Indhold

Dette afsnit handler om, hvilken dokumentation der skal være i forbindelse med ansøgning om omkostningsgodtgørelse. 

Afsnittet indeholder: 

 • Dokumentationskrav
 • Acontoudbetaling
 • Krav til regning
 • Dokumentationskrav for skattepligtige selskaber og fonde
 • Ansættelse af fradrag for forbedring af grundværdi mv.
 • Tilbagekaldelse af en afgørelse om refusion af udbytteskat eller afslag på anmodning om refusion af udbytteskat
 • Yderligere oplysninger
 • Massesager
 • Opdeling af udgifterne
 • Attestation
 • Overdragelse af kravet
 • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Dokumentationskrav

Skatteministeren er bemyndiget til at fastsætte nærmere bestemmelser om hvilke oplysninger, der skal følge ansøgningen om omkostningsgodtgørelse. Se SFL § 58.

I bekendtgørelse nr. 1122 af 15. november 2019 om oplysninger om udgifter til sagkyndig bistand m.v. ved godtgørelse efter skatteforvaltningslovens kapitel 19 fremgår, hvilke oplysninger der skal følge en ansøgning om omkostningsgodtgørelse.

Eksempel

Landsskatteretten udtalte, at bevisbyrden for, at der er tale om udgifter afholdt til sagkyndig bistand i en godtgørelsesberettiget sag, påhviler ansøgeren. Efterfølgende fremlæggelse af udskrift af den sagkyndiges elektroniske kalender kunne ikke dokumentere, hvorledes forholdene reelt havde været tilbage i tid. Se SKM2011.730.LSR.

Med ansøgningen om omkostningsgodtgørelse skal for hver instansbehandling vedlægges følgende dokumenter:

 • honoraraftalen mellem den godtgørelsesberettigede og den sagkyndige,
 • den eller de regninger, der søges godtgørelse for,
 • den afgørelse, som den pågældende instans har truffet i skatte- eller afgiftssagen, samt
 • udtalelsen fra den administrative instans efter SFL § 56.

Se bekendtgørelsens § 2

Acontoudbetaling

Er sagen uafsluttet, skal samtlige følgende dokumenter vedlægges ansøgningen:

 • Honoraraftalen mellem den godtgørelsesberettigede og den sagkyndige.
 • Den eller de regninger, der søges godtgørelse for.
 • Ved klage til en administrativ klageinstans vedlægges klageskrivelsen. Desuden vedlægges meddelelser fra Skatteankestyrelsen til klageren om visitering, jf. SFL § 35 b, stk. 4, hvis sådanne foreligger på ansøgningstidspunktet. Hvis visitering efter SFL § 35 b, stk. 1-4, ikke er sket på ansøgningstidspunktet, vil Skattestyrelsen ved behandlingen af en ansøgning normalt gå ud fra, at klagesagen som attesteret af ansøger og rådgiver berettiger til omkostningsgodtgørelse.
 • Ved anmodning om genoptagelse efter SFL § 55, stk. 1, nr. 4, vedlægges denne anmodning.
 • Ved myndighedernes videreførelse af sagen, jf. SFL § 52, stk. 2, 1. pkt., vedlægges myndighedernes underretning herom.
 • Ved anmodning til Skatteforvaltningen om bistand til ophævelse af dobbeltbeskatning, jf. SFL § 55, stk. 1, nr. 6, vedlægges denne anmodning.
 • Ved indbringelse af sagen for domstolene vedlægges stævningen.
 • Ved anke af en dom vedlægges ankestævningen.

Se bekendtgørelsens § 3.

Se om muligheden for acontoudbetaling under afsnittet A.A.13.8 om udbetaling af godtgørelse.

Krav til regning

Det er en betingelse for at opnå omkostningsgodtgørelse, at regningen, der er stilet til den godtgørelsesberettigede fra den sagkyndige, er udarbejdet på grundlag af sædvanlig fakturering.

Regningen skal desuden være delt op med hensyn til størrelsen af honoraret for arbejdet ved hver klageinstans, samt indeholde oplysninger om anvendt antal timer pr. instans. Det skal desuden klart fremgå af regningen, hvilke udgifter der er godtgørelsesberettigede, og hvilke der ikke er. Dette gælder dog ikke, såfremt der er tale om en ansøgning om acontoudbetaling, hvis ansøgningen indgives til Skattestyrelsen, inden sagen er visiteret. Se bekendtgørelsens § 4, stk. 2.

Der skal tillige være en kort beskrivelse af det arbejde, som den sagkyndige har udført ved hver instans, og om der er særlige forhold, som begrunder honorarkravet, fx om sagen er principiel.

Hvis der i skatte- eller afgiftssagen tillige indgår spørgsmål, der ikke er omfattet af ordningen om omkostningsgodtgørelse, skal der foretages en opdeling af sagens udgifter. Arbejdets omfang, tidsforbruget og eventuelt partens økonomiske interesse vedrørende sagens forskellige spørgsmål vil kunne danne udgangspunkt for udskillelse af de godtgørelsesberettigede udgifter.

Der ydes ifølge SFL § 54, stk. 3, som ændret ved lov nr. 1125 af 19. november 2019, kun omkostningsgodtgørelse for udgifter til sagkyndig bistand mv. efter SFL § 54, stk. 1, nr. 1 -  5, som er ydet i forbindelse med påklage eller indbringelse af en sag for domstolene.

Se bekendtgørelsens §§ 4 og 5.

Dokumentationskrav for skattepligtige selskaber og fonde

Skattepligtige selskaber og fonde skal sammen med ansøgningen om omkostningsgodtgørelse indsende dokumentation for, at de udgifter, der ansøges om godtgørelse for, vedrører bistand, som er udført den 1. januar 2017 eller senere.

Se bekendtgørelsens § 8.

Ansættelse af fradrag for forbedring af grundværdi mv.

I en sag om ansættelse af fradrag for forbedring af grundværdi mv., skal den godtgørelsesberettigede sammen med ansøgningen om omkostningsgodtgørelse indsende dokumentation for, at de udgifter, der ansøges om godtgørelse for, vedrører bistand, som er udført til og med 31. december 2016.

Se bekendtgørelsens § 9.

Tilbagekaldelse af en afgørelse om refusion af udbytteskat eller afslag på anmodning om refusion af udbytteskat

Den godtgørelsesberettigede skal sammen med ansøgningen om omkostningsgodtgørelse i en sag om tilbagekaldelse af en afgørelse om refusion af udbytteskat eller om afslag på anmodning om refusion af udbytteskat indsende dokumentation for, at de udgifter, der ansøges om omkostningsgodtgørelse for, vedrører bistand, som er udført før den 1. januar 2020, jf. SFL § 52, stk. 7, 2. pkt.

Se bekendtgørelsens § 10.

Yderligere oplysninger

Skattestyrelsen kan anmode den godtgørelsesberettigede eller den sagkyndige om yderligere oplysninger til brug for behandlingen af ansøgningen om omkostningsgodtgørelse.

De yderligere oplysninger, som Skattestyrelsen evt. kan indkalde for at få sagen belyst tilstrækkeligt, er fx timesagsregnskab.

Skattestyrelsen kan endvidere anmode om en redegørelse for størrelsen af honoraret for arbejdet ved hver instans pr. klagepunkt, og om anvendt antal timer pr. klagepunkt (eventuelt skønsmæssigt fordelt).

Se bekendtgørelsens § 11.

Massesager

Massesager er flere sager fra en eller flere sagkyndige med udgangspunkt i ensartede klagesager eller domstolssager.

Skattestyrelsens ansøgningsblanket indeholder en rubrik til angivelse af om sagen evt. er del af en massesag.

En liste over massesagerne bør indsendes separat.

Hvis en kreds af skatte- eller afgiftspligtige med ensartede sager går sammen om at få prøvet én af sagerne ved klage eller ved indbringelse for domstolene, og skattemyndighederne giver tilsagn om, at afgørelsen i prøvesagen vil blive lagt til grund i ansøgerens klagesag, vil disse personer have en direkte retlig interesse i prøvesagen. Se A.A.13.3. Direkte interesse i at sagen føres.

Ansøgningen skal bl.a. være vedlagt aftalen om sagkyndig bistand og de regninger, der søges omkostningsgodtgørelse for, til dokumentation for at beløbet er betalt eller skal betales. Se bekendtgørelsen §§ 2-9.

Opdeling af udgifter

Indgår der i en sag spørgsmål, der ikke er omfattet af ordningen om omkostningsgodtgørelse, skal der foretages en opdeling af de afholdte udgifter, der er godtgørelsesberettigede, og dem, der ikke er godtgørelsesberettigede.

Indgår der flere forhold i en hjemvisningssag, hvor hjemvisningen dels skyldes, at nye oplysninger angår et spørgsmål, som klage- eller retsinstansen ikke har taget stilling til, dels skyldes, at de nye oplysninger angår et spørgsmål, som klage- eller retsinstansen overordnet har taget stilling til, skal den sagkyndige ved ansøgningen om omkostningsgodtgørelse foretage en skønsmæssig fordeling af sine udgifter ved hjemvisningsbehandlingen af de pågældende spørgsmål. Der gives ikke omkostningsgodtgørelse til den del af udgifterne, der relaterer sig det spørgsmål, som klage- eller retsinstansen ikke har taget materielt stilling til. Se nærmere om udgifter i forbindelse med hjemvisning i afsnit A.A.13.4

Attestation

Såvel den sagkyndige som den skatte- eller afgiftspligtige attesterer ved deres digitale signaturer eller underskrifter på ansøgningen under strafansvar, at de afgivne oplysninger er korrekte. Se SFL §§ 60 og 61.

Det gælder også, selvom kravet på omkostningsgodtgørelse er transporteret til rådgiveren.

Underskrifterne skal afgives ved digital signatur, hvis der er mulighed for det. Dette gælder dog ikke, hvis den godtgørelsesberettigede eller sagkyndige er omfattet af fritagelse for tilslutning til digital post. Se bekendtgørelsen § 12, stk. 2.

Har den godtgørelsesberettigede anvendt flere sagkyndige til behandlingen af en godtgørelsesberettiget sag, skal alle de pågældende sagkyndige som udgangspunkt attestere på ansøgningen, at de afgivne oplysninger om den sagkyndiges egne forhold er rigtige.

Eksempel

Landsskatteretten bemærkede, at en ansøgning om omkostningsgodtgørelse skal være underskrevet af den godtgørelsesberettigede og attesteret af den sagkyndige, jf. dagældende BEK nr. 958 af 10. oktober 2005, § 5, stk. 1, 1. punktum (nugældende BEK nr. 1122 af 15. november 2019, § 12, stk. 1).

Ansøgningen kunne derfor have været afslået, allerede fordi ansøgningen ikke var underskrevet af klageren. Se SKM2012.526.LSR.

Overdragelse af kravet

Er kravet på omkostningsgodtgørelse overdraget til den sagkyndige, herunder pantsat, efter SFL § 52, stk. 8, skal dette fremgå af ansøgningen. Ansøgningsblanketten indeholder en rubrik til angivelse af evt. overdragelse, som attesteres af den godtgørelsesberettigede ved digital signatur eller underskriften på blanketten. Har den godtgørelsesberettigede ikke krydset af i denne rubrik, kræves særskilt dokumentation for overdragelsen, inden udbetaling kan ske.

Er en anden blevet bemyndiget til at modtage beløbet, er det fortsat et krav, at den godtgørelsesberettigede skal fremlægge dokumentation for overdragelsen.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse 

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsskatteretskendelser

SKM2012.526.LSR

Landsskatteretten bemærkede, at en ansøgning om omkostningsgodtgørelse skal være underskrevet af den godtgørelsesberettigede og attesteret af den sagkyndige, jf. dagældende BEK nr. 958 af 10. oktober 2005, § 5, stk. 1, 1. punktum (nugældende BEK 1122 af 15. november 2019, § 12, stk. 1).

Ansøgningen kunne derfor have været afslået, allerede fordi ansøgningen ikke var underskrevet af klageren.

Anmodning ikke underskrevet

Anmodning kan ikke imødekommes.

SKM2011.730.LSR

Landsskatteretten udtalte, at bevisbyrden for, at der er tale om udgifter afholdt til sagkyndig bistand i en godtgørelsesberettiget sag, påhviler ansøgeren. Efterfølgende fremlæggelse af udskrift af den sagkyndiges elektroniske kalender kunne ikke dokumentere, hvorledes forholdene reelt havde været tilbage i tid.

Bevisbyrde ikke løftet

Godtgørelses-berettiget honorar nedsættes.