Dato for udgivelse
03 jun 2010 11:34
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
25 maj 2010 10:22
SKM-nummer
SKM2010.347.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
10-008330
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Momspligt
Emneord
Forening Momspligt overskud Velgørende formål
Resumé

Skatterådet kan ikke bekræfte, at foreningen er fritaget for moms af indtægter fra annoncering på foreningens hjemmeside, annoncering i elektronisk nyhedsbrev, kontingentindtægter og deltagergebyrer, efter ændring af foreningens vedtægter. Det gør i den forbindelse ingen forskel, om foreningen forpligter sig til at uddele et eventuelt overskud til velgørende formål.

Reference(r)
Momsloven § 3, stk. 1.
Momsloven § 4, stk. 1.
Momsloven § 13, stk. 1, nr. 4.
Henvisning
Momsvejledningen 2010-1, D.11.4.
Henvisning
Momsvejledningen 2010-1 D.2.4
Henvisning
Momsvejledningen 2010-1 C.1.4.2

Spørgsmål

 1. Kan det bekræftes at foreningen er fritaget for moms af følgende indtægter, efter ændring af vedtægter:
  1) Annoncering på foreningens hjemmeside
  2) Annoncering på elektronisk nyhedsbrev
  3) Kontingentindtægter
  4) Deltagergebyrer
 2. Alternativt - kan det bekræftes, at foreningen vil være momsfritaget såfremt foreningen forpligter sig til at uddele et overskud til andre velgørende formål som f.eks. Børnefonden, Kræftens Bekæmpelse eller lignende.

Spørgers opfattelse

 1. Ja.
 2. Ja.

SKATs indstilling

 1. Nej.
 2. Nej.

Beskrivelse af de faktiske forhold

Foreningens formål er efter de nuværende vedtægter, at formidle relevant viden infor foreningens emneområde. Foreningen varetager medlemmernes faglige, personlige og udviklingsmæssige interesser, bland andet gennem etablering af netværk, møder og studieture.

Foreningen udøver desuden sin aktivitet gennem artikler i fagblade, sin hjemmeside samt ved aktiviteter i fem landsdelskredse. Foreningens aktiviteter er alene for medlemmer.

Foreningens medlemmer betaler et årligt kontingent på kr. 575.

Foreningen er i øjeblikket momsregistreret af indtægter fra annoncer på hjemmesiden og et elektronisk nyhedsbrev samt ved kontingentindtægter og deltagergebyrer. Foreningen har fradrag for indgående moms af primært udgifter til abonnement på et foreningsblad, udgifter til hjemmesiden samt til medlemsadministration.

Foreningen vil stille forslag om ændring af vedtægterne. Vedtægtsændringen kræver godkendelse på foreningens sektioners generalforsamling, og der vil blive stillet forslag om vedtægtsændringerne i 2010.

Foreningens nye formålsparagraf (§ 2) vil blive formuleret således: Foreningen er en almen velgørende forening. Et eventuelt overskud gives til XX Museum.

Foreningen tilbyder medlemmerne et forum og et netværk inden foreningens emneområde.

Foreningen formidler viden om emnet via virksomhedsbesøg, foredrag, studieture og ved medlemsinformation.

Af vedtægternes § 17 fremgår det: "Ved foreningens opløsning overdrages foreningens midler til XX Museum jævnfør § 2."

Af XX Museums vedtægter fremgår det af § 2, formålsparagraffen, bl.a. at "museet skal gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling inden for sit ansvarsområde virke for sikringen af Danmarks kulturarv."

Ligeledes fremgår det af § 12, vedr. evt. ophør, at "museets formue skal anvendes til museumsformål så nær det i formålsparagraffen angiven som muligt. Såfremt museet må ophøre, afgør kulturministeren efter forhandling med museets hovedtilskudsyder, hvorledes der skal forholdes med museets samling."

Det fremgår af foreningens regnskab for året 2008 samt budget for året 2009 og 2010, at foreningen i 2008 havde et overskud på 15.834 kr. Det fremgår endvidere, at foreningen ifølge det reviderede budget for 2009 vil have et underskud på 139.745 kr., og at der er budgetteret med et overskud på 15.649 kr. i 2010.

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Til spørgsmål 1

Det er spørgers opfattelse, at foreningen, hvis vedtægtsændringen gennemføres, bliver en velgørende forening og herefter på den baggrund vil være fritaget for momsregistrering i henhold til Momslovens § 13, stk. 1. nr. 4.

Til spørgsmål 2

Foreningen vil gennem sine vedtægter og faktiske uddelinger dokumentere at ingen af foreningens midler - herunder kommende indtægter - vil tilfalde medlemmerne.

Derimod er der et udpræget ønske om, at evt. overskud udelukkende skal anvendes til almen velgørende eller almennytte formål.

Man er således indstillet på at ændre vedtægterne således, at midlerne tilfalder humanitære formål, såfremt de ovennævnte anførte vedtægtsformål ikke er tilstrækkelig.

Det er dog vores opfattelse at den påtænkte ændring, som omtalt til spørgsmål 1 er tilstrækkelig. 

SKATs indstilling og begrundelse

Ad. spørgsmål 1:

Det ønskes bekræftet, at foreningen er fritaget for moms af følgende indtægter, efter ændring af vedtægter:

 1. Annoncering på foreningens hjemmeside
 2. Annoncering på elektronisk nyhedsbrev
 3. Kontingentindtægter
 4. Deltagergebyrer

Lovgrundlag:

Momslovens § 3, stk. 1:
Afgiftspligtige personer er juridiske eller fysiske personer, der driver økonomisk virksomhed.

Momslovens § 4, stk. 1:
Der betales afgift af varer og ydelser, der leveres mod vederlag her i landet. Ved levering af en vare forstås overdragelse af retten til som ejer at råde over et materielt gode. Levering af en ydelse omfatter enhver anden levering. (...)

Momslovens § 13, stk. 1:
Følgende varer og ydelser er fritaget for afgift: (...)
4.)     Foreningers og organisationers levering af ydelser og varer i nær tilknytning hertil til deres medlemmer i disses fælles interesse og mod et kontingent. Det er en forudsætning, at foreningen mv. ikke arbejder med gevinst for øje, og at formålet er af politisk, fagforeningsmæssig, religiøs, patriotisk, filosofisk eller filantropisk karakter eller vedrører borgerlige rettigheder. Det er desuden en forudsætning, at afgiftsfritagelsen ikke kan fremkalde konkurrencefordrejning. (...)

Praksis:

Skatterådet fandt i SKM2008.705.SR, at en forening, der har som formål at argumentere og viderebringe viden omkring psykosocial arbejde i socialpsykiatrien, var momspligtig af sine kontingenter. Foreningens kontingentfinansierede aktiviteter måtte anses for økonomisk virksomhed, og kontingenterne måtte anses for vederlag for medlemmernes adgang til aktiviteterne. Foreningens formål kunne ikke anses for at være af politisk, fagforeningsmæssig, religiøs, patriotisk, filosofisk eller filantropisk karakter eller for at vedrøre borgerlige rettigheder, og kontingentet var derfor ikke momsfritaget.

Begrundelse:

Ved vurderingen af, hvorvidt foreningen kan anses for at drive selvstændig økonomisk virksomhed, skal henses til foreningens formål, vedtægter, service, aktiviteternes art og omfang samt regler for kontingentbetalingen, blandt andet med henblik på at fastslå, om der er tale om levering mod vederlag jf. momslovens § 4, stk. 1.

Det er SKATs opfattelse, at foreningens kontingenter kan karakteriseres som et vederlag og således som den modværdi, foreningen modtager for medlemmernes adgang til foreningens aktiviteter.

SKAT finder på den baggrund, at foreningen er momspligtig efter momslovens § 3, stk. 1, og leverer ydelser mod vederlag jf. samme lovs § 4, stk.1.

Indtægter ved annoncering er endvidere vederlag for foreningens ydelse bestående i at stille annonce plads til rådighed.

Indtægter i form af deltagergebyrer må vurderes efter, hvad de enkelte gebyrer dækker.

Efter bestemmelsen i momslovens § 13, stk. 1, nr. 4, omfatter momsfritagelsen foreningers og organisationers levering af ydelser og varer i nær tilknytning hertil til deres medlemmer i disses fælles interesse og mod et kontingent.

Foreningers levering af varer og ydelser er momsfritaget, når følgende betingelser er opfyldt:

 • leveringen har nær tilknytning til foreningens formål
 • foreningen opfylder et af de i bestemmelsen nævnte formål
 • foreningen ikke arbejder med gevinst for øje
 • leveringen er finansieret ved kontingent (og ikke særskilte betalinger)
 • afgiftsfritagelsen ikke fremkalder konkurrenceforvridning.

De formål, som foreningen mv. efter bestemmelsen skal have for at blive momsfritaget, er formål af politisk, fagforeningsmæssig, religiøs, patriotisk, filosofisk eller filantropisk karakter, eller formål, som vedrører borgerlige rettigheder.

Spørgers formål er ifølge de nugældende vedtægter, at "formidle relevant viden om foreningens emne. Foreningen varetager medlemmernes faglige, personlige og udviklingsmæssige interesser, bland andet gennem etablering af netværk, møder og studieture."

Hvis den foreslåede vedtægtsændring gennemføres vil foreningens formål blive formuleret som følger:

"Foreningen er en almen velgørende forening. Et eventuelt overskud gives til XX Museum.
Foreningen tilbyder medlemmerne et forum og et netværk inden for foreningens emne.
Foreningen formidler viden om emnet via virksomhedsbesøg, foredrag, studieture og ved medlemsinformation."

SKAT finder, at foreningen, uanset om vedtægtsændringen gennemføres, vil have samme formål, samme type af aktiviteter og varetage medlemmernes interesser så samme vis.

SKAT finder endvidere ikke, at foreningens formål er af politisk, fagforeningsmæssig, religiøs, patriotisk, filosofisk eller filantropisk karakter, eller vedrører borgerlige rettigheder.

SKAT finder på den baggrund ikke, at foreningen er omfattet af momslovens § 13, stk. 1, nr. 4. Det gør i den forbindelse ikke nogen forskel, at foreningen vælger at donere et eventuelt overskud XX Museum eller et andet almennyttigt eller almenvelgørende formål.

Det indstilles derfor, at spørgsmål 1 besvares med "nej".

Ad. spørgsmål 2:

Det ønskes bekræftet, at foreningen vil være momsfritaget såfremt foreningen forpligter sig til at uddele et overskud til andre velgørende formål som f.eks. Børnefonden, Kræftens Bekæmpelse eller lignende.

SKAT finder ikke, jf. besvarelsen af spørgsmål 1, at foreningen kan omfattes af momsfritagelsen i momslovens § 13, stk. 1, nr. 4. Det fører ikke til et andet resultat, uanset hvilket velgørende formål et eventuelt overskud doneres til.

Skat indstiller derfor, at spørgsmål 2 ligeledes besvares med "nej".

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltrådte SKATs indstilling og begrundelse.