Indhold

Dette afsnit handler om reglerne for skattepligtens indtræden for danske selskaber og foreninger mv.

Afsnittet indeholder:

  • Nystiftet selskab mv.
  • Bestående selskab mv.
  • Fastsættelse af første indkomstår.

Nystiftet selskab mv.

Skattepligten for et nystiftet selskab eller en nystartet forening indtræder på tidspunktet for stiftelsen. Se SEL § 4, stk. 1.

Den første skatteansættelse for et nystiftet selskab eller en nystiftet forening skal foretages for det indkomstår, som den første indkomstperiode udgør eller træder i stedet for uden hensyn til dens længde. Se SEL § 4, stk. 2. Den første indkomstperiode kan udgøre op til 18 måneder, med mindre andet følger af SEL § 10, stk. 5.

Stiftelsen har fundet sted, når de interesserede parter har truffet aftale om at stifte selskabet eller foreningen. For aktie- og anpartsselskaber og fonde er der ved lovgivning fastsat særlige regler for stiftelse. Se afsnit C.D.1.4.4 om stiftelse af aktie- og anpartsselskaber.

Bestående selskab mv.

Når et bestående selskab eller en bestående forening mv., der hidtil ikke har været skattepligtig, overgår til skattepligtig virksomhed, foretages første skatteansættelse ligeledes for det indkomstår, der følger umiddelbart efter udløbet af den regnskabsperiode, hvori skattepligten er indtrådt.

For bogføringspligtige, og bogføringspligt påhviler praktisk taget alle de i selskabsskatteloven omhandlede selskaber mv., kan den første regnskabsperiode højst udstrækkes til 18 måneder. Se § 15 i lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab mv. (årsregnskabsloven).

For selskaber og foreninger mv., der er stiftet før det tidspunkt, hvor selskabet mv. bliver hjemmehørende her i landet, indtræder skattepligten på det tidspunkt, hvor selskabet mv. bliver hjemmehørende her i landet. Se SEL § 4, stk. 3.

Fastsættelse af første indkomstår

Et nystiftet selskabs indkomstår vil automatisk blive fastsat i overensstemmelse med reglerne om indkomstårets placering, når meddelelsen fra Erhvervsstyrelsen modtages. Se SEL § 10, stk. 1, og § 4, stk. 2.

For andre vil første indkomstår blive fastsat ved anmeldelse til registrering hos Skattestyrelsen ud fra vedtægternes oplysning om regnskabsåret og med respekt af regler i SEL § 10, stk. 1, og § 4, stk. 2.

Skatteansættelsen af den skattepligtige indkomst for selskaber og foreninger foretages på grundlag af indkomsten i indkomståret. Se SEL § 10, stk. 1. Indkomståret er kalenderåret. Består skattepligten kun en del af året, omfatter indkomståret denne del.

Ved regnskabsomlægning, ved første skatteansættelse eller ved en afsluttende skatteansættelse vil indkomståret ofte omfatte en periode, der er kortere eller længere end 12 måneder.