Indhold

Dette afsnit handler om den særlige kompetenceregel i SFL § 27, stk. 3, der i bestemte tilfælde giver SKAT adgang til at gennemføre en ekstraordinær ansættelsesændring, selv om et skatteankenævn, Skatterådet eller Landsskatteretten tidligere har truffet afgørelse om samme spørgsmål i samme indkomstår.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Reglens anvendelse i praksis.

Regel

Kompetencereglen i SFL § 27, stk. 3, skal ses i lyset af SFL § 14, stk. 1, nr. 2, hvorefter SKAT er afskåret fra at træffe afgørelse om et spørgsmål, hvorom Skatterådet, Landsskatteretten eller et skatteankenævn tidligere har truffet afgørelse i samme indkomstår.

Reglen i SFL § 27, stk. 3, indebærer en undtagelse fra denne kompetencebegrænsning, således at SKAT uanset indholdet af SFL § 14, stk. 1, nr. 2, kan træffe afgørelse om en ekstraordinær ansættelse, hvis den skattepligtige ikke udtaler sig imod ansættelsen.

Reglens anvendelse i praksis

Anvendelsesområdet for reglen i SFL § 27, stk. 3, er ekstraordinære ansættelsessændringer, hvor der er en formodning for, at den skattepligtige kan tiltræde ændringen. SFL § 27, stk. 3. Reglen vil derfor altid være relevant, når den skattepligtige selv anmoder om ændring af en ansættelse vedrørende et spørgsmål, hvor Skatterådet, Landsskatteretten eller et skatteankenævn tidligere har truffet afgørelse. I praksis har bestemmelsen navnlig været anvendt, når andre med tilsvarende sager anmoder om genoptagelse efter underkendelse af praksis. Se SFL § 27, stk. 1, nr. 7.

SKAT bør derimod ikke forsøge at bringe SFL § 27, stk. 3, i anvendelse, når det drejer sig at iværksætte en bebyrdende ændring, dels fordi det vil være i strid med udgangspunktet i SFL § 14, stk. 1, nr. 2, og dels fordi der vil være en stærk formodning for, at den skattepligtige vil udtale sig imod, at der sker en skærpelse af en afgørelse, der er truffet af en højere myndighed.