Indhold

I dette afsnit beskrives, hvad en kontoførende investeringsforening er, og hvordan den beskattes.

Afsnittet indeholder:

 • Regel
 • Betingelser
 • Eksempler
 • Lovens baggrund, formål og historik
 • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Se også

Se også afsnit C.B.4.8 "Kontoførende investeringsforeninger", hvor både beskatning af udbytter og gevinst/tab fra kontoførende investeringsforeninger er beskrevet. ►◄

Regel

En kontoførende investeringsforening er et selvstændigt skattesubjekt omfattet af ►SEL § 1, stk. 1, nr. 5, litra d◄. Foreningen er skattefri, medmindre den driver erhvervsmæssig virksomhed.

Ved lov nr. 531 af 22. marts 2021 er der foretaget flere ændringer i lov om kontoførende investeringsforeinnger. Efter ændringerne er der indført udbyttebeskatning af visse udbetalinger, som et moderselskab med hjemsted i udlandet modtager fra en dansk kontoførende investeringsforening, når udbetalingen reelt er udtryk for en udlodning af skattepligtigt udbytte fra selskabets underliggende danske datterselskab. ►Disse regler◄ beskrives i afsnit C.B.4.8.

►Det var◄ ved lov nr. 1179 af 8. juni 2021, ►at der blev◄ indsat en ny bestemmelse i SEL § 1, stk. 1, nr. 5, litra d, hvorefter kontoførende investeringsforeninger er subjektiv skattepligtige efter denne bestemmelse. Der er samtidigt indsat en ny bestemmelse i SEL § 18 om den objektive beskatning. Begge bestemmelser har virkning fra og med indkomståret 2023. Ved ►samme lov◄ blev § 2, 1. pkt., i lov om beskatning af medlemmer af kontoførende investeringsforeninger også ændret►◄. Herefter ►fremgår det af ◄Lov om beskatning af medlemmer af kontoførende investeringsforeninger § 2, 1. pkt.,► ◄at foreningen skal være hjemmehørende her i landet. Med disse ændringer er der ikke ændringer i, hvilken foreninger, der er omfattet af loven.

Kontoførende investeringsforeningers handel med værdipapirer anses ikke for erhvervsmæssig virksomhed.

Se også

Se også afsnit C.D.8.9 om andre foreninger mv., hvor det bl.a. beskrives, hvad der anses for erhvervsmæssig virksomhed i relation til foreninger mv. omfattet af SEL § 1, stk. 1, nr. 6. Også efter at den subjektive skattepligt for kontoførende investeringsforeninger bliver SEL § 1, stk. 1, nr. 5, litra d, er det samme indtægter, som i SEL § 1, stk.1, nr. 6, der anses for indtægt ved erhvervsmæssig virksomhed.

Bemærk

Er en kontoførende investeringsforening opdelt i andelsklasser, og består forskellen mellem andelsklasserne ikke i at administrationsomkostningerne skævdeles, eller hvilken valuta, der anvendes, er foreningen ►◄omfattet af ABL § 19, ►såfremt betingelserne for at være omfattet af ABL § 19 i øvrigt er opfyldt.◄

Betingelser

For at en investeringsforening kan anses for kontoførende, skal følgende betingelser være opfyldt:

 1. Investeringsforeningen er skattepligtig i henhold til ►◄SEL § 1, stk. 1, nr. 5, litra d - og medlemmerne kan ikke sælge deres andel af foreningen til andre end foreningen. Se lov om kontoførende investeringsforeninger § 2, stk. 1, 1. pkt. ►◄ ►Det fremgår◄ også af § 2, 1. pkt. at foreningen skal være hjemmehørende her i landet.
 2. Alle medlemmer er berettiget til samme forholdsmæssige andel af årets afkast af hvert enkelt aktiv eller passiv i foreningen eller afdelingen. Se lov om kontoførende investeringsforeninger § 2, stk. 1, 2. pkt.
 3. De forholdsmæssige afkast mv. opgøres efter forholdet mellem andelens pålydende og pålydende af samtlige andele i foreningen eller afdelingen. Se lov om kontoførende investeringsforeninger § 2, stk. 1, 3.  pkt. 
 4. Investeringsforeningen har mindst 8 medlemmer, medmindre der sker en effektiv markedsføring over for offentligheden eller større dele heraf med henblik på at bringe antallet af medlemmer op. Koncernforbundne medlemmer, jf. KGL § 4, regnes i denne sammenhæng for ét medlem. Se SEL § 1, stk. 7.

Ad b og c

Betingelserne nævnt under b og c, gælder ikke for medlemmer, som beskattes efter pensionsafkastbeskatningsloven.

Ad c

Nu kan en forening være kontoførende, uanset at omkostningerne skævdeles.

Ad d

En kontoførende investeringsforening med mindre end 8 medlemmer, som ikke opfylder de krav, der er nævnt under punkt d, beskattes dog i henhold til SEL § 1, stk. 1, ►nr.  5. litra d◄, hvis eventuelle investeringsbeviser i overensstemmelse med et vedtægtsmæssigt krav herom lyder på navn, og hvis der i overensstemmelse med et vedtægtsmæssigt krav herom alene optages medlemmer, der er juridiske personer, og ingen deltagere i de juridiske personer beskattes direkte af gevinst på investeringsbeviset eller af indkomst fra investeringsforeningen efter reglerne for fysiske personer. Bevisudstedende investeringsinstitutter med minimumsbeskatning omfattet af LL § 16 C må ikke kunne optages som medlemmer. Se SEL § 1, stk. 8.

►◄

Eksempler

Kontoførende investeringsforening med færre end 8 medlemmer

Det er Skattestyrelsens opfattelse, at de vedtægtsmæssige krav i SEL § 1, stk. 8, ikke kan anses for opfyldt i følgende situationer:

 • Vedtægterne indeholder ingen bestemmelser om, hvilke type af investorer en forening kan optage.
 • Vedtægterne angiver, at foreningen kun kan optage professionelle investorer (også fysiske personer kan kvalificeres som professionelle investorer).
 • Vedtægterne angiver ikke begrænsninger i deltagerkredsen, men de facto findes alene deltager, der ville kunne kvalificere foreningen til ►◄ SEL § 1, stk. 1, nr. 5, litra d - hvis der blot stod noget om det i vedtægterne (formalitet kontra realitet).

Konsekvensen af at en kontoførende investeringsforening ikke er omfattet af ►◄SEL § 1, stk. 1, nr. 5, litra d, er at investeringsforeningen er skattemæssigt transparent, så skattepligten påhviler medlemmerne direkte.

Det er Skattestyrelsens opfattelse, at kravene i SEL § 1, stk. 8, fortsat er opfyldt i følgende situation:

 • Vedtægterne angiver, at foreningen kun kan optage professionelle investorer - efter godkendelse af bestyrelsen.
 • Vedtægterne indeholder en bestemmelse om, at foreningen kun kan optage investorer optaget på et bestemt bilag til vedtægterne. Bilaget nævner forskellige typer af PAL-skattepligtige enheder. Det er Skattestyrelsens opfattelse, at et bilag til vedtægterne i relation til SEL § 1, stk. 8, må anses for en del af vedtægterne. 

Konsekvensen er, at den kontoførende investeringsforening opfylder kravene i SEL § 1, stk. 8, og derfor er omfattet af ►◄SEL § 1, stk. 1, nr. 5, litra d.

Kontoførende investeringsforeninger, der ikke er omfattet af ►◄SEL § 1, stk. 1, nr. 5, litra d, er ikke selvstændige skattesubjekter, men har dog karakter af selvstændige juridiske enheder. Det er Skattestyrelsens opfattelse, at også kontoførende investeringsforeninger, der ikke er omfattet af ►◄SEL § 1, stk. 1, nr. 5, litra d, er omfattet af skatteindberetningslovens indberetningsregler for kontoførende investeringsforeninger. Disse kontoførende investeringsforeninger skal derfor også foretage indberetning til Skattestyrelsen i medfør af SIL 17 og 18, jf. § 34-38 i bekendtgørelse ►nr. 1016 af 22. juni 2022◄ om skatteindberetning m.v. efter skatteindberetningsloven.

Kontoførende investeringsforeninger med mindre end 8 medlemmer, der ikke opfylder de vedtægtsmæssige krav i SEL § 1, stk. 8, er efter Skattestyrelsens opfattelse ikke et selvstændigt skattesubjekt og kan derfor heller ikke omfattes af SEL § 1, stk. 1, nr. 2. Som nævnt ovenfor er disse enheder i stedet skattemæssigt transparente, men dog omfattet af skatteindberetningslovens indberetningspligt.

Bemærk

Kontoførende investeringsforeninger kan ikke betragtes som skattemæssigt hjemmehørende i Danmark i den forstand, som udtrykket anvendes i dobbeltbeskatningsoverenskomsterne, medmindre alle investorer i den kontoførende investeringsforening er pensionskasser, der selv opfylder betingelserne for at være skattemæssigt hjemmehørende.

Lovens baggrund, formål og historik

Beskatning af medlemmerne i en kontoførende investeringsforening sker i medfør af lov om beskatning af medlemmer af kontoførende investeringsforeninger.

De særlige regler om medlemmer af kontoførende foreninger blev indført i skattelovgivningen i 1962 samtidig med indførelsen af en særlig aktieavancebeskatning.

Ved lov nr. 231 af 2. april 2003 blev en helt ny lov om kontoførende investeringsforeninger indført. Formålet var at tydeliggøre reglerne.

Den seneste lovbekendtgørelse er nr. 1837 af 21. september 2021.

Skemaet nedenunder viser de ændringer der har været i lov om kontoførende investeringsforeninger efter vedtagelsen af lov nr. 231 af 2. april 2003.

Lovforslags nr.

Dato

Lov nr.

Dato

Ændring og baggrund for ændringen

Hvor i loven

60

05.11.2003

457

09.06.2004

§ 17 begrænses, således at den ikke gælder overdragelse af aktiver, der beskattes efter lagerprincippet.

§ 7

79

16.11.2005

1414

21.12.2005

Mest konsekvensændringer

§ 6

120

28.01.2009

392

25.05.2009

Baggrunden for denne ændring er, at loven nu åbner mulighed for, at investeringsforeningsafdelinger opretter andelsklasser.

§ 7

201

22.04.2009

462

12.06.2009

Konsekvensændringer

§ 8

202

22.04.2009

525

12.06.2009

Konsekvensændringer

§ 10

 76

 17.11.2010

 1561

 21.12.2010

 Konsekvensændringer

 § 5

 95

 29.02.2012

433 

 16.05.2012

Der åbnes op for, at en forening kan være kontoførende, uanset at den er opdelt i andelsklasser, hvis forskellen mellem andelsklasserne alene er, at administrationsomkostningerne skævdeles.

 § 2

 196 A

 14.08.2012

 922

 18.09.2012

Reglerne i § 16, stk. 1 og 2, finder også anvendelse på aldersopsparing.

 § 16 

 67

 14.11.2012

 1354

 21.12.2012

Konsekvensrettelser

 § 16 

88

22.11.2020

531

27.03.2021

Der er indsat en ny § 14 a hvorefter visse udbetalinger til medlemmerne,  som medfører ændringer af modtagerens ejerandele i foreningen, anses for udbytte. 

§ 1

211 A

14.042021

1179

08.06.2021

Rettelse, som følge af at kontoførende investeringsforeninger fra og med indkomståret 2023 er subjektive skattepligtig efter SEL § 1, stk. 1 nr. 5, litra d.

§ 3

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser vedrørende kontoførende investeringsforeninger.

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Skatterådet

SKM2011.151.SR

Skatterådet bekræftede, at B, som var en kontoførende investeringsforening, som var skattepligtig i henhold til SEL § 1, stk. 1, nr. 6, og endvidere opfyldte betingelserne i SEL § 1, stk. 8, ikke ville være skattepligtig af gevinst på aktier eller obligationer, uanset at ejertiden var under 5 år. Omsætningshastigheden i B kunne ikke føre til , at investor, som også var skattepligtig i henhold til SEL § 1, stk. 1, nr. 6, beskattes af gevisnt og tab på aktier og obligationer i B.

Ikke skattepligtig af gevinst på aktier og obligationer, uanset at ejertiden var under 5 år.

 

SKM2010.64.SR

Skatterådet bekræftede, at en kontoførende investeringsforening ikke ville være skattepligtig af gevinst på aktier og obligationer, uanset om den kontoførende investeringsforenings gennemsnitlige ejertid måtte være under 5 år, og endvidere blev det bekræftet, at aktiviteten, herunder omsætningshastigheden, i en kontoførende investeringsforening ikke i sig selv kunne føre til, at et medlem, der er omfattet af SEL § 1, stk. 1, nr. 6, beskattes af den kontoførende investeringsforenings gevinster på aktier og obligationer.

Ikke skattepligtig af gevinst på aktier, uanset at ejertiden var under 5 år.

 

SKM2009.716.SR

Skatterådet bekræftede, at såfremt privatpersoner placerede frie midler i puljeordninger, ville det underliggende aktiv være bestemmende for, om der skete beskatning som aktieindkomst eller kapitalindkomst. Der stiftes ikke nogen egentlig forening eller sammenslutning, som kan have karakter af en skatteretlig selvstændig enhed. Puljen kunne således ikke anses for en skatteretlig selvstændig enhed og kunne dermed bl.a. heller ikke anses for en kontoførende investeringsforening omfattet af SEL § 1, stk. 1, nr. 6. Puljen var transparent og aktieudbytte, der hidrørte fra kundens andel af puljens aktier, skulle beskattes direkte hos kunden som aktieudbytte (aktieindkomst), og kundens andel af puljens renteindtægter, skulle beskattes hos kunden som renteindtægter (kapitalindkomst).

Ikke anset for en kontoførende investeringsforening, men en puljeordning.

 

 Andet  

TfS2000,394.SKM

I en sag om tilbagesøgning af udbytteskat, udtalte Skatteministeriets Departement, at akkumulerende og udloddende investeringsforeninger kunne betragtes som skattemæssigt hjemmehørende og fuldt skattepligtige i Danmark. Det gjaldt dog ikke kontoførende investeringsforeninger.

Kontoførende investeringsforeninger anses ikke for skattemæssigt hjemmehørende og fuldt skattepligtige til Danmark.

Meddelelsen vedrører spørgsmålet, om pensionskasser og investeringsforeninger kan betragtes som skattemæssigt hjemmehørende i Danmark i den forstand, som udtrykket anvendes i dobbeltbeskatningsoverenskomsterne. OECD’s kommentarer til model-dobbeltbeskatningsoverenskomsten er efterfølgende blevet opdateret med præciseringer vedrørende kollektive investeringsforeningers hjemsted (CIV). Danmark følger generelt kommentarerne til modeloverenskomsten ved fortolkningen af dobbeltbeskatningsoverenskomster. Det er også tilfældet her, idet det bemærkes, at Danmark tilhører den gruppe af lande i OECD, der mener, at kollektive investeringsforeninger kan være skattemæssigt hjemmehørende i dobbeltbeskatningsoverenskomsternes forstand. 

Kontoførende investeringsforeninger kan ikke betragtes som skattemæssigt hjemmehørende i Danmark i den forstand, som udtrykket anvendes i dobbeltbeskatningsoverenskomsterne, medmindre alle investorer i den kontoførende investeringsforening er pensionskasser, der selv opfylder betingelserne for at være skattemæssigt hjemmehørende.