åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "A.A.8.2.3.12 Betingelsen om ansættelse inden 3 måneder fra varsling" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.

Indhold

Dette afsnit handler om, at når SKAT inden udløbet af 6-måneders fristen i SFL § 27, stk. 2, 1. punktum, har varslet en ekstraordinær ansættelsesændring, skal varslingen normalt følges op med en afgørelse inden tre måneder efter varslingen.

Afsnittet indeholder:

  • Reglens indhold
  • Særligt om udsættelse af ansættelsesfristen.

Reglens indhold

Når SKAT rettidigt har varslet en ekstraordinær ansættelsesændring, skal der træffes afgørelse om ændring senest tre måneder efter den dato, hvor varsling er afsendt. Se SFL § 27, stk. 2, 2. punktum. Af SFL § 20, stk. 2, sidste punktum, fremgår, at hvis der ikke er modtaget indsigelser mod den varslede ændring, kan afgørelsen træffes som varslet uden yderligere underretning. Der henvises til A.A.8.2.1.1 om kravene til dokumentation for, at der er truffet afgørelse inden ansættelsesfristens udløb i tilfælde, hvor der ikke skal ske særskilt underretning om afgørelsen.

3 måneders fristen gælder dog ikke, hvis den skattepligtige efter anmodning har fået forlængelse af ansættelsesfristen.

Tre måneders fristen gælder ikke for den skatteberegning, der er en følge af ansættelsen.

Baggrunden for at have en 3-måneders begrænsning for ansættelse efter varsling af en ekstraordinær ansættelsesændring er følgende: Hvis der ikke eksisterede en sådan begrænsning, ville reglen i SFL § 34 a, stk. 2, om en 1-årig tillægsfrist kunne bevirke, at den ellers definitive 10-års frist i SFL § 34 a, stk. 4, løb videre på ubestemt tid.

Eksempler:

SKM2013.337.LSR - Forhøjelsen var varslet 14. december 2011 og afgørelsen er truffet 7. marts 2012, hvorfor ansættelsesfristen er overholdt.

SKM2013.281.BR - SKAT udsendte forslag 24. oktober 2008. Ansættelsesfristen udløb 25. januar 2009. 21. november 2008 indsendte revisor indsigelser mod forslaget og bad om et møde med SKAT. 13. januar 2009 aftale SKAT og revisor et møde 26. januar 2009. SKAT udsendte afgørelse 9. februar 2009. SKAT fik ikke medhold i, at der i revisors anmodning om møde og aftalen om mødet implicit lå en anmodning om fristforlængelse, og afgørelsen 9. februar 2009 var derfor foretaget for sent.

SKM2013.259.BR - SKAT henvendte sig til skatteyder om sagen 31. januar 2009, afholdt møde 18. februar 2009, sendte forslag 25. maj 2009 og afgørelse 4. august 2009. Reaktionsfristen og ansættelsesfristen var dermed overholdt.

SKAT varsler gentagne gange

Hvis SKAT har varslet rettidigt inden udløbet af 6 måneders fristen og stadig inden udløbet af 6 måneders fristen finder anledning til at korrigere den først udsendte varsling, skal der gøres opmærksom på følgende: Hvis varsling nr. 2 i sin helhed skal erstatte og dermed annullere varsling nr. 1, skal dette udtrykkeligt formuleres i varsling nr. 2 med henblik på at sikre, at 3 måneders fristen for foretagelsen af ansættelsen, jf. SFL § 27, stk. 2, 2. pkt., først løber fra tidspunktet for varsling nr. 2. Hvis derimod varsling nr. 2 er udtryk for en fortsættelse/korrektion af varsling nr. 1, som således ikke annulleres, vil 3 måneders fristen for foretagelse af ansættelsen løbe fra tidspunktet for varsling nr. 1.

Eksempel: (1. varsling ikke erstattet af 2. varsling) 

Efter udsendelse af varsel inden 6 måneders fristen om ændring af ansættelsen blev der efterfølgende udsendt en varsling nr. 2 med henblik på en beløbsmæssig korrektion inden for rammerne af varsling nr. 1. Da det ikke i varsling nr. 2 udtrykkeligt var fastsat, at den samtidig annullerede varsling nr. 1, blev varsling nr. 2 anset for en sådan følge af varsling nr. 1, at 3 måneders fristen for ansættelse i SFL § 27, stk. 2, 2. punktum, skulle regnes fra varsling nr. 1. Forhøjelsen var derfor forældet. Se SKM2013.675.LSR.

Særligt om udsættelse af ansættelsesfristen

En anmodning om en rimelig udsættelse af ansættelsesfristen i SFL § 27, stk. 2, 2. punktum, skal imødekommes, hvis det har betydning for den skattepligtiges interesser. Betingelserne for udsættelse af ansættelsesfristen svarer til betingelserne for udsættelse af den ordinære ansættelsesfrist i SFL § 26, stk. 1, 4. punktum. Se A.A.8.2.1.1 om ordinær ansættelsesfrist. .

Med henblik på at forebygge usikkerhed om længden af en udsættelse skal der fastsættes et præcist tidspunkt for, hvornår ansættelsen skal foretages. Dernæst skal der fastsættes et forudgående tidspunkt for, hvornår den skattepligtiges eventuelle bemærkninger senest skal være modtaget hos SKAT, hvis der skal tages hensyn til bemærkningerne.

Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre

 

Afgørelse
samt evt. tilhørende SKAT-meddelelse
Afgørelsen i stikordYderligere kommentarer
Byretsdomme
SKM2013.281.BR SKAT udsendte forslag 24. oktober 2008. Ansættelsesfristen udløb 25. januar 2009. 21. november 2008 indsendte revisor indsigelser mod forslaget og bad om et møde med SKAT. 13. januar 2009 aftale SKAT og revisor et møde 26. januar 2009. SKAT udsendte afgørelse 9. februar 2009. SKAT fik ikke medhold i, at der i revisors anmodning om møde og aftalen om mødet implicit lå en anmodning om fristforlængelse, og afgørelsen 9. februar 2009 var derfor foretaget for sent.
SKM2013.259.BR SKAT henvendte sig til skatteyder om sagen 31. januar 2009, afholdt møde 18. februar 2009, sendte forslag 25. maj 2009 og afgørelse 4. august 2009. Reaktionsfristen og ansættelsesfristen var dermed overholdt.
Landsskatteretskendelser
SKM2013.675.LSR Ansættelsesfristen skulle regnes fra 1. varsel.
SKM2013.337.LSR Forhøjelsen var varslet 14. december 2011 og afgørelsen er truffet 7. marts 2012, hvorfor ansættelsesfristen er overholdt.