Indhold

Dette afsnit handler om reglerne om udtalelse om graden af medhold fra den instans, der træffer afgørelse i klagesagen. Se SFL § 56.

Afsnittet indeholder:

  • Udtalelse om medholdsgraden fra klageinstansen 
  • Vurdering af medholdsgraden 
  • Afvises en klagesag 
  • Udtalelsen om medholdsgraden skal være begrundet
  • Delegation af kompetencen til sekretariatet 
  • Udtalelsen er vejledende. 

Udtalelse om medholdsgraden fra klageinstansen

Den administrative klageinstans skal i sin afgørelse afgive en udtalelse til den skatte- eller afgiftspligtige om, hvorvidt denne må anses for at have tabt sagen, fået medhold i mindre grad, fået medhold i overvejende grad eller fået fuldt medhold.

Vurdering af medholdsgraden

Vurderingen af medholdsgraden sker på baggrund af en vurdering af udfaldet af de spørgsmål, som har været forelagt den pågældende instans.

Afvises en klagesag

Hvis en sag afvises enten som følge af overskridelse af tidsfrist eller som følge af manglende begrundelse, skal der ikke afgives en udtalelse.

Udtalelsen om medholdsgraden skal være begrundet

Stadfæstes en afgørelse fra tidligere instans, kan begrundelse være summarisk.

Vindes en sag på alle punkter af den skatte- eller afgiftspligtige, kan begrundelsen være summarisk.

Delegation af kompetencen til sekretariatet 

Når en sag afgøres af Skatterådet kan udtalelsen afgives af Skatteforvaltningen som sekretariat for Skatterådet. Tilsvarende når en sag afgøres af Skatteankestyrelsen, et skatteankenævn eller Landsskatteretten, kan udtalelsen afgives af Skatteankestyrelsen, herunder som sekretariat for skatteankenævnet eller Landsskatteretten, jf. SFL § 56, stk. 2.  

Udtalelsen er vejledende

Udtalelsen fra den administrative klageinstans indgår i Skattestyrelsens vurdering af graden af medhold.

Udtalelsen fra den administrative klageinstans er dog kun vejledende.

Skattestyrelsen følger den vejledende udtalelse, når man er enig i vurderingen af medholdsgraden.

Supplerende oplysninger fra den administrative klageinstans

Skattestyrelsen kan til brug for stillingtagen til graden af medhold indhente supplerende oplysninger fra den administrative klageinstans, der har afgivet den vejledende udtalelse.