åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit handler om ændret bedømmelse af fremførselsberettiget underskud eller tab. Bestemmelsen finder tilsvarende anvendelse vedrørende opgørelser efter SEL § 13, stk. 4 - 10.

Afsnittet indeholder:

  • Ændret bedømmelse af fremførselsberettiget underskud eller tab
  • Underskuddet eller tabet skal være oplyst
  • Konsekvensen af bestemmelsen
  • Opgørelse efter SEL § 13, stk. 4 - 10
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Ændret bedømmelse af fremførselsberettiget underskud eller tab

En ansættelse kan ikke foretages eller ændres efter SFL § 26, stk. 1, hvis ansættelsen beror på en ændret bedømmelse af et fremførselsberettiget underskud eller tab, der er oplyst til told- og skatteforvaltningen efter SKL § 2 i et indkomstår, der ligger uden for ordinær frist. Se SFL § 26, stk. 4, 1. pkt.

Bestemmelsen er en videreførelse af  SSL § 4, stk. 4.

Et tilfælde, hvor en afståelsessum for et aktiv ændres som følge af, at en betingelse i overdragelsesaftalen er indtrådt, omfattes ikke af bestemmelsen. Det vil være en ændring i grundlaget for ansættelsen, der i stedet omfattes af SFL § 27, stk. 1, nr. 1. Se A.A.8.2.2.1.2.1. og A.A.8.2.2.2.2.1.

Underskuddet eller tabet skal være oplyst

SFL § 26, stk. 4, 1. pkt., skal ses i sammenhæng med SKL § 2.

Efter SKL § 2, stk. 1, skal den skattepligtige oplyse sin indkomst, hvad enten den er positiv eller negativ.

Efter SKL § 2, stk. 4,  skal den skattepligtige oplyse om bestemte tab og underskud, som den skattepligtige kun kan modregne i skattepligtig indkomst fra kilder af samme art, som tabet eller underskuddet vedrører. Oplyser den skattepligtige ikke om et kildeartsbegrænset tab, fortaber den skattepligtige retten til at fremføre tabet. Det gælder dog ikke, hvis der kan ske genoptagelse af ansættelsen efter SFL §§ 26 eller 27.

Se A.C.2.1.2.1.2 Oplysningspligten om SKL § 2.

For så vidt angår selskabers korrektion af engangsindberetning af historiske restunderskud for årene 2002-2013 i underskudsregistret og ajourføring af underskudsregistret fra og med indkomståret 2014, henvises til C.D.3.1.4.3.7 Mulighed for korrektion af underskudssaldo.

Konsekvensen af bestemmelsen

Bestemmelsen i SFL § 26, stk. 4, 1. pkt. betyder, at en ændret bedømmelse af et fremførselsberettiget underskud eller tab kun kan lægges til grund for skatteansættelsen, hvis ændringen varsles inden for fristerne i SFL § 26, stk. 1. Der skal derfor ske varsling senest den 1. maj i det fjerde år efter udløbet af det indkomstår, for hvilket underskuddet eller tabet er oplyst. Se SKM2017.555.LSR.

Underskud eller tab skal hermed ansættes inden for den ordinære ansættelsesfrist for det indkomstår, for hvilket underskuddet eller tabet er oplyst. Når der er oplyst og den ordinære frist er udløbet, kan bedømmelsen af underskud og tab ikke ændres med virkning for skatteansættelsen, hverken i det år, hvor underskud/tab er oplyst, eller i det år, hvor det anvendes.

Uanset på hvilket tidspunkt underskuddet eller tabet selvangives, indebærer det, at Skatteforvaltningen foretager en ansættelse af underskuddet eller tabet, der herved kan påklages efter de sædvanlige regler herom. Se A.A.10.

Bemærk

Reglerne om selvangivelse af underskud er ændret fra indkomståret 2015 ved lov nr. 528 af 28. maj 2014.

Se A.C.2.1.2 Oplysningspligter for skattepligtige.

Opgørelse efter SEL § 13, stk. 4 - 10

SFL § 26, stk. 4, 1. pkt., finder tilsvarende anvendelse ved opgørelser efter SEL § 13, stk. 4 - 10. Se SFL § 26, stk. 4, 2. pkt.

Retten til fradrag for hensættelser til de forsikrede og skat efter pensionsbeskatningsloven er begrænset for skades- og forsikringsselskaber. Se SEL § 13, stk. 4 - 10.

Selskaberne skal i den forbindelse foretage en opgørelse af udbytter og avancer, der ikke skal medregnes til den skattepligtige indkomst, på en såkaldt finanskonto. Skadesforsikringsselskaber skal herudover føre en driftskonto over forsikringsvirksomhedens underskud eller overskud.

Disse konti behandles i relation til ansættelsesfristerne på samme måde som fremførselsberettigede underskud og tab.

En skatteansættelse kan således alene foretages eller ændres på baggrund af en ændret bedømmelse af en finans- eller driftskonto, hvis ændringen varsles inden udløbet af fristen i SFL § 26, stk. 1, for det indkomstår, for hvilket kontoen er selvangivet.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området.

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsskatteretskendelser

SKM2017.555.LSR

Landsskatteretten fandt, at SKAT ikke havde været berettiget til at ændre en ansættelse vedrørende et fradragsberettiget tab på noterede aktier. SKATs varsling af ændringen var således foretaget efter udløbet af fristen i SFL § 26, stk. 4, jf. stk. 1.