Indhold

Dette afsnit handler om kravene til den myndighed, der giver forhåndsbeskeden.

Afsnittet indeholder:

  • Kravene til myndigheden
  • Særligt om forhåndsbesked fra de kommunale servicebutikker
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Kravene til myndigheden

Det er en grundlæggende forudsætning for, at en myndighed kan give en forhåndsbesked, der bliver bindende, at myndigheden har saglig kompetence inden for det område, den giver forhåndsbesked om.

Hvis en myndighed imidlertid har afgivet en forhåndsbesked inden for et område, hvor den ikke har kompetencen, vil det afhænge af styrken af forventningen hos modtageren af forhåndsbeskeden, om der alligevel kan støttes ret på den.

I en sag havde en kommune givet et selskab en besked om, at der ikke skulle betales og indeholdes udbytteskat. Kommunen havde ikke kompetence på området, men landsretten slog fast, at selskabet kunne støtte ret på udsagnet. Der blev henvist til, at det hverken for selskabet eller deres rådgivere fremstod som åbenbart, at kommunen savnede saglig kompetence eller svævede i en vildfarelse. Se SKM2002.678.VLR.

En besked fra en borger/virksomhed kan derimod ikke anses for en bindende uformel forhåndsbesked fra en myndighed. I et brev havde den skattepligtige fremsendt faktuelle oplysninger til skattemyndighederne. Det blev anført, at brevet gjorde myndigheden i stand til at foretage en korrekt vurdering af selskabets subjektive skattepligt, og at myndighedens passivitet betød, at selskabet havde en berettiget forventning. Byretten slog fast, at brevet fra selskabet ikke kunne medføre en berettiget forventning, da det ikke var afgivet fra en kompetent myndighed. Se SKM2008.312.BR.

Særligt om forhåndsbesked fra de kommunale servicecentre

De kommunale servicecentre har ikke kompetence til at træffe konkrete, skriftlige afgørelser, men alene til at yde generel, mundtlig vejledning, der ikke har specifik juridisk karakter.

Hvis et kommunalt servicecenter vælger at give en besked, der opfylder kravene til en forhåndsbesked, vil forhåndsbeskeden lide af en kompetencemangel. Det afhænger af styrken af forventningen hos modtageren, om forhåndsbeskeden anses for bindende. Se SKM2002.678.VLR. Se afsnit A.A.1.4.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser mv. på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsretsdomme

SKM2002.678.VLR

Tilkendegivelse fra Kommune, der ikke var kompetent myndighed blev anset for bindende, da spørger ikke måtte indse, at afgivet af inkompetent myndighed og havde indrettet sig i tillid.

 

Byretsdomme

SKM2022.177.BR

Retten anførte, at sagsøgeren ikke, som hævdet, havde opnået en retsbeskyttet forventning om, at beløbet var skattefrit.

 

SKM2008.312.BR

Retten finder ikke, at indholdet af sagsøgerens egen skrivelse, der sker som besvarelse vedrørende helt andre forhold, og regionens manglende reaktion herpå, kan have givet sagsøgeren en berettiget forventning.