åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "A.A.8.3.8.3 Forsætligt eller groft uagtsomt" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.
åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit handler om forsæt og grov uagtsomhed.

Afsnittet indeholder:

  • Definition: Forsæt og grov uagtsomhed
  • Samme vurdering i de enkelte afgiftslove
  • Ikke betinget af strafansvar

Definition: Forsæt og grov uagtsomhed

Der skal ikke efter bestemmelsens indhold foreligge et strafbart forhold, men der skal foreligge en kvalificeret og positiv fejl, som kan tilregnes den afgiftspligtige eller dennes repræsentant, som forsætlig eller groft uagtsom. En positiv fejl rummer de forhold, hvor den afgiftspligtige enten svigagtigt har fortiet oplysninger eller direkte har meddelt urigtige oplysninger.

Samme vurdering i de enkelte afgiftslove

Vurderingen af, om der foreligger grov uagtsomhed eller forsæt, er identisk med vurderingen i forhold til de tilsvarende begreber i de enkelte afgiftslove. Se overtrædelsesbestemmelserne i de enkelte afgiftslove.

Ikke betinget af strafansvar

Bestemmelsens anvendelse er imidlertid ikke betinget af, at der gøres et strafansvar gældende mod den afgiftspligtige/godtgørelsesberettigede. Uanset at der således ikke er rejst straffesag eller der eventuelt er sket frifindelse i denne, kan bestemmelsen anvendes, da udfaldet i straffesagen kan afhænge af straffesagens særlige karakter, herunder fx. andre krav til bevisets styrke end i den civile afgiftssag.

Se også

Afsnit A.A.8.2.3.7 om ændringer som følge af forsætning/groft uagtsom selvangivelse.