Indhold

Dette afsnit handler om, at de ordinære frister for ansættelse og anmodning om genoptagelse først udløber i det sjette år efter indkomstårets udløb, når der er tale om overdragelse af aktier, aktiver og passiver som led i omstrukturering af selskaber.

Forlænget frist ved omstruktureringer

For skattepligtige, der er omfattet af ABL § 36, stk. 6, 3. pkt., eller FUL § 15 a, stk. 1, 5. pkt., eller § 15 c, stk. 1, 5. pkt., for så vidt angår overdragelse af aktier, aktiver og passiver som led i en aktieombytning, spaltning eller tilførsel af aktiver udløber fristerne i SFL § 26, stk. 1 og stk. 2, først i det 6. år efter indkomstårets udløb. Se SFL § 26, stk. 8. Dvs. at de ordinære frister for ansættelse og anmodning om genoptagelse er forlænget.

Forlængelsen går ud på, at en ansættelsesændring på Skattestyrelsens initiativ skal varsles senest den 1. maj i det sjette år efter indkomstårets udløb. Ansættelsen skal foretages senest den 1. august i samme år, medmindre den skattepligtige efter anmodning har fået forlænget ansættelsesfristen. Se A.A.8.2.1.1.3. og A.A.8.2.1.2.3.

Tilsvarende skal den skattepligtiges anmodning om genoptagelse indgives senest den 1. maj i det sjette år efter indkomstårets udløb. Se A.A.8.2.1.2.1.

Hensigten med denne fristforlængelse er at kunne håndhæve de nævnte værnsregler i aktieavancebeskatningsloven og fusionsskatteloven. Som følge heraf gælder den forlængede frist kun i det omfang, en ansættelsesændring er en direkte følge af de nævnte værnsregler.

Den forlængede frist for sådanne ændringer omfatter også skattepligtige, der i øvrigt er omfattet af den korte ligningsfrist. Se A.A.8.2.1.1.4.