åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "A.A.8.2.1.5 Fristforlængelse ved kontrollerede transaktioner" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.
åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit handler om, at de ordinære frister for ansættelse og anmodning om genoptagelse først udløber i det sjette år efter indkomstårets udløb vedrørende kontrollerede transaktioner.

Afsnittet indeholder:

  • Fristforlængelse ved kontrollerede transaktioner
  • Særligt om virkningstidspunkt i forhold til tonnageskattelovens § 13 
  • Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre.

Kontrollerede transaktioner

For skattepligtige omfattet af § 3 B i SKL eller  § 13 i tonnageskatteloven udløber de ordinære frister for ansættelse og anmodning om genoptagelse vedrørende kontrollerede transaktioner først i det sjette år efter indkomstårets udløb. Se SFL § 26, stk. 5.

Sager om kontrollerede transaktioner for skattepligtige omfattet af SKL § 3 B eller tonnageskattelovens § 13 kan beskrives som sager om fastsættelse af priser og vilkår for handelsmæssige eller økonomiske transaktioner mellem skattepligtige, der er indbyrdes afhængige.

Enhver ansættelsesændring mellem kontrollerede parter omfattes af den forlængede ligningsfrist i SFL § 26, stk. 5. Se dommene SKM2012.92.HR og SKM2012.221.HR under eksempler.

 

Se endvidere SKM2014.29.BR. I dommen, der er under ankebehandling, er det fastslået, at den forlængede ansættelsesfrist i SFL § 26, stk. 5 ikke finder anvendelse i en situation, hvor et selskabs indkøb af vinduer var sket til anvendelse for hovedanpartshaveren.

Efter SKATs opfattelse gælder den forlængede ansættelsesfrist, og begrundelsen herfor er, at  dommen ikke er  i overensstemmelse med SFL § 26, stk. 5 og forarbejderne hertil samt retspraksis, jf. SKM2014.504.HRSKM2012.92.HR, SKM2012.221.HR, og SKM2013.889.ØLR. Det fremgår heraf, at SKL § 3 B omfatter alle forbindelser og transaktioner mellem parterne, og at bestemmelsen regulerer enhver ansættelsesændring i kontrolforholdet. 

Det forhold, at selskabet i den foreliggende sag, SKM2014.29.BR, foretager en maskeret udlodning til eneanpartshaveren, må således anses for en kontrolleret økonomisk transaktion. Det er denne transaktion, der beskattes, og det er denne transaktion, der medfører, at den forlængede frist i SFL § 26, stk. 5 finder anvendelse. I ankesagen for landsretten gør ministeriet fortsat gældende, at der foreligger en kontrolleret transaktion, hvorfor den forlængede ansættelsesfrist finder anvendelse. Se i det hele SKATs styresignal SKM2014.490.SKAT.

 

Se også

Afsnit C.D.11.6 om transfer pricing-sager.

Sådanne sager kræver typisk langvarig sagsbehandling og udveksling af oplysninger med udlandet. Som følge heraf er de ordinære frister for ansættelse og anmodning om genoptagelse forlænget i forhold til de grundlæggende 3 års frister i SFL § 26, stk. 1, og stk. 2.

Forlængelsen går ud på, at en ansættelsesændring på SKATs initiativ skal varsles senest d. 1. maj i det sjette år efter indkomstårets udløb. Ansættelsen skal foretages senest d. 1. august i samme år, medmindre den skattepligtige efter anmodning har fået forlænget ansættelsesfristen. Se om krav til varsling og ansættelsesfrist A.A.8.2.1.1. Tilsvarende skal en skattepligtigs anmodning om genoptagelse indgives senest d. 1. maj i det sjette år efter indkomstårets udløb. Se afsnit A.A.8.2.1.2 om krav til anmodningen.

Se også

Afsnit A.A.8.2.1.1

Afsnit A.A.8.2.1.2

Til belysning af anvendelsesområdet for SFL § 26, stk. 5, findes følgende eksempler:

Eksempel: Udvidet ansættelsesfrist anvendelig ved ændring til rette indkomstmodtager

En kontrollerende fysisk person efter SKL § 3 B blev anset for rette indkomstmodtager i stedet for et selskab. Dette forhold blev anset for omfattet af fristreglen i SFL § 26, stk. 5. I dommen blev det udtrykkeligt fastslået, at den udvidede ansættelsesfrist i SFL § 26, stk. 5 omfatter enhver ansættelsesændring vedrørende de pågældende skattepligtiges kontrollerede transaktioner. Se SKM2012.221.HR.

Eksempel: Udvidet ansættelsesfrist anvendelig ved korrektion af låneaftale

SKAT havde efter udløbet af fristerne i SFL § 26, stk. 1, korrigeret en låneaftale mellem et dansk selskab og dets amerikanske holdingselskab, der havde aftalt, at vederlaget for låneaftalen skulle ske i form af kursgevinster. Højesteret fastslog, at ansættelsen var rettidig efter den forlængede frist i dagældende skattestyrelseslovs § 34, stk. 5 (nu SFL § 26, stk. 5). Højesteret udtalte, at 6 års fristen i overensstemmelse med ordlyden omfatter enhver ansættelsesændring vedrørende de pågældendes skattepligtiges kontrollerede transaktioner og videre, at der ved kontrollerede transaktioner forstås handelsmæssige eller økonomiske transaktioner mellem de pågældende interesseforbundne selskaber mv. Se SKM2012.92.HR.

 

Eksempel: udvidet ansættelsesfrist anvendelig ved fri bil for hovedanpartshaver

Den forlængede ansættelsesfrist i SFL § 26, stk. 5, er anvendelig, hvis en hovedanpartshaver og direktør vederlagsfrit har fået bil stillet til rådighed af det selskab, hvori han er hovedanpartshaver.

 

Dette er bekræftet af såvel Østre som Vestre Landsret. Se SKM2013.888.VLR og SKM2013.889.ØLR. I begge tilfælde fastslog landsretten, at en hovedanpartshaver og direktør i et selskab, der vederlagsfrit har fået bil stillet til rådighed af det selskab, hvori han er hovedanpartshaver, er omfattet af den forlængede ligningsfrist. Det var uden betydning, at bilen var stillet til rådighed i klagers egenskab af direktør for selskabet. Højesteret stadfæster ved dom af 30. juni 2014 SKM2013.888.VLR. Se SKM2014.504.HR  

Eksempel: udvidet ansættelsesfrist anvendelig ved beregning af lempelse

Den forlængede ansættelsesfrist i SFL § 26, stk. 5, kan anvendes for beregninger af lempelse vedrørende transaktioner mellem parter omfattet af skattekontrollovens § 3 B, idet beregning af lempelse er en del af ansættelsen. Landsskatteretten har i en afgørelse ikke anset en lempelsesberegning vedrørende en sådan kontrolleret transaktion for omfattet af den forlængede ligningsfrist. Skatteministeriet kunne ikke indbringe afgørelsen, men er ikke enig i landsskatterettens vurdering.

 

Eksempel: Udvidet ansættelsesfrist ikke anvendelig ved retlig omkvalifikation

Den forlængede ansættelsesfrist i SFL § 26, stk. 5, kunne ikke anvendes i et tilfælde,, hvor SKAT omkvalificerede et udlån fra et moderselskab til et skattepligtigt tilskud. En sådan retlig omkvalificering kunne ikke anses for en korrektion af priser og vilkår. Se SKM2009.78.LSR. Kendelsen er indbragt for domstolene og har indtil videre næppe betydning efter dommen SKM2012.92.HR, se ovenfor. 

Særligt om virkningstidspunkt i forhold til tonnageskattelovens § 13

Indsættelsen af tonnageskattelovens § 13 i SFL § 26, stk. 5, skete med lov nr. 1341 af 19. december 2008. Af denne lovs § 5 om ikrafttrædelse fremgår, at for skattepligtige med kontrollerede transaktioner omfattet af tonnageskattelovens § 13, har lovændringen virkning for de indkomstår, hvor fristen for afsendelse af varsel om foretagelse eller ændring af skatteansættelsen ikke er udløbet d. 1. januar 2009.

Eksempel: Beregning af virkningstidspunkt

Vedrørende indkomståret 2005 udløber den hidtidige frist for varsling og anmodning på 3 år og 4 måneder fra indkomstårets udgang først d. 1. maj 2009, således at fristen ikke var udløbet pr. 1. januar 2009. Dvs. at ændringen til en frist på 6 år og 4 måneder vedrørende tonnageskattelovens § 13 gælder for indkomstår fra og med 2005.

Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser m.v.

Skemaet viser relevante udtalelser på området:

Afgørelse samt evt. tilhørende SKAT-meddelelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Højesteretsdomme

 SKM2014.504.HR

 Højesteret anså den forlængede ligningsfrist for anvendelig ved fri bil for hovedanpartshaver. Det er uden betydning for ligningsspørgsmålet, om hovedanpartshaver har fået bilen stillet til rådighed i sin egenskab af lønmodtager i selskabet eller som dettes ejer.

 

Stadfæstelse af

SKM2013.888.VLR

 

SKM2012.221.HR

En korrektion vedrørende rette indkomstmodtager var omfattet af området for den udvidede ansættelsesfrist.

 

SKM2012.92.HR

Korrektion af låneaftale var en kontrolleret transaktion. Udvidet ansættelsesfrist anvendelig ved alle vilkår af relevans for beskatning.

 
Landsretsdomme
SKM2013.889.ØLR Østre Landsret anså den forlængede ligningsfrist for anvendelig ved fri bil for hovedanpartshaver. Uden betydning at samtidig direktør i selskabet.

Tidligere instans: SKM2013.61.LSR

 Byretten

 

 SKM2014.29.BR Byretten slog fast, at den forlængede ligningsfrist ikke fandt anvendelse i en situation, hvor et selskabs indkøb af vinduer var sket til anvendelse for hovedanpartshaveren.

Dommen er anket. Se SKATs styresignal i SKM2014.490.SKAT.

Landsskatteretskendelser
SKM2009.78.LSR  Udvidet ansættelsesfrist ikke anvendelig ved retlig omkvalificering af låneaftale til tilskud. Kendelsen har ikke længere betydning som følge af dommen SKM2012.92.HR
SKAT-meddelelser

SKM2014.490.SKAT

Styresignal, hvor SKAT uddyber referatet af dommen SKM2014.29.BR samt gør opmærksom på, at dommen ikke kan anses for at være i overensstemmelse med SFL § 26, stk. 5 og forarbejderne hertil samt SKM2012.92.HR og SKM2012.221.HR.