Indhold

Dette afsnit handler om, at når SKAT inden udløbet af 6-måneders fristen i SFL § 27, stk. 2, 1. punktum, har varslet en ekstraordinær ansættelsesændring, skal varslingen normalt følges op med en afgørelse inden tre måneder efter varslingen.

Afsnittet indeholder:

  • Reglens indhold
  • Særligt om udsættelse af ansættelsesfristen.

Reglens indhold

Når SKAT rettidigt har varslet en ekstraordinær ansættelsesændring, skal der træffes afgørelse om ændring senest tre måneder efter den dato, hvor varsling er afsendt. Se SFL § 27, stk. 2, 2. punktum. Af SFL § 20, stk. 2, sidste punktum, fremgår, at hvis der ikke er modtaget indsigelser mod den varslede ændring, kan afgørelsen træffes som varslet uden yderligere underretning. Der henvises til A.A.8.2.1.1 om kravene til dokumentation for, at der er truffet afgørelse inden ansættelsesfristens udløb i tilfælde, hvor der ikke skal ske særskilt underretning om afgørelsen.

Se afsnit A.A.8.2.3.11 om beregning af 3 måneders fristen, hvis der er udsendtgentagne varslinger.

3 måneders gælder dog ikke, hvis den skattepligtige efter anmodning har fået tilsagn om forlængelse af ansættelsesfristen. Se "Særligt om udsættelse af ansættelsesfristen."Tre måneders fristen gælder ikke for den skatteberegning, der er en følge af ansættelsen.

Baggrunden for at have en 3-måneders begrænsning for ansættelse efter varsling af en ekstraordinær ansættelsesændring er følgende: Hvis der ikke eksisterede en sådan begrænsning, ville reglen i SFL § 34 a, stk. 2, om en 1-årig tillægsfrist kunne bevirke, at den ellers definitive 10-års frist i SFL § 34 a, stk. 4, løb videre på ubestemt tid.

Særligt om udsættelse af ansættelsesfristen

En anmodning om en rimelig udsættelse af ansættelsesfristen i SFL § 27, stk. 2, 2. punktum, skal imødekommes, hvis det har betydning for den skattepligtiges interesser. Betingelserne for udsættelse af ansættelsesfristen svarer til betingelserne for udsættelse af den ordinære ansættelsesfrist i SFL § 26, stk. 1, 4. punktum. Se afsnit A.A.8.2.1.1 om ordinær ansættelsesfrist. .

Det kan i øvrigt tilføjes, at med henblik på at forebygge usikkerhed om længden af en udsættelse skal der fastsættes et præcist tidspunkt for, hvornår ansættelsen skal foretages. Dernæst skal der fastsættes et forudgående tidspunkt for, hvornår den skattepligtiges eventuelle bemærkninger senest skal være modtaget hos SKAT, hvis der skal tages hensyn til bemærkningerne.