Indhold

I dette afsnit beskrives bl.a., om et investeringsinstitut med minimumsbeskatning kan vælge at blive beskattet som et investeringsselskab efter ABL § 19.

Kan et investeringsinstitut med minimumsbeskatning vælge beskatning som investeringsselskab?

Et investeringsinstitut med minimumsbeskatning omfattet af LL § 16 C, kan vælge at blive omfattet af ABL § 19 og dermed den subjektive skattepligt i SEL § 3, stk. 1, nr. 19.

Instituttet skal give Skattestyrelsen meddelelse om valget. Valget har kun virkning for de af instituttets indkomstår, der begynder efter at meddelelsen om at være omfattet af ABL § 19 er indsendt til Skattestyrelsen.

Gevinst og tab på beviser i instituttet, der hidrører fra indkomstårene fra og med det år, som valget gælder for, og de derefter følgende 4 indkomstår, beskattes ligeledes efter reglerne i ABL § §§ 19 A, 19 B eller 19 C (ændret ved lov nr. 84 af 30. januar 2019, og har virkning fra og med indkomståret 2020) hvis instituttet vælger skattemæssig status som investeringsselskab, jf. ABL § 19. Et sådant valg kan ikke træffes med tilbagevirkende kraft for år, for hvilken fristen for rettidig indsendelse af oplysninger som nævnt i LL § 16 C, stk. 12 er overskredet.   

Hvis instituttet vælger at skifte fra at være minimumsbeskattet til at være investeringsselskab, er det bundet lige så længe som ved statusskifte på grund af fejl. Der kan af ordensmæssige grunde ikke skiftes status med virkning for år, hvor rettidig meddelelse er indsendt.

Ved lov nr. 1179 af 8. juni 2021 er LL § 16 C, stk. 13 ændret. Ændringen har virkning fra og med den 1. januar 2022. Efter ændringen skal instituttet stadig give Skattestyrelsen meddelelse, hvis instituttet vil overgå fra at være minimumsbeskattet til at blive beskattet som et investeringsselskab. Valget har virkning fra den 1. januar året efter det kalenderår, hvor meddelelsen om statusskifte er indsendt til Skattestyrelsen. Efter lovændringen fastholdes instituttet ikke mere i beskatning som investeringsselskab i mindst 5 år, hvis instituttet er overgået til at blive beskattet som et investeringsselskab, som følge af at de har anvendt denne mulighed for at overgå til beskatning som investeringsselskab.  

Se LL § 16 C, stk. 13.