. Med hensyn til selskabets køb af tøj er der tale om udgifter, som selskabet har afholdt i sagsøgerens interesse, enten til sagsøgerens direkte fordel eller til fordel for en nærtstående. I sidstnævnte tilfælde har de af selskabet afholdte udgifter passeret hovedaktionærens økonomi. Det må lægges til grund, at forsikringen hos G4 Forsikring var tegnet i selskabets navn. Det var således også til selskabet, at skrivelserne fra G4 blev stilet. Desuden fremgår det af SKATs telefonnotat, at det var skader på selskabets aktiver, der medførte erstatningsudbetalingerne.

Det er udokumenteret, at erstatningen skulle være for sagsøgerens private aktiver. Bevisbyrden for, at dette skulle være tilfældet, er sagsøgerens, og denne bevisbyrde er ikke løftet. Sagsøgeren har heller ikke ført bevis for, at beløbene efterfølgende er tilbageført. Beløbene er ikke blevet konteret på en mellemregningskonto. Der er ikke oplyst nogen driftsmæssig begrundelse for selskabets indkøb af tøj. Selskabet havde kun én ansat, sagsøgerens ægtefælle B. I betragtning af, at selskabet kun havde én ansat, er der tale om indkøb af tøj for et meget stort beløb. Det fremgår af opgørelsen, at der er tale om i alt 72 beklædningsgenstande. Der skete ingen værdiansættelse af tøjet i forbindelse med sagsøgerens køb af tøjet hos konkursboet.

Rettens begrundelse og afgørelse

Efter kontoudtoget fra sagsøgerens konto i F1, sammenholdt med SKATs telefonnotat lægges det til grund, at sagsøgeren i 2002 har fået udbetalt i alt 626.168 kr. fra forsikringsselskabet G4. Det lægges endvidere som ubestridt til grund, at udbetalingerne vedrørte en forsikring tegnet af sagsøgerens selskab. Sagsøgeren har ikke godtgjort, at der skulle foreligge et grundlag for, at hun skattefrit har kunnet modtage de omhandlede forsikringsbeløb, eller at hun har tilbagebetalt nogen del af beløbet. Sagsøgeren er derfor med rette anset for indkomstskattepligtig af det nævnte beløb jf. statsskattelovens § 4 samt ligningslovens § 16 A, stk.1 og personskattelovens § 4a., stk. 1, nr.1.

Der findes ikke grundlag for at beskatte sagsøgeren i 2002 af det beløb fra forsikringsselskabet, der blev indsat på hendes konto i 2003, eller af den uoplyste beløbsmæssige difference, der er mellem telefonnotatet og de beløb, der blev indsat på sagsøgerens konto ialt 20.925 kr.

Det lægges til grund, at sagsøgerens ægtefælle var selskabets eneste ansatte, og der består derfor en formodning for, at tøjet er indkøbt til ham. Det må på denne baggrund påhvile sagsøgeren at godtgøre, at tøjindkøbet har haft en forretningsmæssig begrundelse i forhold til selskabets virksomhed og ikke blot tjente til at opfylde et privat formål for sagsøgerens ægtefælle. Den omstændighed at tøjet i en eller anden udstrækning var forsynet med logo, eller at tøjet muligvis er indgået i handlen med kurator kan efter forholdets karakter ikke anses for et tilstrækkeligt bevis i denne henseende. Herefter og idet tøj indkøbet må anses for at have passeret sagsøgerens økonomi tages sagsøgtes påstand på dette punkt til følge.

Efter det anførte er sagsøgerens selvangivne skattepligtige indkomst for 2002 med rette forhøjet med 661.739 kr. I forhold til Landsskatterettens afgørelse skal den skattepligtige indkomst således nedsættes med 20.925 kr. Sagsøgerens påstand tages derfor til følge med dette beløb.

Efter sagens udfald i forhold til de nedlagte påstande skal sagsøgeren betale sagsøgte sagsomkostninger. Sagsomkostningsbeløbet 31.250 kr. skal dække sagsøgtes udgifter til advokat incl. moms.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t  

Sagsøgerens skattepligtige indkomst for 2002 nedsættes med 20.925 kr.

Sagsøgeren A skal inden 14 dage i sagsomkostninger betale sagsøgte Skatteministeriet 31.250 kr.

Sagsomkostningsbeløbet skal forrentes i henhold til rentelovens § 8 a.