åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "A.A.8.2.2 Kort ligningsfrist" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.
åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit handler om den korte ligningsfrist.

Afsnittet indeholder:

 • Kort ligningsfrist
 • Regel
 • Personkreds
 • Undtagelser til reglen
 • Følgeændringer hos ægtefælle
 • Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre.

Kort ligningsfrist

Kort ligningsfrist er en forkortet frist for SKAT´s forhøjelser af indkomst- og ejendomsværdiskat. Se BEK. nr. 534 af 22. maj 2013.

For indkomståret 2013 er BEK. nr. 1095 af 15. november 2005 (ændret ved BEK. nr. 1243 af 23. oktober 2007) erstattet af BEK. nr. 534 af 22. maj 2013. Bek nr. 534 af 22. maj 2013 trådte i kraft 1. juni 2013.

For indkomstår før 2013 skal BEK. nr. 1095 af 15. november 2005 anvendes.

Den korte frist er en undtagelse til den ordinære frist for skatteansættelser. Se afsnit A.A.8.2.1. om ordinær frist.

Regel

SKATs forslag om forhøjelse af en skatteansættelse skal sendes senest 1. juli i det andet kalenderår efter udløbet af indkomståret. Se BEK. nr. 534 af 22. maj 2013 § 1, stk. 1.

Ændringen skal gennemføres senest 1. oktober i det andet kalenderår efter udløbet af indkomståret. SKAT skal, efter anmodning, give udsættelse med fristen, hvis det har betydning for skatteyders mulighed for at varetage sine interesser. Se BEK. nr. 534 af 22. maj 2013 § 1, stk. 2. Se afsnit A.A.8.2.1.1. om udsættelse af frist.

Eksempel

Hvis skatteyder er omfattet af den korte frist og der efter udløbet af den korte frist kommer kontroloplysninger fra arbejdsgiver, pensionskasse, banker, Lønmodtagernes Garantifond m.fl. kan SKAT kun ændre skatteansættelsen, hvis forholdet er omfattet af SFL § 27, stk. 1, nr. 5. Se afsnit A.A.8.2.3.

Personkreds

Reglen gælder kun for fysiske personer med enkle økonomiske forhold. Se BEK. nr. 534 af 22. maj 2013 § 1 og § 2

Fra indkomståret 2010 modtager begrænset skattepligtige med enkle økonomiske forhold (S 14 personer) ikke længere en selvangivelse, men alene en årsopgørelse. Disse personer er omfattet af den korte ligningsfrist.

Enkle økonomiske forhold

En skatteyder har enkle økonomiske forhold, hvis han/hun modtager en årsopgørelse i stedet for en selvangivelse i henhold til BEK. nr. 535 af 22. maj 2013 § 1, sammenholdt med BEK nr. 534 af 22. maj 2013 § 1 .

Fra indkomståret 2013 er det ikke længere afgørende om tallene er på årsopgørelsen, men om der kommer en årsopgørelse.

Se BEK. nr. 534 af 22. maj 2013 § 2 stk. 1 nr 1, hvorefter en skattepligtig anses for at have enkle økonomiske forhold, hvis der modtages en årsopgørelse i stedet for en selvangivelse.

En skatteyder, som modtager en årsopgørelse før selvangivelse anses ikke for at have enkle økonomiske forhold. Se BEK.nr.534 af 22. maj 2013 § 2 stk. 1 nr. 2 sammenholdt med BEK nr. 535 af 22. maj 2013 § 2.  

Se om definitionen på enkle økonomiske forhold SKM2009.810.LSR.

Ejendomsværdiskat er omfattet uanset det fremgår af en speciel blanket (blanket 04.052), da det fremgår direkte af BEK. nr. 534 af 22. maj § 1, stk. 1.

AM-bidrag er omfattet, da AM-bidrag er en indkomstskat.

Hvis skatteyder skal bruge eller selv vælger at bruge udvidet selvangivelse (blanket 04.003), selvangivelse for begrænset skattepligtige (blanket 04.009), eller selvangivelse for udenlandsk indkomst (blanket 04.012), gælder den korte frist ikke.

Hvis en begrænset skattepligtig med enkle økonomiske forhold vælger at benytte grænsegængerreglerne (blanket 04.031) gælder den korte frist ikke. Se BEK. nr. 534 af 22. maj 2013 § 2, stk. 1, nr. 5.

Hvis skatteyder har fået udvidet selvangivelse, men skulle have haft en årsopgørelse, gælder den korte frist.

Medarbejdende ægtefælle - uanset om en medarbejdende ægtefælle har årsopgørelse - er han/hun ikke omfattet af den korte frist, da indkomsten som medarbejdende ægtefælle ikke er omfattet af rubrikkerne på årsopgørelsen, men selvangives på ægtefællens udvidende selvangivelse.

Ikke enkle økonomiske forhold

En skatteyder har ikke enkle økonomiske forhold (se BEK. nr. 534 af 22. maj 2013 § 2), hvis han/hun:

Dette medfører, at hele ansættelsen er undtaget fra den korte frist

Dette medfører, at hele ansættelsen er undtaget fra den korte frist

 • Er hovedaktionær i henhold til ABL.

Dette medfører, at hele ansættelsen er undtaget fra den korte frist.

 • Har aktiver/passiver i udlandet - herunder Fæøerne og Grønland - af betydning for skatteansættelsen i Danmark.

Dette medfører, at hele skatteansættelsen ikke er omfattet af den korte frist.

Hvis en skatteyder har udenlandske aktier i Værdipapircentralen, gælder den korte frist ikke, da det er udenlandske aktier uanset registreringen i Værdipapircentralen.

Udbytte af udenlandske børsnoterede aktier i dansk depot indberettes til SKAT. Uanset udbyttet er indberettet til SKAT, er ansættelsen ikke omfattet af den korte frist, da der er tale om indkomst vedrørende aktiver i udlandet.

 • Har valgt beskatning i henhold til grænsegængerreglerne i KSL afsnit 1 A.

Dette medfører, at hele ansættelsen er undtaget fra den korte frist

I dette tilfælde gælder fristen i SFL § 26, stk. 8 for disse ændringer, der giver mulighed for ændringer indtil 1. maj i det 6. år efter indkomstårets udløb. Se afsnit A.A.8.2.1.8.

Undtagelser til reglen

Den korte ligningsfrist gælder ikke, hvis:

Se ovenfor.

Her gælder den ordinære frist i SFL § 26, stk. 1, 1. pkt. for det/de nedsatte punkter i skatteansættelsen, mens den korte frist gælder for resten af skatteansættelsen.

Se SFL § 27, SKM2011.735.BR og afsnit A.A.8.2.3.

Den korte frist gælder stadig for de punkter i skatteansættelsen, som ikke er omfattet af den ekstraordinære skatteansættelse.

Reaktionsfristen i SFL § 27, stk. 2 gælder ikke, hvis forhøjelsen er varslet inden udløbet af den ordinære frist i SFL § 26, stk. 1.

Her gælder den ordinære frist i SFL § 26, stk. 2 for skatteyders anmodning og den ordinære frist i SFL § 26, stk. 1, 1. pkt. for den del af SKAT´s ændringer, som er en følge af genoptagelsesanmodningen. For resten af skatteansættelsen gælder den korte frist stadig.

Se SKM2013.240.LSR

Her gælder den ordinære frist i SFL § 26, stk. 1, 1. pkt. for genoptagelse af det helt tilsvarende forhold for tidligere år.

Helt tilsvarende forhold - definition

Et helt tilsvarende forhold er den samme skatteretlige vurdering af de samme civilretlige forhold mellem de samme parter. Se SKM2009.477.VLR.

Eksempler

 • Beskatning af fri bil i samme ansættelsesforhold
 • Ændringer i henhold til lagerbeskatningsprincippet vedrørende samme værdipapirsbeholdning.
 • Befordringsfradrag vedrørende kørsel for samme arbejdsgiver. Se SKM2009.477.VLR.
 • Ejendomsværdiskat på samme ejendom.

Følgeændringer hos ægtefællen

Hvis en ægtefælles skatteansættelse ændres som en direkte følge af den anden ægtefælles skatteansættelse for samme eller tidligere år, skal ændringen varsles senest 30 dage efter skatteansættelsen er lavet for den første ægtefælle. Se BEK. nr. 534 af 22. maj 2013 § 4.

Det er et krav, at ægtefællerne var samlevende ved indkomstårets udløb. Se KSL § 4.

Ansættelsen skal gennemføres senest 3 måneder efter varslingen.

Ansættelsesfristen kan dog forlænges efter anmodning fra den skattepligtige, hvis det har betydning for skatteyders mulighed for at varetage sine interesser. Se afsnit A.A.8.2.1.1.

30 dages fristen gælder ikke ved ændringer af skatteberegningen, som ikke skal varsles efter SFL. Se SFL § 20, stk. 1, 1. pkt. Se afsnit A.A.7.4.5.

Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsretsdomme

SKM2009.477.VLR

Sagen drejede sig om befordringsfradrag for en tolk, som i begge indkomstår både havde fast arbejde og arbejdede freelance forskellige steder. Landsretten fandt, at ændringen af skatteansættelsen for 2002 var begrundet i samme forhold som ændringen af skatteansættelsen for 2003, og ændringen var derfor ikke omfattet af den korte frist.

 

Byretsdomme

SKM2011.735.BR Skatteyder havde handlet groft uagtsomt, jf. SFL § 27, stk. 1, nr. 5, og SKAT var derfor berettiget til at forhøje ansættelsen, uanset skatteyder var omfattet af kort ligningsfrist.  

Landsskatteretskendelser

SKM2013.240.LSR

Årsopgørelse nr. 1 blev udskrevet 22. marts 2009. I januar 2011 indberettede skatteyder via tast selv yderligere renteudgifter. Denne indberetning var en anmodning om genoptagelse. Fristen i SFL § 26, stk. 1 var derfor gældende for SKATs varsling af ændringer i forhold til de ændringer, der var en følge af genoptagelsesanmodningen.

SKM2009.810.LSR

Sagen drejede sig for indkomståret 2005 om renteindtægter fra en konto med flere ejere. Da renteindtægterne var dækket af rubrikkerne på oplysningskortet, fandt Landsskatteretten, at skatteyderen var omfattet af den korte frist.