Indhold

Dette afsnit handler om Skatteforvaltningens pligt til at vejlede om muligheden for omgørelse og Skatterådets bemyndigelse efter SFL § 29, stk. 2.

I forbindelse med varsling af en ansættelsesændring, der udspringer af en privatretlig disposition, skal Skatteforvaltningen vejlede om muligheden for omgørelse, hvis omgørelse efter en konkret vurdering må anses for et nærliggende og relevant alternativ for den skattepligtige.

Vejledningspligten gælder navnlig, hvor den privatretlige disposition er indgået mellem interesseforbundne parter, og dette er Skatteforvaltningen bekendt.

Bemærk

Der skal ikke vejledes i de tilfælde, hvor det må anses for åbenbart, at betingelserne for at tillade omgørelse ikke er opfyldt.

Se A.A.7.4.1.

Bemyndigelse til Skatterådet efter SFL § 29, stk. 2

Skatterådet har efter bemyndigelse i SFL § 29, stk. 2, foreslået følgende ordlyd til vejledning i forbindelse med muligheden for omgørelse:

"Som et alternativ til at påklage den foreslåede ændring af skatteansættelsen henledes opmærksomheden på muligheden for at anmode om tilladelse til skattemæssig omgørelse, såfremt betingelserne i SFL § 29 er opfyldt.

Hvis, der anmodes om tilladelse til omgørelse, skal der med anmodningen betales et gebyr, der i 2017 er på 2.300 kr." Se aktuel gebyrsats i afsnit A.A.14.1.5.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM- meddelelser mv.

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Byretten

SKM2020.514.BR

SKAT havde ikke vejledt om muligheden for omgørelse efter SFL § 29, da en partsrepræsentant ved en mail meddelte SKAT, at en handel med et sommerhus var hævet, og at overdragelsessummen og lejeindtægten for huset som konsekvens heraf var reguleret tilbage. Retten fandt, at det ikke kunne udledes af mailen, at der var anmodet om omgørelse, som desuden forudsatte betaling af et gebyr. Som følge heraf havde SKAT ikke tilsidesat sin vejledningspligt.