Dato for udgivelse
03 Jun 2010 12:50
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
25 May 2010 11:49
SKM-nummer
SKM2010.348.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
09-182028
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat + Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Selskabsbeskatning + Momsfritagelse og -godtgørelse + Momsgrundlag
Emneord
Shopping system, provision, rabat, multi level marketing strategi, honorar.
Resumé

Skatterådet udtalte, at udbetaling af provision i form af kontanter for egne køb i et shopping system ikke er skattepligtigt for modtageren, idet provisionen betragtes som en rabat for købet.

 

Skatterådet udtalte endvidere, at udbetalinger af provisioner i form af kontanter eller gavekort for andres køb efter konceptet "multi level marketing strategi" er skattepligtige for modtageren, idet disse betragtes som aflønning for hvervning af øvrige kunder.

 

Skatterådet udtalte derudover, at selskabet, som forestår shopping systemet, ikke skal afregne moms, når det foretager udbetalinger af bonus til sine medlemmer for indkøb foretaget hos de virksomheder, der har en aftale med selskabet om bonus for medlemmernes køb hos disse, da de fra selskabet udbetalte bonusser til medlemmerne anses for rabatter på medlemmernes egne køb.

 

Skatterådet udtalte endelig, at selskabet ikke skal afregne moms af de til medlemmerne udbetalte provisioner for andres køb.

 

Skatterådet afviste et spørgsmål om indberetningspligt, men kom med en vejledende udtalelse.

Hjemmel
Statsskatteloven § 4, momsloven § 3, stk. 1 og § 4, stk. 1
Reference(r)
Statsskatteloven § 4,
Momsloven § 3, stk. 1 
Momsloven § 4, stk. 1
Henvisning
Ligningsvejledningen 2010-1, A.A.1.1
Henvisning
Momsvejledningen 2010-1, G.1.3.1
Henvisning
Momsvejledningen 2010-1, C.1.4
Henvisning
Momsvejledningen 2010-1, D.2.3

Spørgsmål

 1. Er udbetalinger af provision for egne køb i et "shopping system" skattepligtige for modtageren?
 2. Er udbetalinger i kontanter af provision for andres køb i et "shopping system" skattepligtige for modtageren?
 3. Er udbetalinger i form af gavekort af provision for andres køb i et "shopping system" skattepligtige for modtageren?
 4. Har selskabet indberetningspligt på de under punkt 1,2 og/eller 3 omtalte provisioner?
 5. Skal selskabet afregne moms af de i spørgsmål 1 nævnte bonusser?
 6. Skal selskabet afregne moms af de i spørgsmål 2 og 3 nævnte provisioner?

Spørgers forslag

 1. Nej.
 2. Nej.
 3. Nej.
 4. Nej.
 5. Nej.
 6. Nej.

Svar

 1. Nej.
 2. Ja.
 3. Ja.
 4. Afvises, se dog indstilling og begrundelse.
 5. Nej.
 6. Nej, se dog indstilling og begrundelse.

Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørger er et selskab, som ejes af et holdingselskab.

Den nedenfor planlagte aktivitet planlægges placeret i et nyoprettet selskab, således at økonomi og regnskab kan holdes adskilt fra de øvrige aktiviteter.

I det nystiftede selskab (søsterselskab til spørger) påtænkes således oprettet et cashback shopping koncept.

Det er et cashback shopping system, på lige fod med eksempelvis SuperBrugsen medlemskort, Ikea medlemskort, Eurocard og FDM Mastercard.

Det forventes, at der gøres brug af affiliate marketing kampagner fra ca. 300 annoncører med det formål at give brugerne en bonus/rabat på de køb, de foretager online igennem systemets ca. 300 annoncører.

På baggrund af medlemmernes køb vil annoncørerne udbetale kommissioner til det nyoprettede selskab, som vil blive delt imellem selskabet og den pågældende bruger, som har købt varer eller ydelser under annoncøraftalen. Dette forventeligt med fordelingen 50/50 eller 40/60 i brugernes favør.

Af selskabets andel af de modtagne kommissioner vil 10 % (af det oprindeligt modtagne kommissionsbeløb) blive afsat til markedsføringsaktiviteter. Strategien er ikke at bruge pengene traditionelt, men at pengene fordeles via en "multi level marketing strategi", hvor tilmeldte brugere kan hverve nye brugere igennem et 6 trins kommissionsstruktur, idet den pågældende bruger vil modtage følgende andele af kommissioner udbetalt til underliggende brugere:

Referent level 1: 3 %
Referent level 2: 1 %
Referent level 3: 1 %
Referent level 4: 1 %
Referent level 5: 1 %
Referent level 6: 3 %

Dette ikke kun på baggrund af de underliggende kunders køb, men også på baggrund af eksempelvis rene "signups" - dvs. hvis der udbetales kommission i forbindelse med at en kunde tilmelder sig et nyhedsbrev fra en af annoncørerne.

I forretningsbetingelserne vil det blive angivet, at der kun kan tilmeldes private kunder, ligesom det forventes, at der vil være en minimumsalder (forventeligt 15 eller 18 år, som pt. undersøges ved advokaten) for at kunderne kan tilmelde sig betalingssystemet.

Omkring kommissionsbeløbene kan oplyses, at de udelukkende vil blive udbetalt i enten kontanter eller sekundært "supergavekort" fra Gavekort.dk alt afhængig af SKAT's besvarelse af nærværende anmodning. Selskabet vil udelukkende benytte sig af én afregningsform.

Spørgers opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Spørger mener, at den kommission, der udbetales til de private kunder som følge af egne køb hos annoncørerne, må anses for at være en rabat på de varer, som købes af leverandørerne. Dette uagtet udbetalingen af kommissionen foregår via det nyoprettede selskab, idet de udbetalte beløb udelukkende kan realiseres som følge af kundernes egne køb.

Vedrørende den kommission, som modtages som følge af andres køb (dvs. som følge af "multi level marketing strategien") formoder spørger, at SKAT anser kontante udbetalinger for skattepligtige for modtagerne, mens udbetalinger i form af gavekort formodes ikke at være skattepligtige for modtageren. Formålet med anmodningen om det bindende svar er at få en afklaring på dette spørgsmål, idet en kontant udbetaling af et kommissionsbeløb er at foretrække, men at en afregning ved brug af gavekort kan/vil være en sekundær løsning, idet den er administrativ mere bebyrdende, dersom der er forskel i modtagernes skattepligt i de to tilfælde. Som omtalt ovenfor vil selskabet udelukkende benytte én afregningsform, når aktiviteten påbegyndes.

Såfremt beløbene (enten det er i form af kontanter eller gavekort) er skattepligtige for modtagerne ønskes samtidig afklaret, hvorvidt selskabet har en indberetningspligt, idet dette vil medføre, at kunderne i forbindelse med deres tilmelding skal give sit udtrykkelige samtykke til, at selskabet opbevarer kundens cpr.nr., såfremt dette er i overensstemmelse med bestemmelserne i persondataloven. Såfremt der ikke er skatte- og indberetningspligt, behøver spørger ikke registrere kunderne med cpr.nr., idet en anden entydig identifikation i stedet kan benyttes internt i systemet.

Idet selskabet udelukkende agerer som et mellemled i betalingsstrømmen, mener spørger ikke, at selskabet har indberetningspligt til SKAT vedrørende de beløb, der udbetales til de enkelte kunder.

De kommissionsbeløb, som selskabet modtager, hvoraf en andel videresendes til kunderne, anser spørger for værende en betalingsstrøm, som ikke er momspligtig, idet der er tale om, at selskabet "blot" er formidler af beløbene. Dette i form af modtagelse af kommissionsbeløb fra annoncørerne og udbetaling af dele af beløbet til kunderne. Selskabet handler således ikke på noget tidspunkt i eget navn.

SKATs indstilling og begrundelse

Det skal indledningsvist bemærkes, at SKAT ved nedenstående besvarelse af de stillede spørgsmål alene har taget stilling til de skattemæssige forhold for brugerne af det beskrevne shopping system. Beskatningen i det nystiftede selskab, hvor virksomheden placeres, er der således ikke taget stilling til.

Spørger har i sin fremstilling af sagen anvendt forskellige benævnelser som "medlemmer", "brugere" og "kunder" for de personer, som på en eller anden måde er brugere af det beskrevne shopping system.

SKAT opfatter dog de forskellige benævnelser som havende samme betydning. Der er således blot ved benævnelsen ikke forskel på at være kunde, medlem eller bruger af ordningen. Dette er efterfølgende bekræftet af spørger.

Ad spørgsmål 1

Det ønskes oplyst, om udbetalinger af provision for egne køb i et "shopping system" er skattepligtig for modtageren.

Det er lagt til grund, at der med "egne køb i et shopping system" menes den situation, at en bruger af shopping systemet via annoncer på selskabets hjemmeside køber varer hos annoncørerne, og at der herigennem udbetales en "provision" til denne kunde/bruger via selskabet.

Denne situation svarer ifølge spørger til bl.a. Forbrugsforeningens bonusordninger.

Det er SKATs opfattelse, at da der er tale om provision for kundens egne køb, må provisionen betragtes som en rabat for købet, der ikke er skattepligtig for denne kunde.

SKAT skal derfor indstille, at spørgsmål 1 besvares med Nej.

Ad spørgsmål 2

Det ønskes oplyst, om udbetalinger i form af kontanter af provision for andres køb i et "shopping system" er skattepligtig for modtageren.

Det er oplyst, at brugere af shopping systemet kan tilmelde sig konceptet "multi level marketing strategi", hvor brugerne kan hverve nye brugere og dermed modtage andele af kommissioner udbetalt til disse nye underliggende brugere.

Det er SKATs opfattelse, at da der er tale om provision for andres køb må provisionen betragtes som en aflønning for hvervning af øvrige kunder. Sådanne provisioner er skattepligtige i henhold til statsskattelovens § 4.

SKAT skal derfor indstille, at spørgsmål 2 besvares med Ja.

Ad spørgsmål 3

Det ønskes oplyst, om udbetalinger i form af gavekort af provision for andres køb i et "shopping system" er skattepligtige for modtageren.

Det er oplyst, at gavekortet vil være et "SuperGavekort" fra Gavekort.dk.

Ved opslag på denne hjemmeside ses, at et SuperGavekort er et gavekort, hvor modtageren frit kan vælge blandt alle gavekortene på hjemmesiden; dvs. blandt mere end 100 butikskæder og oplevelser.

Det fremgår af Ligningsvejledningen afsnit A.A.1.1, at efter statsskattelovens § 4 skal alle indtægter, såvel engangsindtægter som tilbagevendende indtægter medregnes ved indkomstopgørelsen, og at skattepligten omfatter alle erhvervelser af økonomisk værdi. Det er derfor uden betydning, om indtægten fremtræder i form af penge eller andet aktiv af økonomisk værdi.

Gavekortet har en økonomisk værdi og denne værdi er nøje beregnet efter beskrivelsen af systemet "multi level marketing strategi".

Med henvisning til besvarelsen af spørgsmål 2 er det derfor SKATs vurdering, at udbetalinger for andres køb i shopping systemet, uanset det sker i form af et gavekort, er skattepligtige for modtageren efter statsskattelovens § 4.

SKAT skal derfor indstille, at spørgsmål 3 besvares med Ja.

Ad spørgsmål 4

Generelt:
I henhold til skatteforvaltningslovens § 21, stk. 1 omfatter bindende svar de skattemæssige virkninger af en gennemført eller påtænkt disposition. Der gives således kun bindende svar om forhold, hvor der kan eller skal træffes en afgørelse og afgørelsen skal vedrøre spørgsmål om beskatning.

Der gives ikke bindende svar om faktisk forvaltningsvirksomhed eller om eksempelvis kontrol.

Konkret:
Det ønskes oplyst, om selskabet har indberetningspligt på de under spørgsmål 1-3 omtalte provisioner.

Spørgsmål om indberetningspligt i en given situation ligger uden for området for bindende svar, jf. skatteforvaltningslovens § 21, stk. 1.

SKAT skal derfor indstille, at spørgsmål 4 afvises.

SKAT kan dog vejledende udtale, at for så vidt angår indberetningspligt i relation til spørgsmål 1, vil der ikke være indberetningspligt, idet de udbetalte provisioner anses som ikke-skattepligtige rabatter for de enkelte kunder.

Af skattekontrollovens § 7A, stk. 2, nr. 1 fremgår det, at indberetningspligt i henhold til denne bestemmelse omfatter honorarer, provisioner og andet vederlag for personlig arbejds- eller tjenesteydelse, når beløbet er B-indkomst og der efter merværdiafgiftsloven ikke skal svares merværdiafgift.

Det fremgår endvidere af Ligningsvejledningen afsnit A.I.1.1.2.1 at indberetningspligten efter skattekontrollovens § 7A stk. 2, nr. 1 omfatter B-indkomst, der erlægges for personlige arbejds- eller tjenesteydelser uden for ansættelsesforhold, og at oplysningspligten omfatter alle former for honorarer for ikke-momspligtige arbejds- eller tjenesteydelser.

Hvad angår de i spørgsmål 2 og 3 udbetalte provisioner er det på den baggrund SKATs opfattelse, at selskabet har indberetningspligt for disse provisioner, idet der er tale om B-indkomst optjent uden for tjenesteforhold. Det er her forudsat, at der er tale om ikke-momspligtige ydelser.

Ad Spørgsmål 5:

Generelt:

TfS 1999,636.SKM

Told- og Skattestyrelsen har på en forespørgsel fra Forbrugsforeningen af 1886 svaret, at den bonus, som foreningen udbetaler til sine medlemmer, med virkning fra 1/1 1999 vil kunne anses som en ubetinget rabat, der ikke skal medregnes i leverandørernes afgiftsgrundlag.

Konkret:

Spørger ønsker afklaret, om selskabet skal afregne moms af dets udbetalinger af bonus/rabat i forbindelse med medlemmernes egne køb hos de leverandører, som selskabet har en aftale med om udbetaling af bonus for medlemmernes køb.

Det fremgår af anmodningen, at der mellem spørger og de tilknyttede leverandører er indgået en aftale om udbetaling af provision baseret på indkøb foretaget hos leverandørerne af medlemmer tilknyttet spørger.

Mellem spørger og sine medlemmer er der tilsvarende oprettet en aftale, hvorigennem det fremgår, at medlemmerne får bonus/rabat og størrelsen heraf ved indkøb hos de leverandører, som spørger har indgået aftale med.

Det er SKAT vurdering at udbetalingen fra spørger til de enkelte medlemmer, skal anses for udbetaling af rabatter i tilknytning til de foretagne indkøb hos leverandørerne med baggrund i, at der består en aftale om en bestemt bonus ved køb hos en bestemt leverandør, og spørger skal derfor i overensstemmelse med Told- og Skattestyrelsens meddelelse TfS1999, 636SKM ikke afregne moms af de udbetalte bonusser.

SKAT indstiller, at spørgsmål 5 besvares med nej, således at spørger ikke skal afregne moms, når denne foretager udbetalinger af bonus til sine medlemmer for indkøb foretaget hos de virksomheder, der har en aftale med spørger om bonus for medlemmernes indkøb hos disse, da de fra spørger udbetalte bonusser til sine medlemmer kan anses for rabatter på medlemmerne egne indkøb.

Ad spørgsmål 6

Generelt:

Momslovens § 3, stk. 1:

Afgiftspligtige personer er juridiske eller fysiske personer, der driver selvstændig økonomisk virksomhed.

Momslovens § 4, stk. 1:
Der betales afgift af varer og ydelser, der leveres mod vederlag her i landet. Ved levering af en vare forstås overdragelse af retten til at råde over et materielt gode. Levering af en ydelse omfatter enhver anden levering.

Konkret:

Spørger ønsker afklaret, om selskabet skal afregne moms af dets udbetalinger af provision til de enkelte medlemmer på baggrund af andres køb.

Levering af markedsføring, reklame og lignende ydelser mod vederlag er momspligtige jf. momslovens § 4, når leverancerne foretages som led i selvstændig økonomisk virksomhed jf. momslovens § 3.

Det fremgår af spørgers forretningsbetingelser, at spørger kun optager privatpersoner som medlemmer.

De leverancer medlemmerne leverer til spørger i form af hvervning af nye medlemmer og de ydelser medlemmerne leverer til spørger i form af "signups" af kunder som tilmelder sig nyhedsbreve fra en af annoncørerne er omfattet af momslovens § 4, når medlemmerne modtager vederlag enten i form af kontanter eller gavekort for deres leverancer.

Hvorvidt spørger skal afregne moms af vederlagene beror dog på en vurdering af de enkelte medlemmer, herunder om de driver selvstændig økonomisk virksomhed efter momslovens § 3. Der er dog ikke til anmodningen givet oplysninger, der belyser omfanget af de enkelte medlemmers leverancer, men henset til, at medlemmerne er privatpersoner, formodes det, at de som udgangspunkt ikke driver selvstændig økonomisk virksomhed, og der derfor ikke skal afregnes moms af provisionerne.

Når omfanget af leverede ydelser op på et niveau så de sammenholdt med medlemmerne eventuelt andre momspligtige leverancer overstiger 50.000 kr. årligt, så vil medlemmet skulle momsregistreres, og det vil medføre, at der skal afregnes moms af provisionen. Der skal også afregnes moms af provisionen, hvis det enkelte medlem har valgt at momsregistrere sig efter momslovens § 47, også selvom de momspligtige leverancer ikke overstiger 50.000 kr. årligt.

SKAT indstiller derfor, at spørgsmål 6 besvares med nej, således at spørger som udgangspunkt ikke skal afregne moms af de til medlemmerne udbetalte provisioner. Da medlemmernes leverancer til spørger efter deres art er momspligtige, skal spørger dog afregne moms af provisionerne, når de kommer til udbetaling til medlemmer, der er momsregistreret.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstillinger og begrundelser.