åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit handler om ændring af valg i selvangivelsen.

Afsnittet indeholder:

 • Regel
 • Betingelser
 • Vejledningspligt
 • Klage
 • Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre.

Regel

SKAT kan, efter anmodning fra den skattepligtige, give tilladelse til at ændre et valg i selvangivelsen (omvalg). Se SFL § 30, stk. 1.

SFL § 30 er en videreførsel af SSL § 37 D. SFL § 30 er i forhold til SSL § 37 D udvidet med gaveafgift.

Betingelser

Følgende betingelser skal alle være opfyldte for at SKAT giver tilladelse til omvalg:

 • SKAT har ændret ansættelsen i forhold til det selvangivne, og
 • ændringen har betydning for valget, og
 • valget som følge af ændringen har fået utilsigtede skattemæssige konsekvenser, og
 • den skattepligtige beder om tilladelse til omvalg inden 6 måneder efter han er "kommet til kundskab" om den ansættelsesændring, der begrunder anmodningen. Hvis ansættelsen klages, løber 6 måneders fristen for at anmode om omvalg fra det tidspunkt, hvor klage - eller domstolssagen er endelig afsluttet. SKAT kan ved særlige omstændigheder dispensere fra fristen. Se SFL § 30, stk. 2. Dispensation gives efter en konkret vurdering af det enkelte forhold, herunder sagens karakter og den skattepligtiges personlige forhold. Se bemærkningerne til LFF nr. 175 af 12. marts 2003, og
 • der er ikke strafbare forhold eller forsøg på skatteunddragelse. Se bemærkningerne til LFF nr. 175 af 12. marts 2003, og
 • materielle regler i anden lovgivning ikke forhindrer et omvalg, Se bemærkningerne til LFF nr. 175 af 12. marts 2003.

Det er SKATs opfattelse, at specielle frister i de enkelte bestemmelser om hvornår et valg senest skal være foretaget, fx bestemmelsen i VSL § 2, stk. 2 om valg af VSO, ikke medfører, at der ikke kan gives tilladelse til omvalg, forudsat betingelserne herfor i øvrigt er opfyldt. Dette skyldes, at det af bemærkningerne til SSL § 37 D fremgår, at "Bestemmelsen finder anvendelse ved siden af de regler, hvorefter den skattepligtige i dag i nærmere angivne situationer kan ændre et tidligere foretaget valg på selvangivelsen. Bestemmelsen finder dog ikke anvendelse, hvis materielle regler i anden lovgivning forhindrer et ændret valg." Se bemærkningerne til LFF nr. 175 af 12. marts 2003.

Det er ikke en betingelse, at ændringen af ansættelsen vedrører samme indkomstår, som der ønskes omvalg i, hvis en ansættelsesændring for et tidligere indkomstår har betydning for et valg i et senere indkomstår. Se SKM2004.196.LR.

Det er ikke en betingelse, at ændringen skal ske på SKATs initiativ. Hvis en skattepligtig beder om genoptagelse, som imødekommes af SKAT, berettiger dette også til omvalg, forudsat de øvrige betingelser i SFL § 30 er opfyldte.

En borger var berettiget til at foretage omvalg og anvende virksomhedsskatteordningen i stedet for kapitalafkastordningen. Se SKM2014.821.LSR. ►Se også SKM2014.730.LSR og SKM2015.64.LSR.◄

Anmodning om omvalg med henblik på at ændre fordelingen af prioritetsgæld i virksomhedsordningen mellem erhverv og privat blev ikke imødekommet. Der var ikke foretaget en ændring af skatteansættelsen vedrørende prioritetsgælden, men alene korrigeret vedrørende opgørelsen af ejendomsavancen ved salg af 2 ejendomme. Se SKM2014.470.LSR.

Hvis SKAT træffer afgørelse om, at en bil i virksomhedsordningen udelukkende er privat anvendt, kan skatteyderen bede om tilladelse til omvalg, så bilen ikke indgår i virksomhedsordningen. Se bemærkningerne til LFF nr. 175 af 12. marts 2003. Se også SKM2004.41.LR, SKM2004.79.LR og SKM2004.196.LR.

Hvis SKAT træffer afgørelse om, at en skatteyder skal beskattes af fri bil, kan skatteyderen foretage omvalg vedrørende selvangivet befordringsfradrag.

SKM2013.248.HR - Et selskab ønskede at foretage et selvangivelsesomvalg, så en skattefri fusion i stedet blev en skattepligtig fusion. Højesteret fandt, at da SKAT ikke havde foretaget nogen skatteansættelse af betydning for selskabets valg af en skattefri fusion, var betingelserne for selvangivelsesomvalg ikke opfyldt. Højesteret fandt, at valget af den skattefri fusion ikke havde karakter af en fejl, der kunne berigtiges. At Skatteministeriet tidligere, jf. SKM2007.371.DEP, havde tilladt en forening, der havde indleveret selvangivelse, i stedet at afgive en erklæring efter FBL § 15, stk. 2 kunne ikke ændre herved.

SKM2015.438.ØLR (anket) - Valg af tonnagebeskatning. Landsretten fandt, at betingelserne i SFL § 30 ikke var opfyldt, da skattemyndighederne ikke havde foretaget en skatteansættelsen af betydning for selskabets valg. Endvidere fandt Landsretten, at uanset selskabets oprindelige hensigt var, at selskabet skulle tonnagebeskattes, var selskabets valg af SEL i selvangivelsen ikke en sådan fejl, at den kunne berigtiges.◄

Vejledningspligt

SKAT skal ved forslag om ansættelsesændringer vejlede om muligheden for omvalg iht. SFL § 30, hvor dette er relevant. Se FVL § 7.

Hvis anmodningen om omvalg drejer sig om af- eller nedskrivninger kan skatteyder eventuelt benytte muligheden for efterfølgende af- og nedskrivninger i stedet for omvalg. Se afsnit C.C.2.4.1.8.

Klage

SKATs afgørelser klages til LSR. Se SFL § 11.

Se afsnit A.A.10.1.1.

Henstand

Klage over afslag på omvalg medfører ikke, at der kan gives henstand i henhold til SFL § 51. Se SKM2013.688.LSR. Se A.A.12.1.

Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Højesteretsdomme

SKM2013.248.HR

Afslag på omvalg.

Et selskab ønskede at foretage et selvangivelsesomvalg, så en skattefri fusion i stedet blev en skattepligtig fusion. Højesteret fandt, at da SKAT ikke havde foretaget nogen skatteansættelse af betydning for selskabets valg af en skattefri fusion, var betingelserne for selvangivelsesomvalg ikke opfyldt. Højesteret fandt, at valget af den skattefri fusion ikke havde karakter af en fejl, der kunne berigtiges. At Skatteministeriet tidligere, jf. SKM2007.371.DEP, havde tilladt en forening, der havde indleveret selvangivelse, i stedet at afgive en erklæring efter FBL § 15, stk. 2 kunne ikke ændre herved.

Stadfæstelse af

SKM2012.668.ØLR

Landsretsdomme

SKM2015.438.BR

Valg af tonnagebeskatning. Landsretten fandt, at betingelserne i SFL § 30 ikke var opfyldt, da skattemyndighederne ikke havde foretaget en skatteansættelsen af betydning for selskabets valg. Endvidere fandt Landsretten, at uanset selskabets oprindelige hensigt var, at selskabet skulle tonnagebeskattes, var selskabets valg af SEL i selvangivelsen ikke en sådan fejl, at den kunne berigtiges.

Anket

Byretsdomme

SKM2008.312.BR

Afslag på omvalg.

Selskabet ønskede sambeskatning, hvilket krævede tilladelse. Retten fandt ikke, at der var tale om et valg i SSL § 37 D´s forstand (nu SFL § 30), og selskabet fik derfor ikke tilladelse til omvalg.

Da sambeskatning ikke længere kræver tilladelse, vil situationen nu sandsynligvis være omfattet af SFL § 30.

Landsskatteretskendelser

SKM2015.64.LSR

VSO. Kapitalafkastsats. Tilladelse til omvalg vedrørende hensættelser til senere hævning og overskudsdisponering, da direkte betydning.

SKM2014.821.LSR

Tilladelse til omvalg.

En borger var berettiget til at foretage omvalg og anvende virksomhedsskatteordningen i stedet for kapitalafkastordningen.

SKM2014.730.LSR

VSO. Kapitalafkastsats. Tilladelse til omvalg vedrørende hensættelser til senere hævning og overskudsdisponering, da direkte betydning.

SKM2014.470.LSR

Afslag på omvalg

Anmodning om omvalg med henblik på at ændre fordelingen af prioritetsgæld i virksomhedsordningen mellem erhverv og privat blev ikke imødekommet. Der var ikke foretaget en ændring af skatteansættelsen vedrørende prioritetsgælden, men alene korrigeret vedrørende opgørelsen af ejendomsavancen ved salg af 2 ejendomme.

SKM2013.767.LSR

Tilladelse til omvalg.

En landmand, der benyttede VSO, ønskede med henvisning til SKM2011.810.SKAT at ændre kapitalafkast og opsparet overskud. Landsskatteretten gav tilladelse til omvalg, da omvalget var direkte forbundet med ændringen. Landsskatteretten bemærkede, at der alene kunne ske omvalg i de tilfælde, hvor der er en dokumenteret direkte sammenhæng mellem de ønskede ændringer og den for høje kapitalafkastsats, hvilket var tilfælde i denne sag, hvor den for høje kapitalafkastsats havde medført for høje tvangshævninger i medfør af VSL § 4.

SKM2013.688.LSR

Der kunne ikke bevilges henstand i henhold til SFL § 51 i forbindelse med en klage over afslag på omvalg.

SKM2007.732.LSR

Tilladelse til omvalg.

Skatteyder havde indskudt en udlejningsejendom i virksomhedsskatteordningen som et nettoindskud. SKAT ændrede dette til et indskud af ejendommens bruttoværdi og gælden i ejendommen blev anset som en hævning. Skatteyder fik tilladelse til omvalg, så gælden i ejendommen blev holdt udenfor virksomheds- skatteordningen. Landsskatteretten lagde vægt på, at skatteyderen ved indskud af en privat ejendom i virksomhedsskatteordningen har ret til at vælge om ejendommens prioritetsgæld skal medtages i virksomhedsskatteordningen.

 

SKM2007.461.LSR

Afslag på omvalg.

Skatteyder havde ved opgørelse af ejendomsavance ved delsalg i tidligere år beregnet ejertidsnedslag. Ved salget af ejendommen kunne der derfor ikke anvendes bundfradrag. Skatteyder ønskede omvalg vedrørende valg af ejertidsnedslag i tidligere år. Landsskatteretten fandt ikke, at skatteyders valg havde haft utilsigtede skattemæssige konsekvenser. Landsskatteretten lagde vægt på, at det fremgik af lovbestemmelsen, at anvendelse af ejertidsnedslag udelukker bundfradrag.

 

SKM2007.166.LSR

Afslag på omvalg.

Skatteyder havde af sit anpartsselskab fået udbetalt skattefri kørselsgodtgørelse. Den kommunale skattemyndighed anså kørselsgodtgørelsen for skattepligtig. Skatteyder ønskede omvalg, så den udbetalte godtgørelse i stedet blev anset som afdrag på skatteyders tilgodehavende i selskabet. Landsskatteretten fandt, at anmodningen faldt uden for anvendelsesområdet af SFL § 30, da der ikke var tale om et valg i selvangivelsen

Stadfæstet ved SKM2008.828.BR - der dog ikke drejede sig om omvalg.

SKM2006.563.LSR /

SKM2007.371.DEP

Tilladelse til omvalg.

En forening havde indgivet selvangivelse, men ønskede efterfølgende i stedet at indsende en erklæring. Se FBL § 15, stk. 2. Skatteministeriet indgik forlig ved byretten. Departementet har kommenteret forliget. I henhold til Departementets kommentar var der ikke tale om, at foreningen ønskede at ændre et valg i sin selvangivelse, idet foreningen snarere ønskede at ændre valget af i det hele taget at have indgivet selvangivelse. Foreningen var heller ikke blevet genstand for utilsigtede skattemæssige konsekvenser, da foreningen havde fået den skatteansættelse som foreningen oprindeligt selv - med revisorbistand - havde anmodet om. Departementet skriver, at når foreningen alligevel fik tilladelse er det fordi, at SSL § 37 D (nu SFL § 30) må antages at have en rækkevidde, der med støtte i forarbejderne til bestemmelsen omfatter situationer, hvor der er tale om uhensigtsmæssige skattemæssige virkninger beroende på egentlige fejltagelser.

 

SKM2006.242.LSR

Afslag på omvalg..

Et selskab fik ikke tilladelse til omvalg vedrørende sambeskatning mellem selskabet og et datterselskab. Selskabet havde i selvangivelsen ikke valgt sambeskatning og der var ikke lavet nogen ansættelsesændring vedrørende selskabet.

 

SKAT

SKM2005.390.LR

Afslag på omvalg.

Selskaberne havde ved en fejl ophævet sambeskatningen. Fik ikke tilladelse til omvalg vedrørende sambeskatning.

 

SKM2004.349.LR

Afslag på omvalg.

Ansættelsesanmodningen vedrørte ikke det valg, som skatteyder ønskede ændret. Ansættelsen var ændret vedrørende avance ved salg af goodwill og driftsmidler. Skatteyder ønskede omvalg vedrørende avance ved delsalg af lægepraksis som virksomhedsaktiv i stedet for privat aktiv.

 

SKM2004.196.LR

Tilladelse til omvalg.

Skatteyder fik tilladelse til at tage en bil ud af virksomhedsskatteordningen. Bilen var udelukkende erhvervsmæssigt benyttet. En ansættelsesændring vedrørende et andet forhold i et tidligere år medførte, at skatteyders forudsætninger (begrænsning af opsparet overskud) for at placere bilen i virksomhedsskatteordningen bortfaldt.

 

SKM2004.41.LR

Tilladelse til omvalg.

Skatteyder fik tilladelse til at tage en blandet benyttet bil ud af virksomhedsskatteordningen. Bilen var ved en fejl ikke ført ud af virksomhedsskatteordningen ved årets begyndelse og skatteyder blev derfor beskattet af fri bil i indkomståret.

Se også SKM2004.79.LR