Indhold

Dette afsnit handler om adgangen til at foretage ekstraordinær ansættelsesændring hos en part i en overdragelsesaftale, når SKAT med hjemmel LL § 12 B, EBL § 4, stk. 6, eller AL § 45, stk. 3, har foretaget en ændring af afskrivningsgrundlag eller overdragelsessum hos en anden part i aftalen. Reglen i SFL § 27, stk. 1, nr. 3, har betydning både for ændringer på SKATs initiativ og for ændringer efter anmodning fra en skattepligtig.

Afsnittet indeholder:

  • Reglens anvendelsesområde
  • Konsekvenser af primær ændring
  • Konsekvenser af klagemyndigheds ændring
  • Kompetencekonflikt mellem klagemyndighed og SKAT
  • Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre.

Reglens anvendelsesområde

Reglen i SFL § 27, stk. 1, nr. 3, handler først og fremmest om rene konsekvensændringer for parterne i en overdragelsesaftale, når en sælgers eller købers ansættelse af overdragelsessummen/afskrivningsgrundlaget for et aktiv er ændret på grundlag af reglerne i LL § 12 B, EBL § 4, stk. 6 eller AL § 45, stk. 3.

På samme måde som vedrørende de øvrige fristgennembrudsgrunde i SFL § 27, stk. 1, er det en betingelse for ekstraordinær genoptagelse efter stk. 1, nr. 3, at 6-måneders reaktionsfristen i SFL § 27, stk. 2, er overholdt, se A.A.8.2.3.11, og at det af ændringen afledede krav ikke er forældet efter 10-års fristen i SFL § 34 a, stk. 4, se A.A.8.2.3.2. Vedrørende samtlige fristgennembrudsgrunde i SFL § 27, stk. 1, gælder endvidere, at hvis der er grundlag for ekstraordinær genoptagelse, kan ansættelsen kun ændres angående det spørgsmål, der har været årsag til genoptagelsen. Den ekstraordinære genoptagelse åbner ikke mulighed for andre ændringer i ansættelsen.

Se også

Se også afsnit

Konsekvenser af primær ændring

Det er en betingelse, at den primære ansættelsesændring, dvs. den ændring af køber eller sælger, der giver anledning til en konsekvensændring, er sket inden for den ordinære ansættelsesfrist i SFL § 26, stk. 1-2. Konsekvensændringen af købers eller sælgers ansættelse kan herefter ske efter udløbet af den ordinære ansættelsesfrist, forudsat 6-måneders reaktionsfristen er overholdt. Se A.A.8.2.3.11 om 6-måneders fristen.

Konsekvenser af klagemyndigheds ændring

Reglen i SFL§ 27, stk. 1, nr. 3, finder endvidere anvendelse i tilfælde, hvor fx kun sælger har påklaget ansættelsen af overdragelsessummen, og hvor klagemyndigheden giver sælger medhold på et tidspunkt, der ligger efter udløbet af den ordinære ansættelsesfrist. Der kan i givet fald ske en bebyrdende konsekvensændring af købers ansættelse, forudsat ændringen varsles inden udløbet af 6- måneders fristen i SFL § 27, stk. 2, og forudsat skattekravet mod køber ikke er forældet efter de formueretlige forældelsesfrister. Se A.A.8.2.3.2 om de formueretlige forældelsesfrister.

Det er også i disse klagesituationer en betingelse for anvendelse af SFL § 27, stk. 1, nr. 3, at den primære ændring er sket inden udløbet af den ordinære ansættelsesfrist. Denne betingelse var ikke opfyldt i følgende eksempel:

Eksempel: Den primære ændring ikke sket inden udløbet af den ordinære ansættelsesfrist

Et selskabs faste ejendom blev anset for overdraget til hovedaktionæren til underpris. Selskabet blev beskattet af differencen som maskeret udlodning inden udløbet af den ordinære ansættelsesfrist. Derimod blev den korresponderende forhøjelse af hovedaktionæren tilsidesat som ugyldig, fordi den først blev foretaget efter den ordinære ansættelsesfrist. Som følge heraf var der ikke grundlag for at konsekvensændre hovedaktionæren efter at selskabets klagesag var afgjort i Landsskatteretten. Se SKM2006.797.LSR.

Kompetencekonflikt mellem klagemyndighed og SKAT

Når en klagemyndighed har truffet afgørelse vedrørende fx en sælger, og købers ansættelse ikke har været påklaget til samme klagemyndighed, kan en bebyrdende konsekvensændring af købers ansættelse ikke foretages af SKAT, hvis en klagemyndighed tidligere i forløbet har taget stilling til spørgsmålet. Se SFL § 14, stk. 1, nr. 2. Den tidligere klagemyndighed, dvs. et skatteankenævn, har heller ikke kompetence til at ændre købers ansættelse af egen drift. Se SFL § 37, modsætningsvis

Er der tale om en begunstigende konsekvensændring af køber, betyder reglen i SFL § 27, stk. 3, at der ikke er noget kompetenceproblem for SKAT, hvis køberen er enig i ændringen.

Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse samt evt. tilhørende SKAT-meddelelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsskatteretskendelser

SKM2006.797.LSR

Ikke konsekvensændring af køber, fordi primær ansættelse ikke var foretaget inden ordinær ansættelsesfrist.