Dato for udgivelse
11 Jun 2010 11:22
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
25 May 2010 10:06
SKM-nummer
SKM2010.364.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
09-140623
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Pensionsafkastbeskatning (PAL)
Emneord
pensionskasseordning, pension
Resumé

Skatterådet kan ikke bekræfte, at medlemmer, der er overgået til begrænset dækning skal anses for at have to pensionsordninger pensionsbeskatningslovens § 29, stk. 3's forstand.

Reference(r)
Pensionsbeskatningsloven § 29, stk. 3
Henvisning
Ligningsvejledningen 2010-1, A.C

Spørgsmål

  1. Kan det bekræftes, at pensionskassen skal betragte medlemmer, som er overgået til begrænset dækning, som havende to pensionsordninger i pensionsbeskatningslovens § 29, stk. 3's forstand?

Spørgers forslag

  1. Ja.

SKATs indstilling

  1. Nej.

Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørgsmålet er opstået i forbindelse med, at Pensionskassen er i gang med en gennemgående IT-systemudvikling. IT-systemet skal automatisk kunne udbetale pensionsordninger, som falder ind under pensionsbeskatningslovens § 29, stk. 3, 1. pkt. Af tekniske og administrative årsager, er det hensigtsmæssigt at pensionskassens IT systemer kan udbetale pensionsordninger omfattet af pensionsbeskatningslovens § 29, stk. 3, 1. pkt. automatisk. Der er derfor behov for et entydigt svar på spørgsmålet således at IT-systemet fra starten kan udvikles og implementeres i overensstemmelse med den rigtige løsning, idet det vil være yderst ressourcekrævende og bekosteligt - om overhovedet muligt - at ændre systemopbygningen efterfølgende.

  • Pensionskassens medlemmer kan af forskellige årsager overgå fra en pensionsordning med almindelig dækning, til en med begrænset dækning.

En almindelig pensionsordning og en pensionsordning med begrænset dækning skal beregnes på forskelligt teknisk grundlag. Derfor skal der oprettes et nyt depot, når medlemmet overgår til begrænset dækning, således, at medlemmet efter overgangen har to pensionsdepoter.

Pensionskassen behandler i enhver henseende de to pensionsdækninger som to forskellige pensionsordninger, herunder at der skal oprettes to helt adskilte pensionsdepoter, foretages indberetninger for hvert depot for sig mv.

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Pensionsbeskatningslovens § 29, stk. 3, 1. pkt. lyder således:

"Ved tilbagekøb af en forsikring, der er omfattet af § 2, nr. 4 eller § 7, eller ved konvertering af en pensionsordning i en pensionskasse, der er omfattet af § 2, nr. 4, eller § 7, til en engangsudbetaling betales en afgift på 40 % af det udbetalte beløb, såfremt de løbende ydelser, der i henhold til pensionsaftalen vil tilkomme forsikringens ejer eller medlemmet af pensionskassen på udbetalingstidspunktet, ikke kan overstige et grundbeløb på 9.700 kr. (2010-niveau) årligt, jf. dog stk. 4."

Spørger har ikke fundet forarbejder, der entydigt kan afklare, hvorvidt overgangen til begrænset dækning medfører, at medlemmet skal anses for at have en eller to pensionsordninger, ligesom der ikke foreligger offentliggjort praksis på området.

Idet en almindelig pensionsordning og en pensionsordning med begrænset dækning har forskelligt grundlag (eksempelvis nye helbredsoplysninger), såvel som forskelligt teknisk beregningsgrundlag for pensionstilsvaret og i det hele taget behandles som to forskellige pensionsordninger, er et vores opfattelse, at Pensionskassen skal betragte medlemmer, som er overgået til begrænset dækning, som havende to pensionsordninger i pensionsbeskatningslovens § 29, stk.3's forstand.

SKATs indstilling og begrundelse

Spørger ønsker bekræftet, at Pensionskassen skal betragte medlemmer, som er overgået til begrænset dækning, som havende to pensionsordninger i pensionsbeskatningslovens § 29, stk. 3's forstand.

Pensionskassen er en tværgående pensionskasse.

Tværgående pensionskasser er defineret i lov om finansiel virksomhed, lbkg. nr. 793 af 20. august 2009, § 304:

" Ved tværgående pensionskasser forstås foreninger eller sammenslutninger,

  1. hvis medlemmer enten er uddannet inden for bestemte uddannelsesområder eller er ansat i virksomheder af en bestemt art, og som har til formål som led i ansættelsesvilkårene eller som led i en anden tilknytning til en virksomhed at sikre pension efter ensartede regler for alle medlemmerne, eller
  2. hvis medlemmer er selvstændige erhvervsdrivende inden for samme branche, og som har til formål at sikre pension efter ensartede regler for alle medlemmer.

Som det fremgår af Pensionskassens hjemmeside så tilbyder Pensionskassen også kapital og ratepensioner som supplement til alderspensionen.

Denne sidstnævnte mulighed er et supplement til medlemsskabet af pensionskassen - og pensionskassens formål om at sikre pension til medlemmerne efter ensartede regler, jf. lov om finansiel virksomhed § 304.

Pensionskassens Regulativ gælder for alle medlemmer Regulativet omhandler de rettigheder, som man er omfattet af som medlem i Pensionskassen.

Regulativet omhandler de betingelser, der gælder for medlemsskabet og altså de betingelser, der gælder hvert enkelt medlems pensionsordning i Pensionskassen.

Pensionsbeskatningslovens § 29, stk. 3:

"Ved tilbagekøb af en forsikring, der er omfattet af § 2, nr. 4, eller § 7, eller ved konvertering af en pensionsordning i en pensionskasse, der er omfattet af § 2, nr. 4, eller § 7, til en engangsudbetaling betales en afgift på 40 pct. af det udbetalte beløb, såfremt de løbende ydelser, der i henhold til pensionsaftalen ville tilkomme forsikringens ejer eller medlemmet af pensionskassen på udbetalingstidspunktet, ikke kan overstige et grundbeløb på 9.700 kr. (2010-niveau) årligt, jf. dog stk. 4. Grundbeløbet reguleres efter personskattelovens § 20. Bestemmelsen i 1. pkt. finder kun anvendelse for pensionsordninger, der er oprettet som led i et ansættelsesforhold."

Pensionsbeskatningslovens § 29 giver altså mulighed for at konvertere en lille løbende pensionsudbetaling, der ikke overstiger kr. 9.700 pr. år til en engangsudbetaling.

SKAT anerkender behovet for at have flere depoter pr. medlem for at styre indbetalinger med henholdsvis almindelig og begrænset dækning.

At anse to pensionsdækninger (hhv. almindelig og begrænset dækning) på samme medlemskab af pensionskassen som to ordninger i § 29's forstand vil imidlertid indebære, at såfremt et af depoterne for et medlem indebærer en løbende udbetaling, der ikke overstiger beløbsgrænsen i pensionsbeskatningslovens § 29, stk. 3, så kan dette depot udbetales som en éngangsudbetaling uagtet, at der på samme medlemskab (og altså pensionsordning) er endnu en konto, der overstiger denne grænse.

Henset til, at der er tale om ét medlemskab, hvor betingelserne for en eventuel præmiefrihed eller begrænset dækning allerede fremgår af aftalen om pensionsordningen (Regulativet) er det SKATs opfattelse, at medlemmer af pensionskassen, der måtte være overgået til begrænset dækning ikke skal anses for at have to pensionsordninger i pensionsbeskatningslovens § 29, stk. 3's forstand.

Det indstilles, at spørgsmålet besvares nej.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling.