åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Afsnittet handler om bestemmelsen i SEL § 1, stk. 1, nr. 1, der fastslår, at indregistrerede aktieselskaber er skattepligtige til Danmark. Bestemmelsen omfatter tillige indregistrerede anpartsselskaber.

Afsnittet indeholder:

  • Indregistrerede aktie- og anpartsselskaber
  • Kommanditaktieselskaber
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Indregistrerede aktie- og anpartsselskaber

SEL § 1, stk. 1, nr. 1, omfatter de her i landet indregistrerede aktie- og anpartsselskaber. At anpartsselskaber beskattes efter samme regler som aktieselskaber følger af den dagældende lov om anpartsselskaber § 83 i lovbekendtgørelse nr. 650 af 15. juni 2006 (APSL). Gældende lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) er lovbekendtgørelse nr. 1451 af 09. november 2022.

Et registreret anpartsselskab blev anset for skattepligtigt, uanset at det ved dom var fastslået, at selskabet ikke ved stiftelsen havde fået indbetalt anpartskapitalen. Registreringen var opnået ved urigtige oplysninger om kapitalens indbetaling. Se TfS 1989, 68 H.

Et gyldigt indregistreret selskab beskattes selvstændigt, selvom det i henhold til SEL §§ 31 eller 31A indgår i sambeskatning. Se C.D.3 om sambeskatning.

Kommanditaktieselskaber

Kommanditaktieselskaber (partnerselskaber) er ikke omfattet af SEL § 1, da komplementaren hæfter personligt. Kommanditistaktionærerne beskattes personligt af deres ideelle andel af selskabets resultat. Se TfS 1992, 234 LR.

Se også

Se også afsnit

  • C.D.1.1.8 om betingelserne for at et indregistreret selskab kan beskattes som kooperativ virksomhed
  • C.D.1.4.1 om tidspunktet for skattepligtens indtræden og beskatning af selskaber under stiftelse
  • C.D.1.5.1 om beskatning af selskaber under likvidation og konkurs
  • C.D.2.2 om tilfælde, hvor indtægten ved en i selskabsretlig henseende lovligt drevet virksomhed skal beskattes ved en personlig indkomstopgørelse.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelser

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Højesteretsdomme

TfS 1989, 68 H

Et registreret anpartsselskab blev anset for skattepligtig, uanset at det ved dom var fastslået, at selskabet ikke ved stiftelsen havde fået indbetalt anpartskapitalen. Registreringen var opnået ved urigtige oplysninger om kapitalens indbetaling.

Skattepligt efter SEL § 1, stk. 1, nr. 1.

 

Landsskatteretskendelser

TfS 1992, 234 LR

Kommanditaktieselskaber er ikke omfattet af selskabsskatteloven. Kommanditaktionærerne skal derfor beskattes personligt af deres andel af selskabets resultat.

Ingen skattepligt efter SEL § 1.