Dato for udgivelse
22 Jun 2010 15:04
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
25 May 2010 10:28
SKM-nummer
SKM2010.378.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
10-066818
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Selskabsbeskatning
Emneord
spildevandsforsyning
Resumé

Skatterådet kan ikke bekræfte, at en overdragelse af X Kommunes spildevandsforsyning til et forbrugerejet selskab kan ske med skattemæssig virkning fra 1.1.2010, når stiftelsen af selskabet og overdragelsen gennemføres senest 30.6.2010 med regnskabsmæssig virkning 1.1.2010. Spildevandsforsyningen skulle i henhold til § 19 i lov nr. 460 af 12. juni 2009 være overtaget af det forbrugerejede selskab senest 31.12.2009 for at bestemmelsen kan finde anvendelse, hvilket ikke er sket indenfor den lovbestemte frist.

Hjemmel
lov nr. 460 af 12. juni 2009
Reference(r)
lov nr. 460 af 12. juni 2009 § 19
Henvisning
Ligningsvejledningen 2010-1 S.A.1.11

Spørgsmål

  1. Kan en overdragelse af X kommunes spildevandsforsyning til et forbrugerejet selskab ske med skattemæssig virkning fra 1.1. 2010, når stiftelsen af selskabet og overdragelsen gennemføres senest 30.6. 2010 med regnskabsmæssig virkning fra 1.1. 2010?
  2. Hvis spørgsmål 1 bevares bekræftende, kan SKAT så bekræfte, at selskabet ved opgørelsen af sin skattepligtige indkomst ikke skal medregne et beløb svarende til den ved overførslen teknisk opgjorte egenkapital, som selskabet modtager vederlagsfrit i forbindelse med overførslen, jf. § 19 i lov nr. 460 af 12.6. 2009?
  3. Hvis spørgsmål 1 besvares benægtende, kan SKAT så bekræfte, at selskabet ved opgørelsen af sin skattepligtige indkomst alligevel ikke skal medregne et beløb svarende til den ved overførslen teknisk opgjorte egenkapital, som selskabet modtager vederlagsfrit i forbindelse med overførslen, jf. § 19 i lov nr. 460 af 12.6. 2009, når blot stiftelsen af selskabet og overdragelsen gennemføres senest 30.6. 2010 med regnskabsmæssig virkning fra 1.1. 2010?

Svar

  1. Nej.
  2. Bortfalder.
  3. Nej.

Beskrivelse af de faktiske forhold

Ved lov nr. 469 af 12.6. 2009 om vandsektorens organisering og økonomiske forhold blev der med virkning fra 1.1. 2010 fastsat regler, som bl.a. indebærer, at de kommunale vandforsyninger og spildevandsforsyninger fremover skal udskilles i selvstændige selskaber, som ejes enten af kommunen eller af forbrugerne.

I tilknytning hertil vedtog Folketinget følgelovgivning med lov nr. 460 af 12.6. 2009 om ændring af en række forskellige love. Bestemmelsen i lovens § 19 indebærer, at der ved overdragelse af en hidtil kommunalt drevet spildevandsforsyningsvirksomhed til et forbrugerejet selskab ikke sker beskatning af et beløb svarende til den teknisk opgjorte egenkapital, som den forbrugerejede virksomhed modtager vederlagsfrit fra kommunen. Det fremgår af bestemmelsen, at anvendelsen heraf forudsætter, at overdragelsen sker senest den 31.12. 2009.

Kommunalbestyrelsen i X kommune traf i forbindelse med gennemførelsen af lov nr. 469 af 12.6. 2009 om vandsektorens organisering og økonomiske forhold i efteråret 2009 beslutning om at overdrage den kommunale spildevandsforsyning til et af kommunen ejet aktieselskab.

Denne overdragelse, som efter planen skal ske med virkning fra 1.1. 2010, er under forberedelse under iagttagelse af betingelserne i § 20 i lov nr. 460 af 12.6. 2009 og kan som udgangspunkt gennemføres endeligt, når der er sket en endelig registrering af spildevandsforsyningens driftsresultat og en værdiansættelse af spildevandsforsyningens aktiver.

Dette forventes at kunne ske inden udgangen af juni 2010.

Påtænkt disposition

Det nyvalgte økonomiudvalg i X kommune har imidlertid besluttet, at man ønsker at få afklaret mulighederne for at overdrage den kommunale spildevandsforsyning til et forbrugerejet selskab (formentlig et a.m.b.a.), så vidt muligt også med virkning fra 1.1. 2010.

I praksis kan de ske ved, at der snarest etableres et forbrugerejet selskab, og at den kommunale spildevandsforsyning derefter overdrages til det forbrugerejede selskab med skatte- og regnskabsmæssig virkning fra 1.1. 2010.

Den endelige overdragelse kan dog - som i den ovenfor beskrevne model - først gennemføres endeligt, når der er sket en endelig registrering af spildevandsforsyningens driftsresultat med skæringsdag 1.1. 2010 og en værdiansættelse af spildevandsforsyningens aktiver pr. 1.1. 2010.

Stiftelsen af det forbrugerejede selskab og overdragelsen af spildevandsforsyningen hertil kan i givet fald forventes gennemført inden 30.6. 2010.

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Efter rådgivers opfattelse bør spørgsmål 1 og 2 besvares bekræftende, når der henses til formålet med bestemmelsen i § 19, nemlig at fremme overførslen af de kommunale spildevandsforsyninger til forbrugerejede selskaber.

Det er således rådgivers opfattelse, at fristbestemmelsen i § 19 skal fortolkes således, at betingelserne for anvendelsen af bestemmelsens skattefritagelse er opfyldt, når blot overdragelsen til det forbrugerejede selskab sker med regnskabsmæssig virkning fra 1.1. 2010, og dermed også skattemæssigt kan ske med virkning fra 1.1. 2010.

Samtidig bemærkes, at en overdragelse pr. 1.1. 2010 i alle tilfælde i praksis først kan gennemføres, når der er sket en endelig opgørelse af spildevandsvirksomhedens driftsresultat pr. 1.1. 2010 og en værdiansættelse af aktiverne pr. samme dato.

Disse opgørelser vil i sagens natur ikke kunne foreligge endeligt pr. skæringsdatoen, men vil - som i den ovenfor beskrevne situation - skulle udarbejdes efterfølgende. Det vil således ikke under nogen omstændigheder have været muligt at gennemføre en overdragelse den 1.1. 2010 med virkning fra denne dato.

Hvis SKAT - uanset det ovenfor anførte - ikke kan besvare spørgsmål 1 bekræftende, så finder rådgiver, at spørgsmål 3 bør besvares bekræftende under henvisning til de ovenfor anførte praktiske årsager og hensynet bag bestemmelsen i § 19.

SKATs indstilling har været i høring hos rådgiver, som den 3. maj 2010 har fremsendt følgende bemærkninger:

At der ikke er noget i hverken lovtekst eller forarbejder, som udtrykkeligt forhindrer den lempelige fortolkning af fristbestemmelsen i § 19 i lov nr. 460 af 12.6 2009, som vi lægger op til i anmodningen om bindende svar.

At bestemmelserne i §§ 19 og 20 i lov nr. 460 af 12.6 2009 er båret af et overordnet hensyn til en hensigtsmæssig ny ejerstruktur i vandforsynings- og spildevandssektoren, jf. den samlede lovgivningspakke, primært den nye vandforsyningslov, og at det i den sammenhæng er svært at se en rationel begrundelse for, hvorfor det skal være vanskeligere at etablere forbrugereje end overgang til kommunalt ejede selskaber. En sådan begrundelse fremgår da heller ikke af forarbejderne til loven.

I øvrigt henviser rådgiver til deres oprindelige anmodning.

SKATs indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1

Det ønskes bekræftet, at overdragelsen af X kommunes spildevandsforsyning til et forbrugerejet selskab kan ske med skattemæssig virkning fra 1.1.2010, når stiftelsen af selskabet og overdragelsen gennemføres senest 30.6.2010 med regnskabsmæssig virkning fra 1.1.2010.

Lov nr. 469 af 12. juni 2009 om vandsektorens organisering indeholder bestemmelser om udskillelse af kommunernes vand- og spildevandsforsyningsvirksomhed fra kommunerne. Udskillelsen kan ske til helt eller delvist kommunalt ejede anparts- eller aktieselskaber, overdragelse af forsyningen til forbrugerne eller ved frasalg af forsyningen til tredjepart.

Lov nr. 460 af 12. juni 2009 indfører skattepligt for vandforsyningsselskaber og spildevandsforsyningsselskaber. Skattepligten omfatter selvstændige skattesubjekter i henhold til den i selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 2h indsatte bestemmelse. Skattepligten træder i kraft 1. januar 2010, det vil sige samtidig med at pligten for kommunerne til at udskille vand- og spildevandsforsyningsvirksomheder indtræder.

Der er i lov nr. 460 af 12. juni 2009 § 19 indsat en særlig bestemmelse om skattefrihed ved overdragelse af vand- og spildevandsforsyningsvirksomhed, som hidtil har været drevet af en kommune, som ønsker at overføre forsyningen vederlagsfrit til en forbrugerejet forsyningsvirksomhed.

Bestemmelsen har følgende ordlyd:

"Direkte eller indirekte forbrugerejede vand- eller spildevandsforsyningsvirksomheder, der senest den 31. december 2009 overtager og viderefører vand- eller spildevandsforsyningsvirksomhed, der hidtil har været drevet af en kommune, skal ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst ikke medregne et beløb svarende til den ved overførslen teknisk opgjorte egenkapital, som virksomheden modtager vederlagsfrit i forbindelse med overførslen af vand- eller spildevandsforsyningsvirksomheden. Ved overførslen finder reglerne i selskabsskattelovens § 5 D anvendelse."

Det beløb, der svarer til egenkapitalen, der teknisk opgøres i forbindelse med overførslen af de aktiver og passiver, der indgår i forsyningsvirksomheden, kan overføres skattefrit. Det vil sige, at den vederlagsfri overførsel af egenkapital ikke udløser beskatning i den fortsættende forbrugerejede vand- eller spildevandsforsyning. Skattefriheden er betinget af, at overtagelsen sker senest 31. december 2009.

Bestemmelsen er i sin ordlyd formuleret uden mulighed for tilbagevirkende kraft; " Direkte eller indirekte forbrugerejede vand- eller spildevandsforsyningsvirksomheder, der senest den 31. december 2009 overtager og viderefører vand- eller spildevandsforsyningsvirksomhed,..." Bestemmelsen har baggrund i lov om vandsektorens organisering, hvorefter udskillelsen fra kommunen skal være sket 1. januar 2010.

§ 19 i lov nr. 460 af 12. juni 2010 indeholder ikke i sin ordlyd eller forarbejderne mulighed for tilbagevirkende kraft i modsætning til samme lov § 20, hvoraf det tydeligt fremgår at bestemmelsen indeholder mulighed for overdragelser med tilbagevirkende kraft.

Af § 20 fremgår:

"Vandforsyninger, der er omfattet af selskabsskattelovens § 3, stk. 1, nr. 4, og som fra den 1. januar 2010 omfattes af selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 2 h, kan i 2010 overdrages til et selskab med begrænset ansvar omfattet af selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1 eller nr. 2 h, uden skattemæssige konsekvenser for overdrager, hvis overdragelsen sker til handelsværdi. Det er en betingelse, at overdrager beslutter at tillægge overdragelsen virkning fra den 1. januar 2010, og at selskabets regnskabsår løber fra denne dato. Selskabsskattelovens § 5 D finder anvendelse på de modtagne aktiver og passiver, og indtægter og udgifter, som må anses for at vedrøre selskabet, hvis overdragelsen rent faktisk var sket den 1. januar 2010, medregnes ved selskabets indkomstopgørelse. Hvis overdragelsen sker til et aktie- eller anpartsselskab, der allerede er registreret, er det en betingelse, at selskabet er stiftet senest den 1. januar 2010, at selskabet ikke forud for det tidspunkt, hvor overdragelsen finder sted, har drevet erhvervsmæssig virksomhed, og at hele selskabets egenkapital fra stiftelsen har henstået som et ubehæftet kontant indestående i et pengeinstitut. Herudover er det en betingelse, for at overdragelsen kan tillægges tilbagevirkende kraft, at selskabet senest 1 måned efter overdragelsen af vandforsyningen indsender genpart til selskabets skatteansættende myndighed af de dokumenter, der i selskabslovgivningen er foreskrevet udarbejdet i forbindelse med stiftelsen af det selskab, hvortil vandforsyningen overdrages, og dokumentation for, at selskabet er anmeldt til registrering i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, eller at overdragelsen til et allerede registreret selskab har fundet sted. Skattepligten for selskabet indtræder den 1. januar 2010."

Af anmodningen fremgår, at kommunalbestyrelsen i X Kommune i efteråret 2009 traf beslutning om at overdrage den kommunale spildevandsforsyning til et af kommunen ejet aktieselskab. Denne overdragelse skal ske under iagttagelse af § 20 i lov nr. 460 af 12. juni 2009, og er under forberedelse. Det nyvalgte økonomiudvalg i X Kommune har imidlertid besluttet, at få afklaret mulighederne for at overdrage den kommunale spildevandsforsyning til et forbrugerejet selskab (formentlig et a.m.b.a.).

Beslutningen om overdragelse af spildevandsforsyningen til et forbrugerejet selskab er endnu ikke truffet af kommunalbestyrelsen på X Kommune.

SKAT finder dermed ikke, at betingelsen i § 19 er opfyldt, da det forbrugerejede selskabs overtagelsen ifølge bestemmelsens ordlyd skal ske senest 31. december 2009. Bestemmelsen indeholder som nævnt ikke mulighed for overtagelse med tilbagevirkende kraft eller dispensationsmulighed vedrørende tidsfristen.

SKAT indstiller, at spørgsmål 1 besvares med "nej".

Spørgsmål 3

Da spørgsmål 1 er besvaret benægtende, ønskes det bekræftet, at selskabet ved opgørelsen af sin skattepligtige indkomst alligevel ikke skal medregne et beløb svarende til den ved overførslen teknisk opgjorte egenkapital, som selskabet modtager vederlagsfrit i forbindelse med overførslen, jf. § 19 i lov nr. 460 af 12. juni 2009, når blot stiftelsen af selskabet og overdragelsen gennemføres senest 30.6.2010 med regnskabsmæssig virkning fra 1.1.2010.

Under henvisning til besvarelsen af spørgsmål 1 er det en forudsætning for anvendelsen af § 19 i lov nr. 460 af 12. juni 2009, at overdragelse af spildevandsforsyningen, skal være sket senest 31. december 2009. X Kommune har dermed ikke opfyldt betingelsen i § 19, da det fremgår af anmodningen, at beslutningen endnu ikke er truffet.

SKAT indstiller, at spørgsmål 3 besvares med "nej".

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling og begrundelse.