åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Afsnittet beskriver reglerne for, hvornår foreninger omfattet af SEL § 1, stk. 1, nr. 6, har fradrag for udlodninger og henlæggelse til anvendelse til almenvelgørende eller på anden måde almennyttige formål.

Afsnittet indeholder:

  • Resumé
  • Omfattede foreninger
  • Fradrag for udlodninger
  • Fradrag for henlæggelser
  • Prioriteringsreglen
  • Bemærkning om fritagelse for oplysningspligt
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Se også

  • Afsnit C.D.9.9.1.3 om almenvelgørende og på anden måde almennyttige formål.
  • Afsnit C.D.1.1.12 om foreninger omfattet af SEL § 1, stk. 1, nr. 6.

Resumé

En række foreninger mv. omfattet af SEL § 1, stk. 1, nr. 6, har med hjemmel i SEL § 3, stk. 2 og 3, mulighed for at fradrage udlodninger og henlæggelser til fyldestgørelse af vedtægtsmæssige formål, der kan anses for at være almenvelgørende eller på anden måde almennyttige. Denne fradragsret knytter sig til indtægt ved den erhvervsmæssige virksomhed som foreningen mv. er skattepligtig af, se SEL § 1, stk. 1, nr. 6.

Det er ikke et krav, at foreningens formål udelukkende er almenvelgørende eller på anden måde almennyttige, men de formål der uddeles/henlægges til fordel for skal være af almenvelgørende eller almennyttig karakter.

Omfattede foreninger

Reglerne om fradrag for udlodninger og henlæggelser til almenvelgørende eller på anden måde almennyttige formål omfatter foreninger, der er skattepligtige efter SEL § 1, stk. 1, nr. 6.

Fradrag for udlodninger

Foreninger omfattet af SEL § 1, stk. 1, nr. 6, kan ved indkomstopgørelsen fradrage udlodninger givet til vedtægtsmæssige formål, der kan betragtes som almenvelgørende eller på anden måde almennyttige, se SEL § 3, stk. 2, 1. pkt.

Fradrag for henlæggelser

Foreninger omfattet af SEL § 1, stk. 1, nr. 6, kan ved indkomstopgørelsen få fradrag for henlæggelser til sikring af eller til senere anvendelse til almenvelgørende eller på anden måde almennyttige formål jf. SEL § 3, stk. 3, 1. pkt.

Hvis beløbene senere bliver anvendt til andet end opfyldelse af de almenvelgørende eller på anden måde almennyttige formål, beskattes henlæggelserne med et tillæg på 25 % i det indkomstår, hvor de bruges, se SEL § 3, stk. 3, 3. pkt. Hvis foreningens øvrige indkomst har været negativ, beskattes beløbene med tillæg med den for det pågældende indkomstår gældende skatteprocent.

SKM2010.329.SR. Udlodning til andre almennyttige foreninger kunne ved opløsningen af foreningen fradrages efter SEL § 3, stk. 2.

Prioriteringsreglen

Af SEL § 3, stk. 2, 2. pkt., (prioriteringsreglen) fremgår, at i de tilfælde, hvor foreningen mv. foruden erhvervsmæssig indkomst har anden indkomst, anses den ikke-erhvervsmæssige indkomst for medgået til de almenvelgørende eller på anden måde almennyttige formål forinden nogen del af den skattepligtige indkomst anses for medgået hertil.

Bemærk

Bemærk at fradrag efter SEL § 3, stk. 2 og 3, ikke kan medføre et skattemæssigt underskud, der kan fremføres efter reglerne i SEL § 12.

Bemærkning om fritagelse for oplysningspligt

Foreninger mv. som nævnt i SEL § 1, stk. 1, nr. 6, er fritaget for oplysningspligt, hvis foreningen mv., som følge af fradragsretten efter SEL § 3, stk. 2 og 3, ikke har indkomst til beskatning og foreningens formål udelukkende er almenvelgørende eller på anden måde almennyttigt, se SKL § 4, stk. 1, nr. 4.

Det er en betingelse, at foreningens vedtægtsmæssige formål udelukkende er almenvelgørende eller på anden måde almennyttige, samt at foreningens formue ved opløsning ifølge vedtægterne udelukkende skal anvendes til sådanne formål. Se SKM2010.556.VLR.

De foreninger mv., der er fritaget for oplysningspligt, svarer til de foreninger mv., der under det tidligere gældende fritagelsessystem var bevilliget eller kunne bevilliges en stående skattefritagelse. Disse foreninger mv. skal ikke oplyse skattemyndighederne om de foretagne udlodninger.

Oplysningspligtige foreninger mv., skal derimod på oplysningsskemaet fradrage udlodningerne eller hensættelserne efter SEL § 3, stk. 2 og 3.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området

Afgørelser

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsretsdomme  
SKM2010.556.VLR

I sagen fandt Vestre Landsret frem til, at H1 Fællesantenne ikke var udelukkende almennyttig.

Det fremgik bl.a. af H1 Fællesantennes vedtægter, at foreningens formål var almennyttigt, og at en eventuel formue i forbindelse med en eventuel opløsning af foreningen skulle uddeles til almenvelgørende formål inden for kommunen. Vestre Landsret udtalte dog, at "foreningens aktiviteter i det væsentligste drejer sig om at skaffe medlemmerne fordele i form af rabatter og billigste mulige ydelser indenfor leverance af radio- og TV-programmer, internet og telefoni.

Selv om foreningen i vedtægtens formålsbestemmelse har betegnet sig som almennyttig, lægges det efter det anførte til grund, at det egentlige formål med foreningen er at varetage økonomiske interesser for medlemmerne.

Den omstændighed, at H1 Fællesantenne som ejer af et fællesantenneanlæg er forpligtet til ... at sikre fordeling af DR1, DR2 og TV 2 i anlægget, kan ikke føre til, at foreningens formål i skatteretlig henseende skal anses som udelukkende almennyttigt."

Ikke udelukkende almennyttig og derfor selvangivelsespligtig.

 

Landsskatteretskendelser

TfS 1998, 220 LSR

I sagen fremgik det af foreningens vedtægter, at formålet med foreningen var: ''...at arrangere en festival for så vidt muligt hvert tredje år, der kan bidrage til at fremme kendskabet til og interessen for national og international, nutidig og ældre kniplekunst og kniplehåndværk''. Foreningen havde i den forbindelse oppebåret erhvervsmæssig indtægt ved afholdelse af festivalen. Landsskatteretten konkluderede, at foreningen ikke havde indkomst til beskatning, idet overskuddet var blevet tillagt egenkapitalen, og dette måtte ligestilles med fradrags- og henlæggelsesadgangen efter SEL § 3, stk. 3.

 

Skatterådet

SKM2010.530.SR

Fradrag for udlodning og hensættelser hos et hospice. SEL § 3, stk. 2.

SKM2010.329.SR

Udlodning til andre almennyttige foreninger kunne ved opløsningen af foreningen fradrages efter SEL § 3, stk. 2.