åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "A.A.8.2.1.5 Forlænget frist ved kontrollerede transaktioner" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.
åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit handler om, at de ordinære frister for ansættelse og anmodning om genoptagelse først udløber i det sjette år efter indkomstårets udløb vedrørende kontrollerede transaktioner.

Afsnittet indeholder:

  • Kontrollerede transaktioner
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Kontrollerede transaktioner

For skattepligtige omfattet af § 3 B i SKL eller TSL § 13 udløber de ordinære frister i SFL § 26, stk. 1 og stk. 2 for ansættelse og anmodning om genoptagelse vedrørende kontrollerede transaktioner først i det sjette år efter indkomstårets udløb. Se SFL § 26, stk. 5.

Sager om kontrollerede transaktioner for skattepligtige omfattet af SKL § 3 B eller TSL § 13 kan beskrives som sager om fastsættelse af priser og vilkår for handelsmæssige eller økonomiske transaktioner mellem skattepligtige, der er indbyrdes afhængige. Se C.D.8.8. og C.D.11.

Sådanne sager kræver typisk langvarig sagsbehandling og udveksling af oplysninger med udlandet. Som følge heraf er de ordinære frister for ansættelse og anmodning om genoptagelse forlænget.

Forlængelsen går ud på, at en ansættelsesændring på SKATs initiativ skal varsles senest d. 1. maj i det sjette år efter indkomstårets udløb. Ansættelsen skal foretages senest d. 1. august i samme år, medmindre den skattepligtige efter anmodning har fået forlænget ansættelsesfristen. Se om krav til varsling og ansættelsesfrist A.A.8.2.1.1.1. og A.A.8.2.1.1.2.  Tilsvarende skal en borgers anmodning om genoptagelse indgives senest d. 1. maj i det sjette år efter indkomstårets udløb. Se A.A.8.2.1.2.1. og A.A.8.2.1.2.2.

Enhver ansættelsesændring mellem kontrollerede parter omfattes af den forlængede ligningsfrist i SFL § 26, stk. 5. Se SKM2012.92.HR og SKM2012.221.HR. SKL § 3 B omfatter alle forbindelser og transaktioner mellem parterne, og bestemmelsen regulerer enhver ansættelsesændring i kontrolforholdet. Se også SKM2017.534.ØLR.

Eksempel: Aktieindkomst- værdi af fri bolig ved udleje til forældre

Landsskatteretten fandt, at en hovedanpartshavers udleje af en bolig til forældre til underpris var omfattet af rådighedsbeskatningen efter LL § 16 A. Der var ikke indtrådt forældelse, idet Landsskatteretten fandt, at der på baggrund af en anpartshaveroverenskomst forelå bestemmende indflydelse, således at der forelå en kontrolleret transaktion omfattet af fristen i SKL § 3 B, stk. 2. se SKM2018.447.LSR

Eksempel: Fri bolig i selskabets ejendom

Skatteyderens skattepligtige indkomst for indkomstårene 2006-2010 var af skattemyndighederne blevet forhøjet med værdien af fri bolig efter LL § 16, stk. 3. Boligen blev stillet til rådighed af hendes helejede selskab, hvori hun var direktør. For landsretten var der enighed om, at ansættelsesfristen for indkomståret 2006 var overskredet. Landsretten nåede frem til, at den forlængede ligningsfrist for kontrollerede transaktioner, jf. SFL § 26, stk. 5, fandt anvendelse, uanset at der var bopælspligt på ejendommen. Forhøjelsen var dermed rettidig for indkomstårene 2007-2010. Landsretten vurderede på baggrund af en skønserklæring, at markedslejen for boligen var 124.500 kr. pr. år, hvilket var lavere end det af SKAT ansatte. Skatteyderens skattepligtige indkomst blev derfor nedsat i henhold til skønserklæringen. Se SKM2019.248.ØLR 

Eksempel: Afholdelse af hovedanpartshavers private byggeudgifter

Retten fandt, at selskabets afholdelse af hovedanpartshavers private byggeudgifter var udtryk for en kontrolleret transaktion og fristen i SFL § 26, stk. 5 fandt derfor anvendelse. Se SKM2015.744.BR.

Se også SKM2015.396.VLR - I dommen er det fastslået, at den forlængede ansættelsesfrist i SFL § 26, stk. 5 finder anvendelse i en situation, hvor et selskabs indkøb af vinduer var sket til anvendelse for hovedanpartshaveren.

Eksempel: Udvidet ansættelsesfrist anvendelig ved ændring til rette indkomstmodtager

En kontrollerende fysisk person efter SKL § 3 B blev anset for rette indkomstmodtager i stedet for et selskab. Dette forhold blev anset for omfattet af fristreglen i SFL § 26, stk. 5. I dommen blev det udtrykkeligt fastslået, at den udvidede ansættelsesfrist i SFL § 26, stk. 5 omfatter enhver ansættelsesændring vedrørende de pågældende skattepligtiges kontrollerede transaktioner. Se SKM2012.221.HR.

Eksempel: Udvidet ansættelsesfrist anvendelig ved korrektion af låneaftale

SKAT havde efter udløbet af fristerne i SFL § 26, stk. 1, korrigeret en låneaftale mellem et dansk selskab og dets amerikanske holdingselskab, der havde aftalt, at vederlaget for låneaftalen skulle ske i form af kursgevinster. Højesteret fastslog, at ansættelsen var rettidig efter den forlængede frist i SSL § 34, stk. 5 (nu SFL § 26, stk. 5). Højesteret udtalte, at 6 års fristen i overensstemmelse med ordlyden omfatter enhver ansættelsesændring vedrørende de pågældendes skattepligtiges kontrollerede transaktioner og videre, at der ved kontrollerede transaktioner forstås handelsmæssige eller økonomiske transaktioner mellem de pågældende interesseforbundne selskaber mv. Se SKM2012.92.HR.

Eksempel: Kommunes virksomhedsoverdragelse

En kommune var en juridisk person og forholdet (overdragelse af virksomhed) var omfattet af SKL § 3 B, og derfor omfattet af SFL § 26, stk. 5. Se SKM2018.91.ØLR (anket).

Eksempel: Udvidet ansættelsesfrist anvendelig ved fri bil for hovedanpartshaver

Den forlængede ansættelsesfrist i SFL § 26, stk. 5, er anvendelig, hvis en hovedanpartshaver og direktør vederlagsfrit har fået bil stillet til rådighed af det selskab, hvori han er hovedanpartshaver. Det er uden betydning, at bilen er stillet til rådighed i klagers egenskab af direktør for selskabet. Se SKM2014.504.HR , SKM2013.889.ØLR og SKM2016.471.LSR.

Se også SKM2014.685.BR og SKM2015.464.LSR.

Eksempel: Vederlagsfri benyttelse af selskabets ejendom

Hovedaktionærs vederlagsfrie benyttelse af selskabets ejendom var en kontrolleret transaktion, jf. SKL § 3 B og dermed omfattet af SFL § 26, stk. 5. Se SKM2015.441.BR

Eksempel: Udlejning af selskabets ejendom til en nærtstående person til hovedaktionær omfattet af udvidet frist

Udlejning af selskabs ejendom til hovedaktionærs samlevers veninde omfattet af SKL § 3 B og dermed omfattet af SFL § 26, stk. 5.  Se SKM2015.252.BR

Eksempel: udvidet ansættelsesfrist anvendelig ved beregning af lempelse

Den forlængede ansættelsesfrist i SFL § 26, stk. 5, kan anvendes for beregninger af lempelse vedrørende transaktioner mellem parter omfattet af SKL § 3 B, idet beregning af lempelse er en del af ansættelsen. Landsskatteretten har i en afgørelse ikke anset en beslutning om betaling af rentegæld mellem koncernselskaber for at være en kontrolleret transaktion, jf. SKL § 3 B, og lempelsesberegningen vedrørende denne transaktion var derfor ikke omfattet af den forlængede frist i SFL § 26, stk. 5. SKAT kunne ikke indbringe afgørelsen, men er ikke enig i Landsskatterettens vurdering.

►Se også SKM2020.393.LSR vedrørende korrektion af lempelse.◄

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Højesteretsdomme

SKM2014.504.HR

Højesteret anså den forlængede ligningsfrist for anvendelig ved fri bil for hovedanpartshaver. Det er uden betydning for ligningsspørgsmålet, om hovedanpartshaver har fået bilen stillet til rådighed i sin egenskab af lønmodtager i selskabet eller som dettes ejer.

SKM2012.221.HR

En korrektion vedrørende rette indkomstmodtager var omfattet af området for den udvidede ansættelsesfrist.

SKM2012.92.HR

Korrektion af låneaftale var en kontrolleret transaktion. Udvidet ansættelsesfrist anvendelig ved alle vilkår af relevans for beskatning.

Landsretsdomme

SKM2019.248.ØLR

Skatteyderens skattepligtige indkomst for indkomstårene 2006-2010 var af skattemyndighederne blevet forhøjet med værdien af fri bolig efter LL § 16, stk. 3. Boligen blev stillet til rådighed af hendes helejede selskab, hvori hun var direktør. For landsretten var der enighed om, at ansættelsesfristen for indkomståret 2006 var overskredet.

Landsretten nåede frem til, at den forlængede ligningsfrist for kontrollerede transaktioner, jf. SKFL § 26, stk. 5, fandt anvendelse, uanset at der var bopælspligt på ejendommen. Forhøjelsen var dermed rettidig for indkomstårene 2007-2010.

Landsretten vurderede på baggrund af en skønserklæring, at markedslejen for boligen var 124.500 kr. pr. år, hvilket var lavere end det af SKAT ansatte. Skatteyderens skattepligtige indkomst blev derfor nedsat i henhold til skønserklæringen.

Tidligere instans SKM2017.483.BR

SKM2018.91.ØLR

Et særligt spørgsmål i sagen var, om SKATs afgørelse var ugyldig som følge af forældelse efter SFL § 26, stk. 1, eller om afgørelsen var omfattet af den 6-årige frist i SFL § 26, stk. 5.

Landsretten tiltrådte, at apportindskuddet af den kommunale forsyningsvirksomhed i H1 var en kontrolleret transaktion omfattet af SKL § 3 B, stk. 1, nr. 1, og at SFL § 26, stk. 5, dermed fandt anvendelse. SKATs afgørelse var dermed rettidig.

►Sagen blev anket til Højesteret. I SKM2018.635.HR hjemviste Højesteret sagen til Skattestyrelsen til fornyet behandling. Spørgsmålet om ugyldighed som følge af forældelse var dog ikke en del af sagen i Højesteret.◄

SKM2017.534.ØLR

Landsretten tiltrådte Byrettens dom og begrundelse:

Retten udtalte: Det er ikke bestridt, at borgeren og de af ham ejede selskaber i det pågældende indkomstår, er omfattet af SKL § 3 B, og at ansættelsen vedrører de kontrollerede transaktioner.

Retten tiltræder på den anførte baggrund Skatteankenævnets afgørelse, hvorefter ansættelsen af As skat for indkomståret 2007 er sket efter SFL § 26, stk. 5, og at ansættelsen derfor er rettidig

 SKM2017.5.BR

SKM2015.396.VLR

Landsretten slog fast, at den forlængede ligningsfrist fandt anvendelse i en situation, hvor et selskabs indkøb af vinduer var sket til anvendelse for hovedanpartshaveren.

SKM2013.889.ØLR

Østre Landsret anså den forlængede ligningsfrist for anvendelig ved fri bil for hovedanpartshaver. Uden betydning at han samtidig var direktør i selskabet.

Byretsdomme

SKM2015.744.BR

Retten fandt, at selskabets afholdelse af hovedanpartshavers private byggeudgifter var udtryk for kontrollerede transaktioner og fristen i SFL § 26, stk. 5, fandt derfor anvendelse.

Anken hævet.

SKM2015.441.BR

Hovedaktionærs vederlagsfrie benyttelse af selskabets ejendom var en kontrolleret transaktion, jf. SKL § 3 B og dermed omfattet af SFL § 26, stk. 5.

SKM2015.252.BR

Udlejning af selskabs ejendom til hovedaktionærs samlevers veninde omfattet af SKL § 3 B og dermed omfattet af SFL § 26, stk. 5.

SKM2014.685.BR

Fri bil til hovedaktionær omfattet af den forlængede ligningsfrist, da forholdet er omfattet af SKL § 3 B.

Landsskatteretskendelser

SKM2020.393.LSR

►SKAT (nu Skatteforvaltningen) havde korrigeret den lempelse, selskabet var berettiget til efter LL § 33 F efter udløbet af den ordinære ligningsfrist i SFL § 26, stk. 1. Der var ikke foretaget talmæssige ændringer af de selvangivne beløb. Landsskatteretten anså ændringen af skatteberegningen for omfattet af den forlængede ansættelsesfrist på 6 år, jf. SFL § 26, stk. 5, hvorfor fristen var iagttaget. Landsskatteretten afviste desuden, at SKATs (nu Skatteforvaltningens) forslag til afgørelse led af begrundelsesmangler og endvidere, at en ændring i afgørelsen kunne føre til ugyldighed. ◄

SKM2018.447.LSR

Landsskatteretten fandt, at en hovedanpartshavers udleje af en bolig til forældre til underpris var omfattet af rådighedsbeskatningen efter LL § 16 A. Der var ikke indtrådt forældelse, idet Landsskatteretten fandt, at der på baggrund af en anpartshaveroverenskomst forelå bestemmende indflydelse, således at der forelå en kontrolleret transaktion omfattet af fristen i SKL § 3 B, stk. 2.

SKM2016.471.LSR

Fri bil - Da en firmabil var placeret på hovedaktionærens bopæl påhvilede bevisbyrden for manglende rådighed hovedaktionæren. Denne bevisbyrde var ikke løftet. Under de foreliggende omstændigheder, hvor hovedaktionæren havde selvangivet og var blevet beskattet af en anden fri bil i de omhandlede indkomstår, og derudover ejede flere private biler, fandt Landsskatteretten, at det var betænkeligt at fastslå, at den manglende medtagelse af den pågældende bil var udtryk for grov uagtsomhed. Beskatning kunne derfor alene ske i overensstemmelse med SFL § 26, stk. 5, jf. SKM2014.504.HR.

SKM2015.464.LSR

Fri bil for hovedaktionær omfattet af SFL § 26, stk. 5, uanset fri bil var selvangivet.

SKAT-meddelelse

SKM2014.490.SKAT

Styresignal, hvor SKAT uddyber referatet af dommen SKM2014.29.BR samt gør opmærksom på, at dommen ikke kan anses for at være i overensstemmelse med SFL § 26, stk. 5, og forarbejderne hertil samt SKM2012.92.HR og SKM2012.221.HR.