Indhold

Dette afsnit handler om, hvorledes den tidsmæssige udstrækning af ekstraordinære ansættelsesændringer begrænses af en 10-årig forældelsesfrist for det krav, der opstår som en følge af ansættelsesændringen. Den 10-årige forældelsesfrist er også beskrevet i A.A.9 om forældelse af skattekrav.

Afsnittet indeholder:

  • 10-års fristen for krav afledt af en ekstraordinær ændring
  • Beregning af 10-års fristen for myndighedskrav
  • Beregning af 10-års fristen for borgernes tilbagebetalingskrav
  • Overgangsregler i tiden frem til 1. januar 2011.

10-års fristen for krav afledt af en ekstraordinær ændring

Muligheden for at gennemføre ekstraordinære ansættelsesændringer af indkomst- og ejendomsværdiskat er betinget af, at betingelserne i SFL § 27 er opfyldt.

Derudover er det en betingelse, at det afledte krav, der opstår som følge af ansættelsesændringen, ikke er forældet efter 10-års fristen i SFL § 34 a, stk.4.

Dette gælder uanset om det afledte krav er en følge af en ansættelsesændring på SKATs initiativ eller er en følge af, at en borger/virksomhed har anmodet om genoptagelse.

Beregningen af 10-års fristen er forskellig alt efter, om der er tale om SKATs krav mod en borger/virksomhed eller om en borger/virksomheds tilbagebetalingskrav mod SKAT. Se nedenfor.

Beregning af 10-års fristen for myndighedskrav

Hvad angår afledte krav, der opstår som følge af, at SKAT ekstraordinært har forhøjet en ansættelse, gælder det, at 10-års fristen for det afledte krav regnes fra det sædvanlige lovbestemte forfaldstidspunkt for betaling af skat for det pågældende indkomstår, med tillæg af løbedage.

10-års fristen kan ikke suspenderes, men bliver afbrudt ved SKATs varsling af forslaget til ansættelsesændring. Når sådan varsling er sket inden udløbet af 10-års fristen, indtræder forældelse af det afledte krav tidligst et år efter, at SKAT har givet underretning om afgørelsen om ansættelsesændring. Se SFL § 34 a, stk. 2.

Se A.A.9.6.

Beregning af 10-års fristen for borgernes tilbagebetalingskrav

Når en borger anmoder om en ekstraordinær ansættelsesændring, vil udgangspunktet være, at 10-års fristen i SFL § 34 a, stk. 4, for det afledte tilbagebetalingskrav løber fra det tidspunkt, hvor skatten er endelig opgjort og indbetalt til SKAT.

Betingelsen om, at skatten skal være endelig opgjort får især betydning for tilbagebetaling af skat, der er foreløbigt indbetalt til SKAT i tilknytning til den oprindelige ansættelse for det pågældende indkomstår. Forfaldstidspunktet for 10-års fristen for tilbagebetaling af skat vil tidligst indtræde på det seneste tidspunkt for udbetaling af overskydende skat for det pågældende indkomstår.

Er der derimod tale om skat, der er indbetalt efter den seneste dato for udbetaling af overskydende skat, vil 10-års fristen for et tilbagebetalingskrav løbe fra det tidspunkt, hvor skatten er indbetalt til SKAT.

10-års fristen kan ikke suspenderes, men bliver afbrudt ved indgivelse af anmodning om ekstraordinær genoptagelse. Når sådan anmodning er indgivet, indtræder forældelse tidligst et år efter at SKAT har givet underretning om afgørelsen i genoptagelsessagen. Se FORÆL § 21, stk. 2 og SFL § 34 a, stk. 2.

Er der tale om den særlige situation, hvor SKAT efter underkendelse af hidtidig praksis udsender en genoptagelsesmeddelelse, vil den 10-årige forældelsesfrist for krav på tilbagebetaling af skat blive "fastfrosset" på tidspunktet for den underkendende afgørelse, således at der ikke indtræder forældelse, hvis anmodningen om genoptagelse i øvrigt fremsættes rettidigt. Se A.A.8.2.3.9.

Se A.A.9.6.

Overgangsregler i tiden frem til 1. januar 2011

10 års fristen i SFL § 34 a, stk. 4, finder også anvendelse på krav stiftet inden lovens ikrafttrædelsestidspunkt d. 1. januar 2008, medmindre kravet allerede da var forældet efter de tidligere gældende forældelsesregler. Se § 48 i lov nr. 523 af 6. juni 2007 om følgeændringer til FORÆL.

I tiden frem til 1. januar 2011 gælder dog følgende for så vidt angår krav, der var stiftet inden d. 1. januar 2008 og ikke var forældede på dette tidspunkt: Et sådant krav vil tidligst forælde d. 1. januar 2011, medmindre kravet inden dette tidspunkt er forældet efter såvel de gældende som de tidligere gældende forældelsesregler.

For krav afledt af en ekstraordinær ansættelsesændring var de tidligere forældelsesregler således, at der gjaldt der en 20-årig forældelsesfrist for krav afledt af SFL § 27, stk. 1, nr. 4, 7 og 8. Denne frist løb fra kravets stiftelsestidspunkt, og fristen kunne ikke suspenderes som følge af kreditors uvidenhed/ukendskab til kravet

For de øvrige afledte krav i SFL § 27, stk. 1, dvs. stk. 1, nr. 1,2,3,5 og 6 gjaldt 1908-lovens 5-års frist, der løb fra kravets forfaldstidspunkt og kunne suspenderes, hvis kreditor var i utilregnelig uvidenhed om kravet.