åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit handler om Skatteministeriets organisation.

Skatteministeriets koncern

Skatteministeriet består af et departement og af Skatteforvaltningen, der er en myndighed, som pr. 1. juli 2018 består af Administrations- og Servicestyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen og Vurderingsstyrelsen. Dertil kommer Spillemyndigheden og Skatteankestyrelsen.  

Departementet

Departementet er delt i tre afdelinger, der varetager henholdsvis lovgivning, politik og samfundsøkonomi, koncernstyring og udvikling samt kommunikation og ledelsesbetjening.

 • Lovgivning og Økonomi
 • Koncernstyring
 • Stab og Kommunikation 

Lovgivning og Økonomi
Lovgivning og Økonomi består af fagkontorer for lovområderne og et tværgående kontor vedrørende økonomi og politik. Kontorerne beskæftiger sig bl.a. med lovforslag, lovændringer og økonomiske beregninger af de samfundsmæssige konsekvenser ved ændrede skatteregler.

Koncernstyring
Koncernstyring består af kontorer, der har til opgave at udvikle og føre tilsyn med koncernens forretning, økonomi, organisering og lokalisering. De primære fokusområder er mål og resultatstyring, budgetopfølgning, finanslov og strategisk HR samt forretningsstrategi og IT-strategi.

Stab og Kommunikation
Stab og Kommunikation har til opgave at sikre den tværgående koordinering af opgavevaretagelse i departementet. Centeret beskæftiger sig bl.a. med minister- og ledelsesbetjening, politisk kommunikation, presse og koncernkommunikation.

Skatteforvaltningen består af syv specialiserede styrelser.

De syv styrelser:

Administrations- og Servicestyrelsen

Administrations- og Servicestyrelsens hovedopgaver er:

 • Personaleadministration
 • Rekruttering og personalejura
 • Kompetencer og udvikling
 • Måling, analyse og ledelsesinformation
 • Regnskabsservice
 • Økonomisystemer
 • Post og arkiv
 • Bygninger og lokalisering
 • Interne servicefunktioner

Gældsstyrelsen

Gældsstyrelsens hovedopgaver er:

 • Inddrivelse af fordringer
 • Oprydning i gamle fordringer
 • Pengestrømme
 • Bobehandling
 • Udlægsforretninger, tvangssalg og fogedretssager
 • International inddrivelse
 • Vejledning og klagesager

Motorstyrelsen

Motorstyrelsens hovedopgaver er:

 • Værdifastsættelse og registreringsafgift
 • Import og eksport
 • Visitering og specialkøretøjer
 • Leasing
 • Vejledning og klagesagsbehandling
 • Udlevering af nummerplader
 • Administration af Motorregisteret
 • Kontrol på motorområdet

Skattestyrelsen

Skattestyrelsens hovedopgaver er:

 • Henvendelser på skatte-, moms- og afgiftsområdet
 • Vejledning, afregning og kontrol på personområdet, erhvervsområdet og selskabsområdet
 • Juridiske funktioner, herunder lovfortolkning på skatte-, moms-, og afgiftsområdet og processuelle regler
 • Juridisk sagsbehandling, herunder bindende svar på skatte-, moms- og afgiftsområdet samt straffesager
 • Angivelser og betalinger
 • Regnskab § 38

Toldstyrelsen

Toldstyrelsens hovedopgaver er:

 • Driftsrelaterede kundeopgaver
 • Toldekspedition og vejledning
 • Administration og sagsbehandling
 • Planlægning, koordinering og gennemførsel af kontrol, herunder geografiafhængige kontrolopgaver ved grænser og havne

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen

Udviklings- og Forenklingsstyrelsens hovedopgaver er:

 • Nyudvikling af IT, processer og data
 • Drift, vedligeholdelse og videreudvikling af nuværende IT-systemer
 • Datakvalitet, dataanvendelse, datamodeller og procesmodel på tværs af koncernen
 • Avancerede dataanalyser og udvikling af værktøjer

Vurderingsstyrelsen

Vurderingsstyrelsens hovedopgaver er:

 • Vurderinger af ejerboliger og ejendomme
 • Generering af ejendomsværdier
 • Løbende evaluering og kvalitetssikring af data og afgørelser
 • Sagsbehandling i forbindelse med udarbejdelse af vurderinger
 • Formidling af vurderinger til borgerne
 • Klagesagsbehandling og genoptagelsessager 

Borger- og retssikkerhedschefens arbejdsområde er hele Skatteforvaltningen

►Borger- og retssikkerhedschefens opgave er blandt andet at sætte og fastholde fokus på retssikkerhed i skattesystemet, så skatteyderne oplever en ensartet og retfærdig behandling.◄ 

Se afsnit A.A.1.2. om Borger- og retssikkerhedschefen og DPO

Spillemyndigheden

Spillemyndigheden er en selvstændig styrelse under Skatteministeriets koncern.

Se afsnit A.A.1.5.

Landsskatteretten

Landsskatteretten er et uafhængigt nævn under Skatteministeriets koncern.

Se afsnit A.A.1.7.

Skatteankestyrelsen

Skatteankestyrelsen er en ►◄ ►uafhængig myndighed◄ under Skatteministeriets koncern.

Se afsnit A.A.1.8.

►It-tilsynet

Det uafhængige It-tilsyn fører tilsyn og yder rådgivning i forhold til Skatteforvaltningens it-område. 

Se afsnit A.A.1.12.◄

Medarbejder- og Kompetencestyrelsen

Medarbejder- og Kompetencestyrelsen er overført til Finansministeriet. Se BEK nr. 15 af 10/01/2023 § 9.