åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit handler om baggrunden for lighedsgrundsætningen samt afledte virkninger af denne.

Afsnittet indeholder:

  • Definition på lighedsgrundsætningen
  • Afledte virkninger af lighedsgrundsætningen

Definition på lighedsgrundsætningen

Lighedsgrundsætningen er et helt grundlæggende ulovbestemt forvaltningsretligt princip, der skal sikre, at der som udgangspunkt træffes identiske afgørelser i forhold til borgere med identiske omstændigheder. En myndighed må derfor ikke udøve usaglig forskelsbehandling.

Afledte virkninger af lighedsgrundsætningen

Skatteforvaltningen må af hensyn til lighedsgrundsætningen ikke foretage enkeltstående ubegrundede (vilkårlige) afvigelser fra sin administrative praksis.Det betyder, at en borger under nærmere betingelser kan støtte ret på Skatteforvaltningens administrative afgørelsespraksis, herunder beskrivelsen af praksis i Skatteforvaltningens juridiske vejledninger, styresignaler og øvrige offentliggjorte beskrivelser af praksis. Se afsnit A.A.4 om adgangen til at støtte ret på administrativ praksis og ændring af praksis.