Indhold

I dette afsnit beskrives, hvornår der senest skal træffes beslutning om, at en investeringsforening skal være en forening med minimumsbeskatning omfattet af LL § 16 C. ►◄

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Regel

►I et nystiftet investeringsinstitut kan valget om at være minimumsbeskattet træffes i forbindelse med stiftelsen. Hvis instituttet skal beskattes som minimumsbeskattet i det kalenderår, hvor det er stiftet, skal der indsendes meddelelse om dette til Skattestyrelsen senest 2 måneder efter stiftelsen, dog senest den 31. december i stiftelsesåret. Se LL § 16 C, stk. 10, 3. pkt.◄

I andre tilfælde skal valget om at være et investeringsinstitut med minimumsbeskatning træffes inden det første år, som valget gælder for. Det skyldes, at valget allerede fra begyndelsen af året har betydning for den skat, der opstår ved en deltagers salg. ►I sådanne tilfælde skal meddelelse om at være et minimumsbeskattet investeringsinstitut indsendes til Skattestyrelsen senest den 31. december i kalenderåret før det kalenderår, som meddelelsen skal have virkning fra. Se LL § 16 c, stk. 10, 2. pkt.◄

►◄

Samtidigt med at investeringsinstituttet giver meddelelse til Skattestyrelsen om at være minimumsbeskattet, skal instituttet også give meddelelse om, om det vil være aktiebaseret eller obligationsbaseret. Se LL § 16, stk. 10, 4. pkt.

►Ved lov nr. 1563 af 12. december 2023 er der indsat et nyt 5. pkt. i LL § 16 C, stk. 10. Efter den nye regel skal et minimumsbeskattet investeringsinstitut også give meddelelse til Skattestyrelsen, såfremt investeringsinstituttet efterfølgende ændrer status fra at være aktiebaseret til at være obligationsbaseret eller omvendt. Se LL § 16 C, stk. 10, 5. pkt. Ændringen har virkning fra og med den 1. januar 2024, jf. § 8, stk. 1, i lov nr. 1563 af 12. december 2023.◄

Bemærk

►◄

For eksisterende foreninger fremgår det af foreningens registrering hos Skattestyrelsen, at den er minimumsbeskattet. Der er derfor ikke behov for, at en eksisterende forening med minimumsbeskatning indsender besked til Skattestyrelsen om, at den har valgt fortsat at blive beskattet som minimumsbeskattet forening. Dette forudsættes, medmindre foreningen beslutter sig for noget andet. Hvis registreringen er fejlagtig i forhold til foreningens vedtægter, lægges der vægt på, hvordan registreringen burde være. Tilsvarende gælder spørgsmålet, om foreningen fortsætter som aktiebaseret.

Ved et investeringsinstitut med minimumsbeskatning forstås et institut, hvis aktivmasse udelukkende er placeret i værdipapirer mv., og instituttetes administrationsbygning, der udsteder omsættelige beviser for deltagernes indskud, og som har valgt, at instituttetes indkomst skal beskattes hos deltagerne. Se LL § 16 C, stk. 1, 1. pkt.

►◄Alle minimumsbeskattede investeringsinstitutter skal betale 15 pct. af udbytter fra danske aktier. Se ►◄SEL § 18, stk. 2 ►◄.     

Efter ABL § 21, stk. 2, anses en investeringsforening med minimumsbeskatning for aktiebaseret, hvis 50 pct. eller mere af foreningens aktivmasse i løbet af ►kalenderåret◄ gennemsnitligt er placeret i værdipapirer mv. omfattet af ABL, bortset fra aktier mv. omfattet af ABL § 19 ►C ◄og investeringsbeviser omfattet af ABL § 22. Det er desuden en betingelse, at den resterende del af aktivmassen udelukkende er placeret i værdipapirer mv. og i foreningens administrationsbygning. ►◄ ►Værdien af investeringsbeviser i et andet aktiebaseret investeringsinstitut med minimumsbeskatning, hvori investeringsinstituttet ejer mindst 25 pct. af kapitalen, og værdien af aktier og investeringsbeviser i et aktiebaseret investeringsselskab, jf. ABL § 19 B, hvori investeringsinstituttet ejer mindst 25 pct. af kapitalen, medregnes ikke. I stedet medregnes den del af dette investeringsinstituts eller investeringsselskabs aktiver, som svarer til ejerforholdet. Ved opgørelse af, om anbringelserne overholder betingelsen i stk. 2, medregnes aktiver som nævnt i  KGL §§ 29-33 med værdien af det underliggende aktiv. SE ABL § 21, stk. 3.◄

Efter ABL § 22, stk. 2, anses en investeringsforening med minimumsbeskatning for obligationsbaseret, ►medmindre investeringsinstituttet opfylder betingelserne i § 21, stk. 2. Ved opgørelse af, om anbringelserne overholder betingelsen i stk. 2, medregnes aktiver som nævnt i  KGL §§ 29-33 med værdien af det underliggende aktiv. Se ABL § 22, stk. 3. Det er desuden en betingelse, at den resterende del af aktivmassen udelukkende er placeret i værdipapirer mv. og foreningens administrationsbygning. Se ABL § 22, stk. 2.◄

Foreningen skal også indsende oplysninger til Skattestyrelsen til vurdering af, om anbringelsesgrænsen er opfyldt. Oplysningerne skal indsendes til Skattestyrelsen inden for samme frister, som gælder for indsendelse af oplysninger om minimumsindkomsten. Det vil sige senest 2 måneder efter generalforsamlingens årlige godkendelse af regnskabet, ►dog senest den 30. juni i året efter det kalenderår, som minimumsindkomsten hidrører fra◄ Hvis anbringelsesgrænsen for aktiebaserede foreninger ikke er overholdt, således at en aktiebaseret forening overgår til at blive obligationsbaseret, skal foreningen offentliggøre det. Se ABL § 21, stk. 5.

Skattestyrelsen finder at klassifikationen pr. fx  januar ►2023 ◄som enten aktiebaseret eller obligationsbaseret skal foretages på baggrund af sammensætningen af foreningens aktivmasse den 31. december► 2022.◄

Som følge af reglerne i SEL § 5 F og ABL § 33, hvorefter ændringen først har virkning fra udgangen af indkomståret, får en ændring fra aktiebaseret til obligationsbaseret investeringsforening med minimumsbeskatning først virkning fra udgangen af det indkomstår, hvor ændringen er indtrådt.

Eksempel

En aktiebaseret investeringsforening med minimumsbeskatning, ►skal have◄ kalenderårsregnskab. I løbet af ►2022◄, ændrer den investeringer, så den overgår til at blive obligationsbaseret. Foreningen skal indsende oplysninger om anbringelserne efter fristerne i første halvdel af ►2023◄ og offentliggøre ændringen.

Investorer, som afstår investeringsbeviser i kalenderåret ►2022◄, anses for at have afstået aktiebaserede investeringsbeviser med minimumsbeskatning. Investorer, som afstår investeringsbeviser i kalenderåret ►2023◄, anses for at have afstået obligationsbaserede investeringsbeviser.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Skatterådet

SKM2016.190.SR

Skatterådet bekræftede, at påtænkte overflytninger af afdelinger i en minimumsbeskattet investeringsforening til afdelinger i en minimumsbeskattet nyetableret værdipapirfond, ikke udløste beskatning, hverken på afdelingsniveau eller for de respektive deltagere (investorerne) i de nævnte afdelinger, når det blev lagt til grund, at der ikke skete ændringer af henholdsvis afdelingens aktiver og passiver. Skatterådet bekræftede desuden, at afdelingerne efter overflytningen kunne videreføre deres hidtidige status som investeringsinstitut med minimumsbeskatning, jf. LL § 16 C, som om der ikke var sket en overflytning, når de opfyldte betingelserne i LL § 16 C, stk. 10.