Indhold

Dette afsnit beskriver fristerne for indsendelse af oplysningsskema mv.

Indsendelse af oplysningsskema

Selskaber mv. skal indsende oplysninger om sin indkomst til Skattestyrelsen senest 6 måneder efter indkomstårets udløb. Se SKL § 12, stk. 1. Hvis indkomståret udløber i perioden 1. februar - 31. marts, skal oplysningerne indsendes til Skattestyrelsen senest den 1. september i samme kalenderår. Se SKL § 12, stk. 2.

Udløber oplysningsfristen i SKL §§ 10-12 dagen før eller på en lørdag, søndag eller helligdag, anses oplysningerne for rettidigt givet, hvis den skattepligtige giver Skattestyrelsen oplysningerne senest den førstkommende hverdag kl. 9.00. Se SKL § 13, stk. 1.

Hvis den skattepligtige ikke har givet oplysningerne rettidigt til Skattestyrelsen, betales et skattetillæg på 200 kr. pr. dag for hver dag fristen overskrides, dog højest 5.000 kr. i alt. Se SKL § 73, stk. 1. Skattestyrelsen kan dog efter den skattepligtiges anmodning forlænge oplysningsfristen efter SKL §§ 11-13 for den pågældende, hvis særlige forhold taler herfor. Se SKL § 14, stk. 1.

Hvis den skattepligtige ikke har givet fyldestgørende oplysninger på ansættelsestidspunktet, kan skatteansættelsen foretages skønsmæssigt. Se SKL § 74, stk. 1. Skattestyrelsen kan bl.a. fremtvinge indgivelse af et oplysningsskema mv. ved pålæg af daglige tvangsbøder. Se SKL § 72, stk. 1.