Indhold

Dette afsnit handler om reglerne om overdragelse og retsforfølgning i krav på omkostningsgodtgørelse. Se SFL § 52, stk. 8.

Afsnittet indeholder:

  • Overdragelse 
  • Sagkyndige
  • Ansøgningsblanket 
  • Retsforfølgning og modregning 
  • Inddrivelse af tilbagebetalingskrav 
  • Overdragelse ved konkurs
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv. 

Overdragelse

Krav på omkostningsgodtgørelse kan som udgangspunkt ikke sælges, pantsættes eller på anden måde overdrages.

Sagkyndige

Kravet på omkostningsgodtgørelse kan dog overdrages, herunder pantsættes, til den sagkyndige, og det skal fremgå af ansøgningen.

Ansøgningsblanket

Skattestyrelsens ansøgningsblanket indeholder rubrik til angivelse af eventuel overdragelse. Se afsnit A.A.13.12 om Ansøgning om omkostningsgodtgørelse.

Hvis rubrikken på blanketten ikke er afkrydset, kræves der særskilt dokumentation for overdragelsen, inden udbetaling kan ske.

Overdragelsen skal attesteres, ved digital signatur eller en underskrift, af den godtgørelsesberettigede og den sagkyndige.

Retsforholdet mellem den sagkyndige og den godtgørelsesberettigede skal være afklaret, før der kan ske udbetaling.

Retsforfølgning og modregning

Den godtgørelsesberettigedes krav på omkostningsgodtgørelse kan ikke gøres til genstand for retsforfølgning og modregning. Kravet kan dog overdrages, herunder pantsættes, til den sagkyndige.

Kreditorbeskyttelsen gælder alene den godtgørelsesberettigede og ikke den sagkyndige, selvom kravet er overdraget til denne.

Et krav på for meget udbetalt omkostningsgodtgørelse kan modregnes i den sagkyndiges tilgodehavende hos det offentlige, bl.a. overskydende selskabsskat.

Eksempel

Landsskatteretten stadfæstede en afgørelse om modregning i et revisionsfirmas tilgodehavende vedrørende omkostningsgodtgørelse til dækning af for meget udbetalt omkostningsgodtgørelse. Begge tilgodehavender vedrørende omkostningsgodtgørelse var overdraget til revisionsfirmaet. Se SKM2021.81.LSR.

Eksempel

Landsskatteretten fandt, at betingelserne for at modregne et krav på for meget udbetalt omkostningsgodtgørelse til et selskab, som kravet på omkostningsgodtgørelse var overdraget til, i overskydende selskabsskat var opfyldt. Se SKM2013.512.LSR.

Inddrivelse af tilbagebetalingskrav

Skatteforvaltningen kan inddrive et krav på tilbagebetaling af omkostningsgodtgørelse ved lønindeholdelse eller udpantning. Inddrivelsen foretages hos den godtgørelsesberettigede, hvis beløbet er udbetalt til denne, eller hos den sagkyndige, hvis beløbet er udbetalt til denne. Se INDOG § 10 og § 11, jf. bilag 1.

Overdragelse ved konkurs

Ansøgers krav på omkostningsgodtgørelse er ifølge SFL § 52, stk. 8, beskyttet mod kreditorforfølgning.

Ved ansøgers konkurs indgår omkostningsgodtgørelse ikke i konkursboets aktivmasse. Se KL § 36 og Folketingets Ombudsmands udtalelse, FOB nr. 2015.61.

Godtgørelsesberettigede personer og selvstændige kan modtage og overdrage omkostningsgodtgørelse også efter en konkurserklæring. Se KL § 29.

For godtgørelsesberettigede selskaber, som har overdraget kravet på omkostningsgodtgørelse til rådgiver, inden de gik konkurs, attesteres ansøgningen om omkostningsgodtgørelse af kurator under strafansvar, jf. SFL § 60.

Har et selskab anmodet om omkostningsgodtgørelse uden at transportere det til rådgiver, og selskabet efterfølgende går konkurs, kan kurator ikke overdrage kravet til rådgiver.

Eksempel

Byretten fandt, at da kravet på omkostningsgodtgørelse ikke var transporteret til rådgiveren inden konkursens indtræden, og da kravet på omkostningsgodtgørelse ikke indgår i konkursboets aktivmasse, kan konkursboet ikke råde over kravet og transportere det til den sagkyndige. Se SKM2014.539.BR.

Hvis kravet er overdraget til den sagkyndige, og den sagkyndige bliver erklæret konkurs, hindrer konkursen ikke udbetaling af omkostningsgodtgørelse til den sagkyndiges konkursbo.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Kommentarer

Byretsdomme

SKM2014.539.BR

Byretten fandt, at da kravet på omkostningsgodtgørelse ikke var transporteret til rådgiveren inden konkursen, og da kravet ikke indgik i konkursboets aktivmasse, kunne konkursboet heller ikke råde over kravet og transportere det til den sagkyndige.

Konkursboet har ikke krav på omkostningsgodtgørelse.

Landsskatteretskendelser

SKM2021.81.LSR

Landsskatteretten stadfæstede skatteforvaltningens afgørelse om modregning i et revisionsfirmas tilgodehavende vedrørende omkostningsgodtgørelse til dækning af for meget udbetalt omkostningsgodtgørelse. Betingelsen om gensidighed var opfyldt, idet skatteforvaltningens krav på tilbagebetaling af for meget udbetalt omkostningsgodtgørelse som følge af overdragelsen af kravet på omkostningsgodtgørelse til revisionsfirmaet var et krav mod revisionsfirmaet, og da tilgodehavendet vedrørende omkostningsgodtgørelse også var overdraget til revisionsfirmaet, så revisionsfirmaet havde et krav mod skatteforvaltningen.

Modregning i tilgodehavende på omkostningsgodtgørelse 

SKM2013.512.LSR

Landsskatteretten fandt, at betingelserne for at modregne et krav på for meget udbetalt omkostningsgodtgørelse til et selskab, som kravet på omkostningsgodtgørelse var overdraget til, i overskydende selskabsskat var opfyldt.

Modregning af for meget udbetalt omkostningsgodtgørelse 

Folketingets ombudsmand
FOB nr. 2015.61 Et revisionsselskab havde bistået en klient i forbindelse med skattesager ved byretten. Klienten gik efterfølgende personligt konkurs, og ansøgningen om omkostningsgodtgørelse var underskrevet af konkursboets kurator. Kravet på omkostningsgodtgørelse var overdraget til revisionsselskabet. Ansøgningen blev afslået, fordi den ikke var underskrevet af den godtgørelsesberettigede. Skatteankestyrelsen afviste revisionsselskabets klage over afslaget, fordi revisionsselskabet ikke var part i sagen om omkostningsgodtgørelse og dermed ikke klageberettiget. Ombudsmanden henviste til, at den godtgørelsesberettigedes krav på godtgørelse er beskyttet mod retsforfølgning jf. SFL § 52, stk. 8, og til KL § 36, ifølge hvilken aktiver, der ikke kan gøres udlæg i, kun indgår i konkursboet, når dette særligt er bestemt. Ombudsmanden mente ikke, at kurator kunne overdrage kravet. Da kravet ikke var overdraget til revisionsselskabet af den godtgørelsesberettigede, havde revisionsselskabet ikke en direkte interesse i afgørelsen om omkostningsgodtgørelse. Selskabet kunne derfor ikke anses for part og var derfor ikke klageberettiget.  Overdragelse ved konkurs.