åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit handler om reglerne for skatteankenævnenes møder.

Afsnittet indeholder:

 • Grundlæggende regler for møderne
 • Indkaldelse til møder
 • Materiale til nævnet
 • Beslutningsdygtighed
 • Afstemningsregler
 • Protokol.

Grundlæggende regler for møderne

Skatteankenævnet udøver sin virksomhed i møder, herunder eventuelt i møder i besluttende led i ankenævn. Formanden fastsætter efter aftale med Skatteankestyrelsen tid og sted for møderne i det samlede ankenævn og i besluttende led i ankenævnet.

Formanden kan bestemme, at medlemmernes deltagelse i møderne kan ske digitalt.

Møderne er ikke offentlige. ►Nævnet kan således ikke beslutte, at møderne eller dele heraf skal være offentlige.◄

Lyd- og billedoptagelse af ►skatteankenævnets◄ møder må ikke finde sted.

Se BEK 1041 af 22/06/2022 § 10, stk. 1.

Indkaldelse til møder

Det er formanden, der efter aftale med Skatteankestyrelsen, som fastsætter tid og sted for møderne. Skatteankestyrelsen indkalder herefter til møderne. Formanden skal dog inden 14 dage indkalde til et møde, hvis 1/3 af medlemmerne forlanger det.

Mødeindkaldelsen skal så vidt muligt sendes med mindst en uges varsel.

Dagsordenen sendes samtidig med mødeindkaldelsen.

Formanden fastsætter efter aftale med Skatteankestyrelsen mødets dagsorden.

Se BEK nr. 1041 af 22/06/2022 § 10.

Materiale til nævnet

Skatteankestyrelsen sender dagsordenen og for hver sag følgende materiale til de medlemmer, der skal deltage på mødet:

 • Skatteankestyrelsens sagsfremstilling med forslag til afgørelse samt klagerens eventuelle bemærkninger hertil.
 • Skatteankestyrelsens begrundede indstilling til sagens afgørelse.
 • Oplysninger om, hvorvidt klager ønsker at udtale sig mundtligt over for ankenævnet.

Se BEK nr. 1041 af 22/06/2022 § 10.

Beslutningsdygtighed

For at det samlede skatteankenævn kan træffe afgørelse, skal mindst halvdelen af ankenævnets medlemmer eller deres stedfortrædere være til stede. Se SFL § 10, stk. 2.

Et besluttende led kan træffe afgørelse, når mindst 3 medlemmer af leddet eller deres stedfortrædere deltager. Dette gælder uanset det besluttende leds størrelse. Se SFL § 10, stk. 3.

Formanden eller en næstformand skal altid deltage i afgørelsen.

Afstemningsregler

Skatteankenævnet træffer sine afgørelser ved afstemning. Det er formanden, der beslutter, i hvilken rækkefølge de stillede forslag sættes til afstemning. Afstemningen foregår ved håndsoprækning og afgøres ved stemmeflerhed. Hvis et eller flere medlemmer deltager digitalt på mødet, foregår afstemning ved hvert medlems klare mundtlige tilkendegivelse om sin stemmeafgivelse. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Det enkelte skatteankenævnsmedlem har pligt til at tage stilling til de afgørelser, nævnet skal træffe. Undlader et medlem at stemme, betragtes dette, som om medlemmet har stemt for det forslag, der er til afstemning.

Afstemning i en sag kan undlades, hvis formanden skønner, at afstemning er unødvendig, og ingen medlemmer forlanger, at der foretages afstemning.

Se  BEK nr. 1041 af 22/06/2022 § 11.

Protokol

Der skal føres en protokol over skatteankenævnets møder. Protokollen skal som minimum indeholde følgende:

 • Dato og tidspunkt for mødets begyndelse og afslutning
 • Oplysning om mødedeltagere, herunder om en mødedeltager har deltaget digitalt i mødet.

For hver enkelt sag skal følgende fremgå af protokollen

 • Navn, adresse og cpr-nummer på klager
 • Hvilket indkomstår der er klaget over
 • Identifikation af sagen
 • Kort begrundelse for afgørelsen
 • Oplysninger om forskellige opfattelser under afstemningen både vedrørende resultatet og vedrørende begrundelsen samt stemmetallet for hver opfattelse, herunder angivelse af, hvilke nævnsmedlemmer der er uenige i afgørelsen.

Protokollen skal tillige påføres bemærkninger i hver sag, hvis en af følgende situationer opstår

 • Hvis en klage tilbagekaldes mundtligt i forbindelse med nævnsmødet
 • Hvis der træffes afgørelse vedrørende et medlems habilitet i en sag
 • Et eller flere medlemmer ønsker deres mindretalsudtalelse efter § 12, stk. 2, nr. 5, forelagt for Skatterådet.

Formanden eller næstformanden godkender som mødeleder protokollen.

Se BEK nr. 1041 af 22/06/2022 § 12.