Indhold

Dette afsnit handler om baggrunden for lighedsgrundsætningen samt afledte virkninger af denne.

Afsnittet indeholder:

  • Definition på lighedsgrundsætningen
  • Afledte virkninger af lighedsgrundsætningen

Definition på lighedsgrundsætningen

Lighedsgrundsætningen er et helt grundlæggende ulovbestemt forvaltningsretligt princip, der skal sikre, at der som udgangspunkt træffes identiske afgørelser i forhold til borgere med identiske omstændigheder. En myndighed må derfor ikke udøve usaglig forskelsbehandling.

Afledte virkninger af lighedsgrundsætningen

►Skatteforvaltningen må af hensyn til lighedsgrundsætningen ikke foretage enkeltstående ubegrundede (vilkårlige) afvigelser fra sin administrative praksis.◄Det betyder, at en borger under nærmere betingelser kan støtte ret på Skatteforvaltningens administrative afgørelsespraksis, herunder beskrivelsen af praksis i Skatteforvaltningens juridiske vejledninger, styresignaler og øvrige offentliggjorte beskrivelser af praksis. ►Se afsnit A.A.4 om adgangen til at støtte ret på administrativ praksis og ændring af praksis.◄