Indhold

Dette afsnit handler om den skattemæssige behandling af omkostningsgodtgørelse.

Afsnittet indeholder:

  • Skattemæssig behandling af omkostningsgodtgørelse
  • Skattemæssig behandling af renter
  • Skattemæssig behandling af tilskud
  • Betingelser for skattefrihed

Skattemæssig behandling af omkostningsgodtgørelse

Omkostningsgodtgørelse efter SFL § 52, skal ikke medregnes til den skattepligtige indkomst. Se LL § 7 Q, stk. 1, nr. 1.

For selvstændigt erhvervsdrivende og selskaber gælder det, at udgifter til sagkyndig bistand m.v., som er fratrukket i regnskabet, skal tilbageføres i den skattepligtige indkomst, når der tillige modtages omkostningsgodtgørelse for udgifterne. Godtgørelsesberettigede udgifter kan ikke fradrages i den skattepligtige indkomst.

Udgifter til sagkyndig bistand i klagesager om omkostningsgodtgørelse, hvor bistanden udføres den 1. januar 2017 eller senere, kan ikke fradrages i den skattepligtige indkomst, selvom der ikke ydes godtgørelse for udgifterne.

Skattemæssig behandling af renter

Renter, der udbetales efter SFL § 57, stk. 2, stk. 3, og stk. 5, skal ikke medregnes i indkomstopgørelsen, ligesom renter der opkræves i henhold til SFL § 57, stk. 4, ikke kan fradrages ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Herved behandles disse renter skattemæssigt på samme måde som selve godtgørelsesbeløbet.

Skattemæssig behandling af tilskud 

Tilskud, der ydes til den godtgørelsesberettigede efter LL § 7 Q, stk. 1, nr. 2, kan kun holdes uden for indkomstopgørelsen hos modtageren, hvis beløbet ikke overstiger den godtgørelsesberettigedes samlede udgifter til sagkyndig bistand m.v., med tillæg af den udbetalte omkostningsgodtgørelse og andre godtgjorte udgifter (tilkendte sagsomkostninger og offentlig retshjælp).

Dækkes der mere end nettoudgiften til sagkyndig bistand (bruttoudgiften fratrukket eventuelt andre godtgjorte udgifter), er overskuddet skattepligtigt som andre tilskud/gaver fra tredjemand. Se afsnittet A.A.13.15 indberetning af tredjemandstilskud.

Betingelser for skattefrihed

Det en betingelse for skattefrihed ved udbetaling af tredjemandstilskud, at tilskuddet er ydet som følge af, at yderen har en retlig interesse i at sagen føres.

Denne retlige interesse vil som udgangspunkt være dokumenteret ved, at der ydes et tilskud på trods af, at der ikke er fradragsret hos yderen af tilskuddet.

Bestemmelsen bygger på den antagelse, at en person, der vil yde et skattefrit ikke-fradragsberettiget tilskud til dækning af en skatte- eller afgiftspligtigs udgifter til sagkyndig bistand i en sag, højst sandsynligt vil have en retlig interesse i, at sagen føres.

Tilskuddet må derimod ikke være ydet som følge af et generelt interessesammenfald, således at tilskuddet reelt dækker over noget andet end ønsket om at støtte den skatte- eller afgiftspligtiges sag.

Der kan foreligge et generelt interessesammenfald i fx familieforhold, hovedaktionærforhold eller koncernforhold. Navnlig i tilfælde, hvor der foreligger et generelt interessesammenfald mellem yder og modtager, må det i forbindelse med ligningen påses, at tilskuddet ydes som følge af en konkret, retlig interesse i sagen.

Med virkning fra 1. januar 2015 er der opstillet yderligere en betingelse for at opnå skattefrihed. Det må herefter ikke være aftalt, at den godtgørelsesberettigede persons honorar til yderen for bistand i sagen udgør en andel af den økonomiske gevinst, som den godtgørelsesberettigede opnår i sagen. Se LL § 7 Q, stk. 1, nr. 2, 2. pkt. Betingelsen tager i særlig grad sigte på at afskære muligheden for repræsentanter til at yde skattefri tredjemandstilskud til deres klienter ved at indgå honoraraftaler, der er baseret på sagens udfald, også kaldet no cure no pay-vilkår.