åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit handler om, hvornår der stilles krav om dokumentation for, at en person har fuldmagt til at være partsrepræsentant.

Afsnittet indeholder:

  • Krav om dokumentation
  • Undtagelse 
  • Fuldmagtens indhold 
  • Forskellige sagsforløb.

Krav om dokumentation

Partsrepræsentanter skal have fuldmagt fra den, som de repræsenterer. Fuldmagten kan gives mundtligt eller skriftligt.

Skatteforvaltningen kræver dokumentation for fuldmagten fra partsrepræsentanter, medmindre repræsentanterne er advokater, revisorer mv.

Skatteforvaltningen stiller med andre ord krav om, at personer, der retter henvendelse på vegne af andre personer, skal dokumentere, at de har fuldmagt til at være disse andre personers repræsentanter. Dokumentation kan fx være en underskrevet fuldmagtserklæring. Der kræves dog ikke dokumentation fra visse grupper af professionelle rådgivere.

Advokater, revisorer mv.

Hvis en repræsentant er advokat, statsautoriseret eller registreret revisor, drifts-, økonomi- eller skattekonsulent inden for jordbrugsfaglige områder, medlem af Foreningen Danske Revisorer eller FSR-Danske Revisorer, eller er ansat hos en af de nævnte grupper, stiller Skatteforvaltningen ikke krav om dokumentation for repræsentationsforholdet. Skatteforvaltningen kan rette alle henvendelser til disse partsrepræsentanter.   

Er repræsentanten fra en af de nævnte grupper, skal der kun forlanges dokumentation for repræsentationen, hvis der foreligger forhold, der gør repræsentationens (fortsatte) eksistens tvivlsomt.

Værger og fremtidsfuldmægtige (legale partsrepræsentanter)

Visse personer har fuldmagt til at være partsrepræsentanter som følge af lovgivningen. Disse personer kaldes legale partsrepræsentanter. Værger, herunder forældremyndighedsindehavere, og fremtidsfuldmægtige er legale partsrepræsentanter.

Hvis en person angiver at være værge eller fremtidsfuldmægtig for en part i sag, foretager Skatteforvaltningen kontrol af, om der foreligger et sådan legalt repræsentantionsforhold.

Forældremyndighed fremgår af Det Centrale Personregister (CPR-registeret). Skatteforvaltningen kræver derfor ikke dokumentation for repræsentationsforholdet af forældremyndighedsindehavere.

Værgemål, hvor en person har fået frataget retlig handlemåde, tinglyses i Personbogen. Se værgemålslovens § 6, stk. 3.

Fremtidsfuldmagter, der er trådt i kraft efter afgørelse fra Familieretshuset, tinglyses i Personbogen. Se lov om fremtidsfuldmagter § 27, skt. 1.

Hvis Skatteforvaltningen ikke har dokumentation for, at en person er fremtidsfuldmægtig eller værge for en part, kræver Skatteforvaltningen dokumentation for repræsentantionsforholdet

Andre partsrepræsentanter  

Hvis Skatteforvaltningen modtager en henvendelse fra en repræsentant, der ikke er advokat, revisor mv., eller legal repræsentant, skal Skatteforvaltningen være i besiddelse af dokumentation for repræsentationsforholdet, fx i form af enen gyldig skriftlig fuldmagtserklæring, hvis repræsentanten fremadrettet skal modtage henvendelser om en sag og dens afgørelse.

Repræsentanten skal informeres om, at Skatteforvaltningens efterfølgende henvendelser om en sag og dens afgørelse kun vil ske til borgeren/virksomheden, hvis ikke Skatteforvaltningen forinden har modtaget en gyldig skriftlig fuldmagtserklæring.

Eksempel 1:

En kvinde kontakter Skatteforvaltningen, da hendes mand er blevet syg, og ikke er i stand til at varetage sine egne skatteforhold.

Skatteforvaltningen skal kontakte kvinden og gøre opmærksom på, at Skatteforvaltningen kun kan fortsætte korrespondancen med kvinden, hvis hun formidler en fuldmagt fra sin mand om, at hun repræsenterer ham. Samtidig kontakter Skatteforvaltningen manden og orienterer om sagsforløbet.

En anmodning om partsaktindsigt anses ikke for at være et nyt sagsforløb. I sager, hvor der er en partsrepræsentant, skal en afgørelse om partsaktindsigt derfor sendes direkte til repræsentanten, der på vegne af parten har anmodet om partsaktindsigt.

Undtagelse

Europa Parlamentets og Rådets Forordning nr. 952/2013 af 9. oktober 2013 om EU toldkodeksen, artikel 18 og 19 om toldrepræsentation er ikke omfattet af kravet om fuldmagt.

Fuldmagtens indhold

En fuldmagt om partsrepræsentation kan udformes som en generalfuldmagt eller begrænses indholds- og tidsmæssigt i overensstemmelse med partens ønske.

En skriftlig fuldmagtserklæring kan formuleres således: 

Undertegnede xx giver hermed Skatteforvaltningen tilladelse til, at alle henvendelser fra Skatteforvaltningen til mig i alle henseender/sagen vedrørende [indsæt her hvad]/dele [angiv her hvilke dele der gives tilladelse til fremadrettet] sendes til YY, som er min repræsentant i forhold til Skatteforvaltningen. Denne tilladelse gælder, indtil undertegnede udtrykkeligt tilbagekalder tilladelsen overfor Skatteforvaltningen"

På www.skat.dk, Borger, Blanketter findes en generalfuldmagtsblanket  i gruppe 02, skat, attestationer. Blankettens nr. er 02.043.

Forskellige sagsforløb

Nyt sagsforløb på Skatteforvaltningens initiativ

Ved påbegyndelse af et nyt sagsforløb skal der som udgangspunkt kun ske henvendelse til borgeren/virksomheden selv, medmindre Skatteforvaltningen på henvendelsestidspunktet har positivt kendskab til, at denne har en aktuel repræsentant. Ved positivt kendskab forstås, at Skatteforvaltningen har fået det oplyst mundtligt eller skriftligt fra borgeren/virksomheden.

Hvis Skatteforvaltningen har oplysning om, at borgeren/virksomheden har en repræsentant, gælder de krav dokumentations for fuldmagt, som er beskrevet i afsnittet, Krav om dokumentation.

Eksempel 1:

Skatteforvaltningen tager kontakt til en skatteyder, da denne er udtaget til kontrol i forbindelse med et kontrolprojekt. Skatteforvaltningen har kendskab til, at skatteyderen i tidligere korrespondance med Skatteforvaltningen har været repræsenteret ved en advokat.

Skatteforvaltningen skal rette henvendelse til skatteyderen og ikke til advokaten, idet der ikke foreligger oplysninger om, at advokaten aktuelt repræsenterer skatteyderen i forbindelse med kontrolsagen.

Eksempel 2:

Skatteforvaltningen tager kontakt til en skatteyder, da denne skal dokumentere et fradrag. Skatteforvaltningen har året forinden haft kontakt til samme skatteyder om samme forhold. I det foregående år var skatteyderen repræsenteret ved en revisor.

Skatteforvaltningen skal rette henvendelse til skatteyderen og ikke til revisoren, idet der ikke foreligger oplysninger om, at revisoren aktuelt repræsenterer skatteyderen i forbindelse med sagen om fradrag.

Eksempel 3:

Skatteforvaltningen har udtaget en skatteyder til kontrol. Skatteforvaltningen er i besiddelse af en fuldmagt fra skatteyderen, hvor det fremgår, at i fremtidige sager mellem Skatteforvaltningen og skatteyderen vil den pågældende revisor repræsentere skatteyderen.

Skatteforvaltningen retter henvendelse til revisoren og sender samtidig en kopi af brevet til skatteyderen. Sidstnævnte er alene god service. Skatteforvaltningen er ikke forpligtet til det.

Henvendelser fra borgeren/virksomheden selv

Hvis en borger/virksomhed selv retter henvendelse til Skatteforvaltningen under et sagsforløb, hvor borgeren/virksomheden har en repræsentant, skal Skatteforvaltningen anmode borgeren/virksomheden om at bekræfte mundtligt eller skriftligt, at repræsentanten ikke er fravalgt for fremtiden. Såfremt borgeren/virksomheden ikke svarer, kan Skatteforvaltningens efterfølgende henvendelser kun ske til borgeren/virksomheden selv.

En sådan anmodning om bekræftelse på, at repræsentanten ikke er fravalgt for fremtiden, er dog unødvendig, hvis det klart kan lægges til grund, at henvendelsen er sket i forståelse med repræsentanten og uden hensigt om fravalg af repræsentanten.

Eksempel 1:

En revisor har på vegne af en skatteyder anmodet om genoptagelse af skatteyderens årsopgørelse. Skatteforvaltningen har korresponderet med revisor om fremsendelse af yderligere dokumentation. Skatteyderen retter nu henvendelse til Skatteforvaltningen vedrørende dokumentationen.

Skatteforvaltningen skal anmode skatteyderen om at oplyse, om revisor er fravalgt i forbindelse med den fremtidige sagsbehandling af genoptagelsessagen. Kopi af anmodningen sendes til skatteyderes repræsentant.

Henvendelse fra en professionel repræsentant

Hvis en professionel repræsentant på vegne af en borger/virksomhed besvarer en henvendelse fra Skatteforvaltningen eller retter henvendelse til Skatteforvaltningen, som led i et nyt sagsforløb, er Skatteforvaltningen som udgangspunkt forpligtet til at korrespondere med repræsentanten. Når en borger/virksomhed har en repræsentant, vil Skatteforvaltningen være berettiget til udelukkende at drøfte sagen med repræsentanten, og Skatteforvaltningen vil også være berettiget til fx at meddele afgørelsen til denne med bindende virkning for parten.

Hvis det fremgår ved lov eller hjemmel i lov, er Skatteforvaltningen forpligtet til at give underretning til parten selv. Herudover kan Skatteforvaltningen vælge at underrette parten selv, hvis det er hensigtsmæssigt. Hvis parten anmoder om, at henvendelser fra Skatteforvaltningen også, eller i stedet, rettes til parten selv, skal Skatteforvaltningen imødekomme en sådan anmodning.

Hvis Skatteforvaltningen vælger at korrespondere med både repræsentanten og parten på et tidspunkt under sagen, bør Skatteforvaltningen fortsætte med dette under hele sagens forløb.

Eksempel 1:

En statsautoriseret revisor kontakter Skatteforvaltningen vedrørende en virksomhed, som han repræsenterer. Skatteforvaltningen fortsætter korrespondancen med revisoren, da denne er omfattet af advokater, revisorer mv.

Eksempel 2:

Skatteforvaltningen har undervejs i et sagsforløb korresponderet med en repræsentant. Skatteforvaltningen har ikke modtaget det anmodede materiale og har efter fristen udløb forsøgt at få kontakt til repræsentanten. Da det ikke lykkedes at modtage det anmodede materiale fra repræsentanten, kontakter Skatteforvaltningen skatteyderen med kopi til repræsentanten.

Vedrørende gennemførelse af tvangsindgreb efter retssikkerhedsloven se nærmere afsnit A.C.1.2.