Indhold

Dette afsnit handler om adgangen til at foretage ekstraordinær ansættelsesændring, når en udenlandsk skattemyndighed har truffet en afgørelse, som anerkendes af SKAT og som har betydning for beskatningen i Danmark. Reglen i SFL § 27, stk. 1, nr. 4, har betydning både for ændringer på SKATs initiativ og for ændringer efter anmodning fra en skattepligtig.

Afsnittet indeholder:

  • Reglens overordnede anvendelsesområde
  • Særligt om "dobbelt ikke beskatning"
  • Særligt om udenlandske skattemyndigheders TP-reguleringer.

Reglens overordnede anvendelsesområde

Ændring af en dansk skatteansættelse kan foretages i alle tilfælde, hvor ændringen er en direkte følge af, at en udenlandsk skattemyndighed har truffet en afgørelse, der har betydning for den danske beskatning. Det er en yderligere betingelse for anvendelsen af SFL § 27, stk. 1, nr. 4, at SKAT har anerkendt den udenlandske skattemyndigheds afgørelse.

Reglen sikrer, at en skattepligtig i dobbeltbeskatningssituationer kan få ændret skatteansættelsen efter udløbet af den ordinære ansættelsesfrist, uden at det er nødvendigt at gennemføre en tidskrævende gensidig aftaleprocedure alene med det formål at skabe grundlag for fristgennembrud.

På samme måde som vedrørende de øvrige fristgennembrudsgrunde i SFL § 27, stk. 1, er det en betingelse for ekstraordinær genoptagelse efter stk. 1, nr. 4, at 6-måneders reaktionsfristen i SFL § 27, stk. 2, er overholdt, se A.A.8.2.3.11, og at det af ændringen afledede krav ikke er forældet efter 10-års fristen i SFL § 34 a, stk. 4, se A.A.8.2.3.2. Vedrørende samtlige fristgennembrudsgrunde i SFL § 27, stk. 1, gælder endvidere, at hvis der er grundlag for ekstraordinær genoptagelse, kan ansættelsen kun ændres angående det spørgsmål, der har været årsag til genoptagelsen. Den ekstraordinære genoptagelse åbner ikke mulighed for andre ændringer i ansættelsen.

Se også

Se også afsnit

Særligt om "dobbelt ikke beskatning"

Hvis SKAT konstaterer, at en udenlandsk skattemyndighed har truffet en afgørelse, der medfører "dobbelt ikke beskatning", kan SKAT foretage ansættelse efter udløbet af den ordinære ansættelsesfrist, forudsat beskatning har intern hjemmel i Danmark. Se SFL § 27, stk. 1, nr. 4.

Eksempel

Et dansk selskab, som er sambeskattet med et datterselskab i USA og har fået credit for datterselskabets betalte skatter i USA, kan få sin ansættelse ændret efter udløbet af den ordinære ansættelsesfrist, hvis de amerikanske skatter senere tilbagebetales som følge af carry back regler.

Særligt om udenlandske skattemyndigheders TP-reguleringer

SFL § 27, stk. 1, nr. 4, er ensbetydende med, at en skattepligtig til Danmark uafhængigt af den ordinære ansættelsesfrist kan få nedsat sin danske ansættelse som følge af en udenlandsk skattemyndigheds TP-regulering vedrørende en kontrolleret transaktion. Nedsættelse er dog betinget af, at SKAT er enig med den udenlandske skattemyndighed i, at forhøjelsen er i overensstemmelse med armslængdeprincippet.

Bestemmelsen i SFL § 27, stk. 1, nr. 4, kan ligeledes anvendes, hvis en udenlandsk skattemyndighed undtagelsesvis har foretaget en nedsættelse, således at en kontrolleret transaktion reguleres til armslængde vilkår. Situationen vil så være, at SKAT også efter udløbet af fristen i SFL § 26, stk. 5, kan foretage en tilsvarende TP-forhøjelse i Danmark, forudsat SKAT er enig med den udenlandske skattemyndighed.