åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit handler om baggrunden for reglerne om frister for ekstraordinær genoptagelse af indkomst- og ejendomsværdiskat samt regelgrundlaget.

Afsnittet indeholder:

  • Baggrunden for reglerne om ekstraordinær genoptagelse
  • Regelgrundlaget
  • Områder med særlige fristregler.

Baggrunden for reglerne om ekstraordinær genoptagelse

Baggrunden for fristreglerne om ekstraordinær genoptagelse i SFL § 27 er en hensigt om at regulere de situationer, hvor der er grundlag for ændringer af indkomst- og ejendomsværdiskat efter udløbet af fristerne i SFL § 26.

Som udgangspunkt gælder fristerne i SFL § 27 såvel for ansættelser, der foretages på SKATs initiativ som for ansættelser, der foretages efter anmodning fra borgere og virksomheder. Det vil fremgå af beskrivelsen af hver enkelt af de udtømmende undtagelser i SFL § 27, stk.1, nr. 1-8, om dette udgangspunkt er fraveget.

Regelgrundlaget

Reglerne om frister for ekstraordinær genoptagelse findes i SFL § 27. SFL § 27 er en videreførelse af den tidligere bestemmelse i SSL § 35. Baggrunden for SSL § 35, der blev vedtaget med lov nr. 410 af 2. juni 2003, findes i Fristudvalgets betænkning fra november 2002 om Frist- og forældelsesregler på skatte- og afgiftsområdet. Reglen i den ophævede SSL § 35 har stadig virkning for indkomstår inden 2000 i det omfang reglerne i SSL § 35 medfører et gunstigere udfald for den skattepligtige end reglerne i SFL § 27. Om praksis efter disse tidligere regler henvises nærmere til Vejledning om processuelle regler på SKATs område 2005-3, afsnit G.1.1.2.

Områder med særlige fristregler

Følgende områder har særlige fristregler og er derfor ikke omfattet af SFL § 27:

  • Foretagelse eller ændring af ejendomsvurderinger.
  • Foretagelse eller ændring af moms- og afgiftsansættelser.
  • Gaveafgift.
  • Ændring af toldafgørelser.
  • Krav på lempelse af skat afledet af gensidige aftaler om løsning af dobbeltbeskatning. Se OECD's Modeloverenskomst artikel 25, nr. 2, sidste punktum, hvorefter en sådan aftale skal gennemføres uanset enhver national tidsfrist.
  • Afgørelser om registrering af køretøjer.

 Se også

A.A.8.3 om fristreglerne for afgiftsansættelser og godtgørelse af afgift

A.A.8.4 om fristreglerne for ændring af ejendomsvurdering

A.A.8.5 om særlige fristregler på toldområdet

A.A.8.6 om fristen for korrektion af gaveanmeldelser og C.A.6.2.

A.A.8.7  om fristreglerne for afgørelser om registrering af køretøjer

xBemærk vedrørende anmodning om ekstraordinær genoptagelse fra skatteyder

Der findes ingen frister for, hvornår SKAT senest skal tage stilling til anmodningen om genoptagelse, eller for, hvornår der senest kan ske ansættelsesændring på baggrund af en eventuel genoptagelse.

Helt ubegrundede anmodninger om genoptagelse kan afvises. Hvis det utvivlsomt skønnes, at en anmodning om genoptagelse udelukkende er ledsaget af oplysninger, der tidligere har dannet grundlag for sagen, vil SKAT efter omstændighederne kunne undlade at træffe en ny afgørelse. SKAT skal i stedet henvise til den tidligere trufne afgørelse og klagevejledningen heri.

SKAT har kompetencen til at træffe afgørelse om ordinær genoptagelse og anmodningen skal indgives til SKAT. SKAT har ikke kompetence til at træffe afgørelse, i det omfang Skatterådet, Landsskatteretten, Skatteankestyrelsen, et skatteankenævn, et vurderingsankenævn eller et motorankenævn har taget stilling til sagen. Se SFL § 14, stk. 1, nr. 2.

Hvis en anmodning om genoptagelse fremsendes til den forkerte myndighed inden fristen, er myndigheden forpligtet til at videresende anmodningen til den kompetente myndighed. En anmodning, der er fremsendt til en forkert myndighed inden fristen, anses for rettidig, selvom den først er fremme ved rette myndighed efter fristens udløb. Se FVL § 7, stk. 1.

Det er en betingelse for både ordinær og ekstraordinær genoptagelse, at anmodningen indeholder oplysninger af faktisk eller retlig karakter, der kan sandsynliggøre, at en genoptagelse vil medføre en ændret ansættelse. Se SKM2015.433.BR

Se også A.A.8.2.1.2x