Indhold

Dette afsnit handler om reglerne om skatteankenævnenes opgaver.

Afsnittet indeholder:

 • Saglig kompetence
 • Påkendelseskompetence
 • Genoptagelse af egne afgørelser
 • Genoptagelsestilsagn
 • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

►Staten har overtaget opgaven med at opkræve de kommunale ejendomsskatter fra og med 2024. Pr. 1. januar 2024 har Skatteforvaltningen overtaget ansættelse og opkrævning af grundskyld og dækningsafgift fra kommunerne. Se § 14 i lovbekendtgørelse nr. 679 af 3. juni 2023 om ændring af kildeskatteloven, lov om kommunal indkomstskat, ejendomsvurderingsloven og forskellige andre love. Se afsnit C.H.4.1 om introduktion til ejendomsskatter og afsnit C.H.4.7. om opkrævning og efterregulering af ejendomsskatter. ◄

Saglig kompetence 

Hovedregel

Skatteankenævnet afgør klager over Skatteforvaltningens afgørelser vedrørende fysiske personer og dødsboer om:

Se SFL § 5, stk. 1.

Undtagelse 1

Principielle sager skal afgøres af Landsskatteretten. En sag anses for at være principiel, hvis

 • klagen ville kunne få konsekvenser for et større antal skattepligtige
 • klagen vedrører større økonomiske værdier
 • klagen angår fortolkning af væsentlig betydning for ny lovgivning eller væsentlig fortolkning af lovgivning i øvrigt
 • der i sagen skal tages stilling til et EU-retligt spørgsmål af væsentlig rækkevidde
 • klagen har påkaldt sig eller skønnes at ville påkalde sig større offentlig interesse

Visiteringen foretages af Skatteankestyrelsen.

Se SFL § 5, stk. 2 og SFL § 35 b.

Undtagelse 2

Klagen udspringer af samme forhold som en sag, der allerede verserer ved Landsskatteretten

En klage kan afgøres af Landsskatteretten, hvis klagen udspringer af samme forhold som en sag, der allerede verserer ved Landsskatteretten

Eksempel

Klageren og et selskab

En sag kan dreje sig om de skattemæssige konsekvenser for et selskab og en hovedaktionær af en transaktion mellem disse. Påklager selskabet sin skatteansættelse, vil sagen skulle afgøres af Landsskatteretten. Hvis aktionæren tillige påklager sin skatteansættelse på det samme punkt, kan sagen ligeledes behandles af Landsskatteretten.

Visiteringen foretages af Skatteankestyrelsen.

Se SFL § 5, stk. 2 og SFL § 35 b.   

Se også

Afsnit A.A.1.11 om kompetenceafgrænsning i forhold til andre myndigheder

Påkendelseskompetence

Skatteankenævnet kan kun behandle det punkt, der er klaget over. Nævnet kan dog uanset klagens formulering foretage afledte ændringer. Herved forstås ændringer, der er udtryk for en ændret retlig kvalifikation inden for rammerne af det faktum, der ligger til grund for klagen. Se SFL § 36, stk. 1.

Eksempel 

En appellant gjorde gældende, at et skatteankenævn ikke ifølge dagældende SFL § 36, stk. 7, kunne tilsidesætte regnskabsgrundslaget og udøve et skøn, når SKAT som 1. instans kun havde nægtet fradrag for konkrete udgiftsposter. Dette gav landsretten ikke appellanten medhold i. Landsretten anførte i sin begrundelse bl.a., at skatteankenævnet havde taget stilling til de samme forhold og samme underliggende omstændigheder som SKAT og på den baggrund havde ændret virksomhedsresultatet. Se SKM2016.542.ØLR.

Hvis en klage tilbagekaldes, har et skatteankenævn ikke kompetence til at fortsætte klagebehandlingen.

Se om tilbagekaldelse BEK nr. 1041 af 22/06/2022 § 15.

Landsskatteretten fastslog, at når en klage var tilbagekaldt, kunne nævnet ikke fortsætte klagebehandlingen. Se TfS 1995.641.LSR.

Genoptagelse af egne afgørelser

Skatteankenævn kan efter anmodning herom genoptage egne afgørelser. Se SFL § 35 g.

Betingelsen for at tillade genoptagelse er som udgangspunkt, at

 • der forelægges nye oplysninger
 • det skønnes, at oplysningerne ville have medført et væsentligt ændret resultat, hvis de havde foreligget tidligere

Anmodning om genoptagelse skal som udgangspunkt indgives inden udløbet af ansættelsesfristerne i SFL §§ 26 og 27. Dette kan dog fraviges, hvis skatteankenævnets afgørelse er indbragt for domstolene. I denne situation kan klageren tilbagekalde sin klage og anmode om genoptagelse hos skatteankenævnet, uanset at de nævnte frister er overskredet.

Når særlige omstændigheder taler for det, kan skatteankenævnet tillade genoptagelse, selv om ovennævnte betingelser ikke er opfyldt.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsretsdomme

SKM2016.542.ØLR

En appellant gjorde gældende, at et skatteankenævn ikke ifølge dagældende SFL § 36, stk. 7, kunne tilsidesætte regnskabsgrundslaget og udøve et skøn, når SKAT som 1. instans kun havde nægtet fradrag for konkrete udgiftsposter. Dette gav landsretten ikke appellanten medhold i. Landsretten anførte i sin begrundelse bl.a., at skatteankenævnet havde taget stilling til de samme forhold og samme underliggende omstændigheder som SKAT og på den baggrund havde ændret virksomhedsresultatet.

Dagældende SFL § 36, stk. 7 ,er identisk med nugældende SFL § 36, stk. 2.

SKM2006.619.VLR

Landsretten fandt, at der ikke var grundlag for genoptagelse af et skatteankenævns afgørelse.

Byretsdomme

SKM2015.301.BR

Retten fandt ikke, at der var grundlag for genoptagelse efter dagældende SFL § 37, idet skatteyderne bl.a. ikke havde sandsynliggjort, at der ved en genoptagelse var grundlag for en for skatteyderen mere gunstig skatteansættelse.

SKM2013.202.BR

En ansættelsesændring i forhold til SKATs afgørelse, som var foretaget af et skatteankenævn i form af en skønsmæssig indkomstforhøjelse, var inden for rammerne af dagældende SFL § 36, stk. 7's anvendelsesområde, idet der var tale om en vurdering af de samme forhold, som havde været til bedømmelse hos SKAT.
SKM2011.439.BR En klager havde fremsat indsigelser mod en skatteankenævnsafgørelse. Da indsigelserne ikke var ledsaget af dokumentation, var der ikke grundlag for genoptagelse af sagen ved nævnet.

SKM2011.54.BR

Allerede fordi reaktionsfristen på seks måneder i henhold til  SFL § 27, stk. 2, var overskredet, skulle anmodningen om genoptagelse efter dagældende SFL § 37, stk. 1, ikke imødekommes. Retten fandt endvidere ikke, at der forelå sådanne særlige omstændigheder, som kunne begrunde en genoptagelse efter dagældende SFL § 37, stk. 2.

Landsskatteretsafgørelser

SKM2011.218.LSR

Landsskatteretten pålagde skatteankenævnet at realitetsbehandle en klage over pålagte morarenter m.v. på årsopgørelser, idet nævnet havde saglig kompetence hertil. Nævnets afvisning af at behandle klagen var derfor uberettiget.

TfS 1995.641.LSR

Landsskatteretten fastslog, at når en klage var tilbagekaldt, kunne nævnet ikke fortsætte klagebehandlingen.

Skatterådsafgørelser

SKM2014.200.SR Et skatteankenævn havde givet en dispensation efter EBL § 8, stk. 7. Skatterådet fandt, at afgørelsen var åbenbart ulovlig, da nævnet ikke havde kompetence hertil.